Henvendelser om aktindsigt

Her kan du finde information om fremgangsmåden for henvendelser om aktindsigt. 


Enhver har ret til at søge om adgang til dokumenter og oplysninger hos offentlige myndigheder, herunder Aarhus Universitet. Formålet med adgangen til aktindsigt er at skabe åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning.

Da ’enhver’ efter offentlighedsloven kan søge om aktindsigt, er det hverken et krav, at man er dansk statsborger eller er part i den sag, som man søger aktindsigt i, ligesom man heller ikke er forpligtiget til at begrunde en ansøgning. Parter har dog en mere vidtgående ret til at modtage oplysninger, jf. forvaltningsloven.

En ansøgning om aktindsigt kan fx afgives telefonisk, ved personligt fremmøde eller via e-mail mv. En anmodning skal være så specifik som mulig og angive det tema, som sagen eller dokumenterne vedrører, da universitetet skal kunne identificere og afgrænse det ønskede materiale. Universitetet har en vejledningspligt og skal aktivt gå i dialog med den aktindsigtssøgende, såfremt der måtte være behov for en afgrænsning eller andet, for at en anmodning kan imødekommes.

Som udgangspunkt er man berettiget til alt materiale i den sag, man søger indsigt i. Visse sager, dokumenter eller oplysninger kan dog være undtaget fra aktindsigt grundet en række vægtige modhensyn til fx enkeltpersoners private og økonomiske forhold, samarbejdspartneres drifts- eller forretningsforhold, beskyttelse af forskeres foreløbige forskningsresultater og manuskripter, tavshedspligt mv. Dette medfører ikke, at hele anmodningen kan afvises, men at universitetet kun er forpligtet til at give aktindsigt i de sager, dokumenter og/eller oplysninger, som ikke er undtaget.

Yderligere information:

Nedenfor kan du finde yderligere guidelines og vejledninger i forhold til håndtering af aktindsigtsanmodninger.

Bemærk: Disse sider er kun tilgængelige, hvis du er til stede på Aarhus Universitet eller på VPN-forbindelse.