Regler for uddannelser og studerende ved AU

Her finder du en oversigt over de juridiske regler og bekendtgørelser, der gælder for uddannelser og studerende på Aarhus Universitet.

Uddannelser

Adgang til videregående uddannelse

 • Adgangsregulering: Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (adgangsreguleringsloven) (link til retsinformation)
 • Adgang, bekendtgørelser (flere regler): 
  • Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (universitetsadgangsbekendtgørelsen) (link til retsinformation) (tidligere Bacheloradgangsbekendtgørelsen og kandidatadgangsbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (EA og PA adgangsbekendtgørelsen) (link til retsinformation)
 • Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelse (flere regler):

Bekendtgørelse om overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse. Link til retsinformation

Bekendtgørelse (international) af overenskomst om nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau (det almene gymnasium og erhvervsskolerne) Link til retsinformation

Uddannelser, eksamen, generelle regler

 • Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser med senere ændringer (Link til retsinformation).
 • Uddannelsesbekendtgørelsen:
 • Lov om Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne: Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (Link til retsinformation)
 • Bekendtgørelse om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne (friplads- og stipendiebekendtgørelsen) Link til retsinformation
 • Lov om akkreditering  af videregående uddannelsesinstitutioner
 • Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) med senere ændringer Link til retsinformation
 • Ledelsessekretariatets mail om delegation af kompetencen til at nedsætte meritankenævn
 • Universitets- og Bygningsstyrelsens brev om forlænget studietid for kandidatuddannelser med 2-fags gymnasiekompetence. Link til PDF
 • Bekendtgørelse om talent-initiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) med senere ændringer Link til retsinformation.
 • Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. (Link til retsinformation)

Uddannelser, konkrete

Åben uddannelse

Interne regler for efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet

I medfør af

 • § 6, stk. 4 i bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009;
 • § 8, stk. 4 og § 15, stk. 1 i bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009; 
 • § 8, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009
 • § 8, stk. 4 i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1543 af 27. december 2009;

fastsættes: 

Område

§ 1. Regelsættet vedrører efter- og videreuddannelsesaktiviteter på Aarhus Universitet.

Antal eksamensforsøg indeholdt i deltagerbetalingen

§ 2. Deltagerbetaling omfatter 3 eksamensforsøg for alle efter- og videreuddannelsesaktiviteter reguleret af hhv. deltidsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om åben uddannelse.

Eksamen efter undervisningen er ophørt

§ 3. Studerende indskrevet på enkeltfag/moduler reguleret af hhv. deltidsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om åben uddannelse kan vente i 2 år med at aflægge eksamen efter ophør af undervisningen i enkeltfaget/modulet.

§ 4. Studerende indskrevet på hele master- eller diplomuddannelser kan udskyde eksamen efter ophør af undervisning i de enkelte fagelementer/moduler inden for rammerne af de vilkår, som følger af studieordningens bestemmelser om progression og maksimal uddannelsestid.

Maksimal uddannelsestid

§ 5. Den maksimale uddannelsestid for uddannelser reguleret af masterbekendtgørelsen er 6 år.

stk. 2. Studienævnet har mulighed for i studieordningen at fastsætte en kortere maksimal uddannelsestid, hvis særlige faglige forhold gør sig gældende – herunder omsætningshastighed på vidensområdet.

§ 6. For diplomuddannelser og masteruddannelser reguleret af anden bekendtgørelse end masterbekendtgørelsen gælder de pågældende bekendtgørelsers bestemmelser om maksimal uddannelsestid.

Information

§ 7. Universitetet informerer i materiale til ansøgere og optagne om reglerne. Herunder om forbehold for studieordningsændringer og forbehold i relation til tildeling af eksaminator og prøvetermin såfremt en studerende ikke følger den plan for prøver, som studienævnet har lagt.

Ikrafttræden

§ 8. Dette regelsæt træder i kraft den 1. september 2011.

§ 9. Interne regler fastsat på ledelsesmøde med rektor og dekaner den 20. marts 2003 ophæves.

Godkendt af uddannelsesdekan Mette Thunø den 17. marts 2011

Annette Lund

Vicedirektør

AU Studieadministration

Regler for Masteruddannelse som fleksibelt forløb ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitet udbyder masteruddannelser som fleksibelt forløb, jf. reglerne i VFV-loven og VFV– bekendtgørelsen.

Det fremgår af lovens § 14, at ”Masteruddannelser skal gennem udvikling på videnskabeligt grundlag  af faglige og personlige kompetencer kvalificere voksne til at kunne varetage højt kvalificerede funk­tioner i virksomheder, institutioner m.v.”

Det fremgår af bekendtgørelsen (§§ 1, 2 og 3), at et fleksibelt forløb sammensættes af uddannelsesele­menter fra eksisterende uddannelser og afsluttes med et afgangsprojekt. Det fleksible forløb fastsættes i en personlig uddannelsesplan. Det fleksible forløb tilrettelægges på samme niveau som en reguleret masteruddannelse og inden for afgangsprojektets fagområde. Et gennemført forløb giver ret til betegnelsen ma­ster med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes.

Personlige uddannelsesplaner udarbejdes af studielederen og godkendes af dekanen efter nedenstående model.

Studienævn og studieleder

En personlig uddannelsesplan udarbejdes af studielederen ved det studienævn, under hvis faglige område afgangsprojektet hører. Den personlige uddannelsesplan godkendes af dekanen.

Adgangskrav

Adgang til masteruddannelse som fleksibelt forløb forudsætter:

1.

En lang eller mellemlang videregående uddannelse, der er relevant for studiet af hovedemnet (kandidatuddannelse, bachelor, professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb ).

Dekanen kan fastsætte yderligere krav om hvilke fag, herunder fagniveau der skal indgå i den ad­gangsgivende eksamen.

2.

Mindst 2 års relevant erhvervserfaring (i relation til studiet af hovedemnet) efter den adgangsgivende uddannelse.

Dekanen kan på grundlag af en konkret vurdering indstille til rektor, at der gives adgang for ansøgere, der ikke opfylder de generelle betingelser om den adgangsgivende uddannelse, hvis dekanen vurderer, at ansøgeren har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre det fleksible for­løb. Dekanen kan selv dispensere fra yderligere krav, fastsat af dekanen selv.

Kravet vedrørende relevant erhvervserfaring kan ikke fraviges.

Personlig uddannelsesplan

En personlig uddannelsesplan forudsætter forudgående indskrivning til vejledning. Planen udarbejdes i samarbejde med ansøgeren med udgangspunkt i ansøgerens erhvervserfaring, livserfaring og forudgående uddannelse.

Den personlige uddannelsesplan skal (jf. bekendtgørelsen, §§ 5-6) beskrive ansøgerens samlede ud­dannelsesforløb, herunder afgangsprojektet. Uddannelsesplanen angiver de uddannelseselementer, som ansøgeren skal gennemføre for at kunne afslutte den ønskede uddannelse. Planen skal indeholde:

1.

Ansøgerens adgangsgrundlag.

2.

Uddannelsens faglige profil, uddannelsens hovedemne, og kompetenceniveau (master).

3.

Sammensætningen af de uddannelseselementer, der indgår i forløbet med angivelse af ECTS-point, herunder uddannelseselementer der allerede er gennemført.

4.

Angivelse af, ved hvilket universitet de enkelte elementer skal gennemføres eller er gennemført.

5.

Den rækkefølge, i hvilken uddannelseselementerne skal gennemføres og en vejledende tidsplan herfor.

Er masteruddannelsen som fleksibelt forløb ikke gennemført inden for 6 år regnet fra uddannelses­planens underskrivelse bortfalder planen. Hvis uddannelsesplanen bortfalder, skal dekanen efter an­søgerens ønske godkende en ny uddannelsesplan. Uddannelsesplanen udarbejdes af studielederen.

Dekanen kan efter anmodning fra den studerende tillade fravigelse af uddannelsesplanen, herunder i tilfælde hvor et uddannelseselement er ændret væsentligt eller ikke længere udbydes.

Struktur, indhold , omfang og varighed

Uddannelseselementerne i et fleksibelt forløb samt afgangsprojektet skal tilsammen have et omfang på 1 årsværk (60 ECTS-point):

 • Mindst 30 ECTS skal være opnået ved fordybelse i et hovedemne
 • Mindst 12 ECTS skal  være opnået ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet.
 • Højst 6 ECTS kan være opnået ved uddannelseselementer, der ikke indeholder prøver eller ved uddannelseselementer gennemført på en privatuddannelsesinstitution.      

60 ECTS er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Uddannelsen tilrettelægges som efter bestemmelser om tilrettelæggelse af regulerede masteruddannelser. Der tilstræbes en tilrettelæggelse som deltidsuddannelse inden for en tidsramme på op til tre år.

Fastsættelse af tilrettelæggelsestid forudsætter en undersøgelse af samspillet mellem det institutionen udbyder, det som den studerende ønsker samt de eventuelle tidsmæssige begrænsninger, der er fastsat for de uddannelseselementer, der indgår i planen.

I relation til Statens Voksenuddannelsesstøtte kan afgangsprojektet gennemføres på heltid, hvis  hele projektforløbet inklusiv evt. mundtlig eksa­men i uddannelsesplanen er fastlagt  over maksimalt 10 sammenhængende uger.

Uddannelseselementerne 

Aarhus Universitet kan tilbyde masteruddannelse som fleksibelt forløb, når afgangsprojektet ligger inden for et fagligt område, hvor universitetet har en godkendt kandidatuddannelse eller en reguleret masteruddannelse. Uddannelseselementer kan sammensættes af moduler eller enkeltfag i eksisterende, godkendte og regulerede uddannelser.

Desuden kan uddannelseselementer ved et udenlandsk universitet samt elementer fra eksisterende uddannelser under andre ministerier, amtsråd o.lign. indgå i uddannelsesplanen.

Studielederen skal sikre, at ansøgeren får mulighed for at gennemføre alle uddannelseselementer i uddannelsesplanen og skal træffe de nødvendige aftaler med andre institutioner. Fakultetet sen­der kopi af uddannelsesplanen til eventuelle andre institutioner, hvor dele af forløbet skal gennemfø­res.

Faglig profil og niveau

Ved sammensætningen af uddannelseselementer skal studielederen sikre, at der er en klar faglig pro­fil, indre sammenhæng og faglig progression i uddannelsen. Niveau, rækkefølge og sammensætning af de enkelte uddannelseselementer skal sammen med det afsluttende afgangsprojekt sikre et kompe­tenceniveau svarende til en reguleret masteruddannelse.

Eksamen

For Uddannelseselementer der består af enkeltfag eller moduler i uddannelser reguleret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er bestemmelser om pensum, eksamensfordringer og eksamen fastsat i studieordningen for den uddannelse, som det pågældende element indgår i.

Afgangsprojektet er et individuelt skriftligt projekt, der forbinder de enkelte uddannelseselementer. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens hovedemne.

Studielederen udpeger en vejleder, der skal godkende projektet inden det påbegyndes.

Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i afgangsprojektet. Der gives en samlet karakter for det skriftlige afgangsprojekt og den mundtlige præstation.

Prøven er individuel og varer 30 minutter inkl. vurderingen og afgivelse af resultatet. Der er ikke for­beredelsestid.

Ved bedømmelsen af afgangsprojektet deltager vejlederen og en censor, beskikket af ministeriet. Der gives karakter efter 13- skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Bevis

Bevis for et gennemført fleksibelt forløb udstedes af Aarhus Universitet. De praktiske procedurer ud­føres af de  administrative kontorer, som varetager udstedelse af beviser for regulerede masteruddan­nelser godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Klager

Klager over universitetets afgørelser jf. bekendtgørelsen indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Indgivelse af klager over universitetets afgørelser i henhold til denne ordning følger vedtægtens bestemmelser for klager over afgørelser i forbindelse med regulerede uddannelser.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling for vejledningsforløb forud for indgåelse af en plan og deltagerbetaling for afgangsprojektet fastsættes af dekanen. Tværgående koordinering sker via udvalg og sekretariatet  som ved fastsættelse af deltagerbetaling under bekendtgørelse om deltidsuddannelse i øvrigt.

Tidsfrister

Vejledning og uddannelsesplan med sigte på indskrivning til et fleksibelt forløb pr. 1. september:

Ansøgning om vejledningsforløb: 1. februar.

Underskrivelse af uddannelsesplanen og optagelse til uddannelsesplanens 1. element: 1. juni

Vejledning og uddannelsesplan med sigte på indskrivning til et fleksibelt masterforløb pr. 1. februar:

Ansøgning om vejledningsforløb: 1. september.

Underskrivelse og optagelse til uddannelsesplanens 1. element: 1. november

Regelgrundlag

VFV-loven

Lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddan­nelse og videregående uddannelse

(videreuddannelsessystemet) for voksne.

VFV-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1206 af 15. maj 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne.

Universitetsloven

Lov nr. 403 af 28. maj om universiteter m.fl. (universitetsloven).

Eksamensbekendtgørelsen

fsva uddannelseselementer i regulerede masteruddannelser og kandidatuddannelser.

Censorbekendtgørelsen

fsva uddannelseselementer i regulerede masteruddannelser og kandidatuddannelser.

Bekendtgørelse om karakterskala

fsva uddannelseselementer i regulerede masteruddannelser og kandidatuddannelser.

                                                                                                            

Niels Chr. Sidenius

/

Kirsten Andersen

rektor

sekretariatschef

Studieordninger, tilmelding og afmelding af fag

Studieordninger på AU

 Her finder du en oversigt over Studieordninger på Aarhus Universitet.

Regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regler af 1. september 2018 om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter med senere ændringer og Lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer samt dertilhørende bekendtgørelser fastsættes: 

Tilmelding til fag og prøve for studerende på bachelor- og kandidatuddannelser, erhvervskandidatuddannelser samt diplomingeniøruddannelser:

§ 1. Tilmelding til et fag eller et fagelement foretages af den studerende, med mindre andet meddeles de studerende. Hvis ikke den studerende selv tilmelder sig kandidatspecialet, tilmelder universitetet den studerende til kandidatspecialet. Tidspunkt for universitetets tilmelding til kandidatspecialet fremgår af studieportalen.

Stk. 2. Krav til studieaktivitet samt regler for hvornår den studerende senest skal have afsluttet sin uddannelse efter, at den studerende har påbegyndt den enkelte uddannelse, fremgår af Aarhus Universitets regler af 1. september 2018 om krav til studieaktivitet på Aarhus Universitet og i den enkelte studieordning.  

Stk. 3. Tilmelding til fag eller fagelement skal ske på selvbetjeningen. Frist for og procedure for tilmelding til og fordeling af fag eller fagelement meddeles de studerende ved opslag på studieportalen.

Stk. 4. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1-3. Universitetet kan tillige dispensere fra stk. 1-3., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

§ 2. Tilmelding til et fag eller et fagelement omfatter også tilmelding til den eller de tilknyttede prøveelementer, med mindre andet meddeles de studerende.

Stk. 2. Tilmelding til prøve eller prøveelement, når prøven ikke aflægges i forbindelse med eller i umiddelbar forlængelse af et tilhørende fag eller fagelement, sker af den studerende på selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Tilmelding foretaget på anden vis kan ikke forventes behandlet. Frist for og procedure for tilmelding til prøver meddeles de studerende ved opslag på studieportalen.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1 og 2. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1 og 2., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tilmelding til fag og prøve for studerende, der er indskrevet på en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Health:

§ 3. Den studerende er automatisk tilmeldt til prøven eller prøverne, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver.

Stk. 2. Den studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, er automatisk tilmeldt til omprøven og derefter eventuelt igen til næste ordinære termin.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1 og 2. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1 og 2., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tilmelding til prøve for studerende på masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven eller lov om åben uddannelse:

§ 4. Tilmelding til et fag eller et fagelement omfatter også tilmelding til den eller de prøveelementer, der afslutter forløbet.

Stk. 2. Tilmelding til prøve eller prøveelement, når prøven ikke aflægges i umiddelbar forlængelse af et tilhørende fag eller fagelement, sker på de studerendes eget initiativ via selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Tilmelding foretaget på anden vis kan ikke forventes behandlet. Frist for og procedure for tilmelding til prøver meddeles de studerende ved opslag på studieportalen.

Stk.3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1 og 2.

Afmelding af fag og prøve for studerende på bachelor- og kandidatuddannelser, erhvervskandidatuddannelser samt diplomingeniøruddannelser:

§ 5. Tilmeldte fag eller fagelementer kan afmeldes af eller ombyttes af den studerende inden for en frist, der fastsættes på det enkelte fakultet. Dette gælder ikke kandidatspecialet. Fristen meddeles de studerende på studieportalen. Efter fristens udløb kan tilmeldte fag eller fagelementer ikke afmeldes, og faget eller fagelementet udgør en bindende del af den studerendes studieprogram.

Stk. 2. Afmelding af et fag eller fagelement skal ske på selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Afmelding på anden vis kan ikke forventes behandlet.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd. Universitetet kan dispensere frem, til der er aflagt prøveforsøg i et fag eller fagelement.  

§ 6. En tilmelding til en prøve eller et prøveelement kan afmeldes af den studerende.  Dette gælder ikke kandidatspecialet. Fristen for afmelding af en prøve eller et prøveelement meddeles de studerende på studieportalen.

Stk. 2. Afmelding af en prøve skal ske på selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Afmelding på anden vis kan ikke forventes behandlet.

Stk. 3. For sen afmelding resulterer i registrering af et brugt prøveforsøg.

Stk. 4. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1-3. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1-3., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Afmelding af en prøve for studerende, der er indskrevet på en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Health:

§ 7. Afmelding af en prøve kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Stk. 2. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Afmelding af en prøve for studerende på masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven eller lov om åben uddannelse:

§ 8. Afmelding af en prøve skal ske på selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Afmelding på anden vis kan ikke forventes behandlet.

Stk. 2. Rettidig afmelding af en prøve er senest syv dage før prøven afholdes. Ved prøver der strækker sig over flere dage, regnes fristen fra den første prøvedag.

Stk. 3. For sen afmelding resulterer i registrering af et brugt prøveforsøg.

Stk. 4. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1-3.

Placering af prøver og omprøver

§ 9. På uddannelser, hvor der er prøvetermin i slutningen af efterårssemesteret og i slutningen af forårssemesteret, skal studerende, der har brugt et forsøg i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme prøvetermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Tilsvarende gælder, hvis den studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom.

Stk. 2. Har den studerende ikke bestået eller deltaget i en omprøve, som afholdes efter reglerne i stk.1., skal den studerende have mulighed for at deltage i prøven ved den næste prøvetermin, hvor prøven udbydes.   

Klage og dispensation

§ 10. Klager over prøver fremsendes elektronisk til studieadministrationen på den studerendes fakultet. Studieadministrationen sørger for, at klagen kommer til den rette instans hurtigst muligt.

Stk. 2. Klagefristen er 14 dage fra offentliggørelsen af bedømmelsen. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er oplyst for meddelelsen af bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

§ 11. Ansøgning om dispensation fra dette regelsæt og regler fastsat i medfør af dette regelsæt skal indgives skriftligt og være begrundet. Ansøgning stiles til studienævnet.  

Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal indgives forud for eller ved semesterstart.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 2.

Ikrafttræden:

§ 12. Dette regelsæt træder i kraft d.1. september 2018.

Stk. 2. Samtidig ophæves Aarhus Universitets regler af 1. september 2017 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver.

Aarhus Universitetet, den 1. september 2018.

Berit Eika

Prorektor

Eksamen og censur

Eksamen, censur

Eksamensbekendtgørelsen (flere regler)

 • Eksamensbekendtgørelsen, universitetsuddannelser 
  • Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (Link til retsinformation)
 • Eksamensbekendtgørelsen, erhvervsrettede videregående uddannelser
 • Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser (Link til retsinformation)

Censorbekendtgørelsen

Karakterskalabekendtgørelsen

 • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (gælder på Aarhus Universitet for studerende på diplomuddannelser og SKT-uddannelser) Link til retsinformation
 • Bekendtgørelse om karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Link til retsinformation

Regler om tilsynsprøver ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regler af 1. februar 2021 om tilsynsprøver – skriftlige, mundtlige eller praktiske prøver, der afholdes under tilsyn på et bestemt sted i et bestemt tidsrum, herunder regler ved digitale tilsynsprøver i Digital Eksamen eller WISEflow.


I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. af august 2019 om universiteter med senere ændringer og Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer samt dertilhørende bekendtgørelser fastsættes:

§ 1.  Dette regelsæt finder anvendelse ved tilsynsprøver. Tilsynsprøver er skriftlige, mundtlige eller praktiske prøver, der afholdes under tilsyn på et bestemt sted i et bestemt tidsrum. Skriftlige tilsynsprøver omfatter både analoge og digitale tilsynsprøver.

Stk. 2. Tilsynsprøver er endvidere omfattet af Aarhus Universitets regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver og Aarhus Universitets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende.

Stk. 3. Dette regelsæt supplereres af retningslinjer fastsat på studieportalen vedrørende prøver i Digital Eksamen og WISEflow.


Kapitel 1: Den studerendes forpligtelse

§ 2. Den studerende har pligt til at orientere sig via studieordningen og i kursuskataloget vedrørende den pågældende prøve.

Stk. 2. Ved digitale tilsynsprøver i Digital Eksamen og WISEflow har den studerende endvidere pligt til at orientere sig via studieportalen for yderligere retningslinjer vedrørende prøver i Digital Eksamen og WISEflow.

Udstyr til skriftlige digitale stedprøver

§ 3. Den studerende må medbringe én computer samt nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser m.v. ved tilsynsprøver med computer, medmindre andet er fastlagt for den pågældende prøve i studieordningen eller kursuskataloget. Den studerende er selv ansvarlig for at medbringe computer og dertilhørende udstyr.

Stk. 2. Den studerende er selv ansvarlig for det medbragte udstyrs driftssikkerhed. Der ydes ikke bistand før, under eller efter prøven. Driftsstop, forårsaget af individuelle driftsproblemer, medfører ikke forlænget prøvetid eller tilladelse til ekstraordinær omprøve.

§ 4.  Den studerende bærer selv risikoen for skade på eller tyveri af computerudstyr, mens det er placeret i prøvelokalet.


Kapitel 2: Adgang til prøvelokalet

§ 5. Der gives adgang til prøvelokalet en halv time inden prøven påbegyndes. Den studerende skal være på plads i prøvelokalet i god tid, inden tilsynsprøven går i gang. Ved tilsynsprøver med computer skal disse være klargjort i god tid inden prøvens start.

Stk. 2. Fremmøde efter det tidspunkt hvor prøven er angivet til at skulle gå i gang, kan medføre afvisning fra deltagelse i prøven. Afvisningen registreres som et brugt prøveforsøg.

§ 6. Den studerende skal medbringe gyldig billedlegitimation (studiekort) ved fremmøde til tilsynsprøver. Undladelse heraf kan medføre afvisning fra deltagelse i prøven. Afvisningen registreres som et brugt prøveforsøg. Ved skriftlige tilsynsprøver skal studiekortet placeres i højre hjørne af bordet, så det er synligt under hele prøven.


Kapitel 3: Hjælpemidler

§ 7.  Til tilsynsprøver må der kun medbringes tilladte hjælpemidler. Tilladte hjælpemidler fremgår af det enkelte fagelements beskrivelse i studieordningen eller i kursuskataloget. Den studerende skal selv medbringe påkrævede skrive- og arbejdsredskaber samt tilladte hjælpemidler.

Stk. 2. Musikafspillere, mobiltelefoner, smartwatches og andet digitalt- eller audioudstyr betragtes ikke som tilladte hjælpemidler og må ikke tilgås under tilsynsprøven. Musikafspillere, mobiltelefoner, smartwatches og andet digitalt- eller audioudstyr skal opbevares slukket i egen aflukket taske under prøven. Eventuelle undtagelser herfra vil fremgå af den konkrete kursusbeskrivelse.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at låne noget – herunder hjælpemidler – fra andre studerende under tilsynsprøven.

Stk. 4. Tilslutning af lyd (uanset brug af hovedtelefoner eller lignende) på computer eller via andet udstyr er ikke tilladt. Eventuelle undtagelser herfra vil fremgå af den konkrete kursusbeskrivelse.

Stk. 5. Den studerende bærer selv risikoen for medbragte hjælpemidler og andre genstande under tilsynsprøven og for tilladte og medbragte hjælpemidlers driftssikkerhed.  


Kapitel 4: Under tilsynsprøven

§ 8. Al kommunikation eller forsøg på kommunikation med andre studerende i eksamenslokalet eller med personer uden for eksamenslokalet er forbudt. Al kommunikation under tilsynsprøver sker gennem tilsynet og foregår ved håndsoprækning. Kommunikation eller forsøg på kommunikation med andre under tilsynsprøver kan medføre en sanktion for eksamenssnyd.

§ 9. Den studerende må ikke uden tilladelse fra tilsynet forlade prøvelokalet tidligere end én time efter tilsynsprøven er i gang.


Kapitel 5: Aflevering

§ 10. Ved digitale tilsynsprøver skal besvarelsen være afleveret, når tilsynsprøven er slut. Ved andre skriftlige tilsynsprøver skal besvarelsen ligge på hjørnet af bordet, når tilsynsprøven er slut.

Stk. 2. Afleveres besvarelsen ved digitale tilsynsprøver tidligere end 15 minutter før tilsynsprøven er slut, skal den studerende kontakte tilsynet, der noterer, at der er afleveret.

Stk. 3. I tilfælde hvor det ikke er muligt at aflevere via Digital Eksamen eller WISEflow, skal aflevering af eksamensbesvarelsen ske inden udgangen af prøvelokalet – evt. ved brug af en usb-nøgle som tilsynet udleverer – medmindre andet er oplyst. Den studerende skal gøre tilsynet opmærksom på, at der ikke kan afleveres i Digital Eksamen eller WISEflow.  Begrundelsen skal udfærdiges enten af tilsynet eller af den studerende og efterfølgende bekræftes ved underskrift af tilsynet.

Stk. 4. I tilfælde hvor det ikke er muligt for den studerende at fortsætte sin deltagelse i prøven i Digital Eksamen eller WISEflow, kan den studerende overgå til at skrive i hånden. Den studerende skal gøre tilsynet opmærksom på, at der fortsættes med at skrive i hånden, ligesom den endelige afleverede besvarelse skal vedlægges en kort begrundelse for hvorfor, besvarelsen er skrevet færdig i hånden. Begrundelsen skal udfærdiges enten af tilsynet eller af den studerende og efterfølgende bekræftes ved underskrift af tilsynet.

Stk. 5. I tilfælde hvor der ikke afleveres i Digital Eksamen eller WISEflow, men i stedet som beskrevet i stk. 3 eller stk. 4 skal der søges en dispensation for at få eksamensbesvarelsen bedømt.


Kapitel 6: Universitetets forpligtelse

§ 11. Ved skriftlige tilsynsprøver søger universitetet for:

 • opstilling af borde og stole
 • adgang til strøm samt evt. adgang til internettet, hvis den skriftlige tilsynsprøve er en digital tilsynsprøve

§ 12. Universitetet opbevarer glemte hjælpemidler og andre genstande fra prøvelokalet i ét år.


Kapitel 7: Klage og dispensation

§ 13. Behandling af sager om overtrædelse af regler i dette regelsæt sker efter Aarhus Universitets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende.

§ 14. Ansøgning om dispensation fra dette regelsæt og regler fastsat i medfør af dette regelsæt skal indgives skriftligt og være begrundet. Ansøgning stiles til studienævnet.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation, med undtagelse af ansøgning om dispensation efter § 10, stk. 5, skal indgives ved semesterstart. Ansøgning indgivet senere kan ikke forventes færdigbehandlet inden prøvedagen.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 2.


Kapitel 8: Delegation

§ 15. Inden for rammerne af Aarhus Universitets regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver kan dekanen for et fakultet som supplement til dette regelsæt fastsætte regler om:

 • brug af IT ved skriftlige tilsynsprøver, herunder krav til afleveringsformater og skabelonkrav
 • brug af up- og download i forbindelse med opgaveudlevering og –aflevering

Stk. 2. Supplement til reglerne efter stk. 1 vil fremgå som en henvisning i den relevante studieordning, og skal være offentliggjort senest ved tilmelding til det/de fagelement (-er), der ligger forud for prøven.


Kapitel 9: Ikrafttræden

§ 16. Dette regelsæt træder i kraft den 1. februar 2021.

Stk. 2. Samtidig ophæves Aarhus Universitets regler af 1. september 2018 om Tilsynsprøver ved Aarhus Universitet.


Aarhus Universitet den 1. februar 2021

Berit Eika
Prorektor

Merit og orlov

Indskrivning på meritmodul

Regler af 1. februar 2005 for indskrivning på meritmodul ved Aarhus Universitet.

På baggrund af § 27 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2004 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne fastsættes følgende regler for indskrivning på meritmodul ved Aarhus Universitet.

Anvendelsesområde

§ 1 Dette regelsæt finder anvendelse ved behandling af ansøgninger om indskrivning til enkelt discipliner ved Aarhus Universitet med henblik på merit i anden uddannelse.

§ 2 Formelt aktive, ordinært indskrevne studerende på en videregående uddannelse ved en dansk uddannelsesinstitution, herunder studerende indskrevet ved Aarhus Universitet, er berettiget til at ansøge om indskrivning på meritmoduler.

stk. 2  Endvidere er udenlandske studerende indskrevet som gæstestuderende ved andre videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark end Aarhus Universitet berettiget til at ansøge om indskrivning på meritmoduler.

§ 3 Ansøgning om indskrivning på meritmodul skal være skriftlig og være Aarhus Universitet i hænde senest samme dag, indskrivningen ønskes påbegyndt.

§ 4 Forudsætning for indskrivning på meritmodul er, at ansøgerens eget studienævn skriftligt bekræfter, at det ansøgte modul kan meritoverføres til den uddannelse, ansøgeren er indskrevet på.

stk 2 Endvidere skal studienævnet for det søgte meritmodul skriftligt bekræfte, at ansøgeren kan følge undervisning og gå til eksamen i det søgte meritmodul.

§ 5 Indskrivning på meritmodul er tidsbegrænset. Ved indskrivningsperiodens udløb udmeldes, den studerende, hvis den studerende ikke har andre indskrivninger på Aarhus Universitet.

Dispensation

§ 6 Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra ovenstående regler.

stk. 2  Dispensationsansøgningen skal være skriftlig og begrundet. Ansøgningen indgives til Registraturen.

Klage

§ 7  Klager over universitetets afgørelser efter dette regelsæt indgives til Registraturen, Aarhus Universitet.

stk. 2    Klager, der vedrører retlige spørgsmål, kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Klagen indgives til Registraturen, Aarhus Universitet, der videresender den til ministeriet ledsaget af en udtalelse. Universitetet giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Evt. kommentarer medsendes til ministeriet.

stk. 3  Fristen for at indgive klage efter stk. 1 og 2 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Ikrafttræden

§ 8 Dette regelsæt træder i kraft d. 1. marts 2005.

Århus, d. 1. februar 2005

Niels Chr. Sidenius

rektor/

Eva Teilmann

Kontorchef  

Merit, ækvivalens mv.

Udenlandske uddannelseskvalifikationer

Regler om orlov for studerende ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regler af 1. marts 2019 om orlov for studerende ved Aarhus Universitet

I medfør af Uddannelses- og Forskningsministeriets adgangsbekendtgørelser:

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen), Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) fastsættes:

Kapitel 1

Ansøgning om orlov

§ 1. Studerende ved Aarhus Universitet kan søge om orlov, hvis denne er begrundet i fødsel/adoption, værnepligt/FN-tjeneste eller medicin- og tandlægestuderendes forskningsår.

Stk. 2. Universitetet kan endvidere imødekomme en ansøgning om orlov, hvis denne er begrundet i usædvanlige forhold. Se http://studerende.au.dk/studievejledning/orlov/ for yderligere oplysninger.

§ 2. Ansøgning om orlov fra uddannelse skal være Aarhus Universitet i hænde senest samme dag, orloven ønskes påbegyndt.

Stk. 2. Begrundet og dokumenteret ansøgning skal indgives via Aarhus Universitets Studieselvbetjening.

§ 3. Orlov fra uddannelse meddeles for en periode på mindst 2 måneder.

Stk. 2. Et semester defineres som henholdsvis perioden 1. februar til 31. august og perioden 1.september til 31. januar, med mindre en anden semesterperiode er defineret i studieordningen for den pågældende uddannelse – i så fald anvendes denne.

§ 4. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisning og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov.

Stk. 2. Afsluttes eller afbrydes orlov undervejs i et semester eller tilsvarende kan der ved henvendelse til universitetet meddeles dispensation til tilmelding til fag og prøver inden for uddannelsen på det igangværende semester eller tilsvarende. En ansøgning om dispensation til tilmelding til fag og prøver skal stiles til Studienævnet.

Stk.3. Regler om valgbarhed og stemmeret til universitetets bestyrelse, studienævn eller akademisk råd mv. i forbindelse med orlov følger af valgreglerne. Se valgreglerne for yderligere oplysninger.

Stk. 4. Studerende må i orlovsperioden ikke være indskrevet som meritstuderende eller studerende under Efter-og Videreuddannelse ved kurser inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov. Se http://studerende.au.dk/studievejledning/orlov/ for yderligere oplysninger.

§ 5. Ansøgningen om afbrydelse af orlov fra uddannelse skal være Aarhus Universitet i hænde senest samme dag, orloven ønskes afbrudt.

Stk. 2. Ansøgning om afbrydelse skal indgives skriftligt til universitetet. Se http://studerende.au.dk/studievejledning/orlov/ for yderligere oplysninger.

Stk. 3. Universitetet kan ikke afbryde eller annullere orlov med tilbagevirkende kraft.

Kapitel 2

Andre bestemmelser

§ 6. Universitetet kan dispensere fra dette regelsæt, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 2. En ansøgning om dispensation skal være skriftlig, begrundet og dokumenteret. Ansøgningen bør angive, hvad der søges dispensation fra, samt hvad der ønskes opnået med ansøgningen.

Stk. 3. Ansøgning indgives til universitetet. Se http://studerende.au.dk/studievejledning/orlov/ for yderligere oplysninger.

§ 7. Afgørelser efter dette regelsæt kan påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagefristen er to uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klager har en uge til at kommentere udtalelsen. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt universitetets udtalelse samt klagers eventuelle kommentarer til udtalelsen.

§ 8. Dette regelsæt træder i kraft den 1. marts 2019.

Stk. 2. Samtidig ophæves Aarhus Universitets regler af 1. september 2018 om orlov for studerende ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet, 1. marts 2019

Berit Eika

Prorektor