Standardforretningsorden for akademiske råd

Indledning

Standardforretningsorden for...

Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet § 32, stk. 5.

Medlemstal, konstitution m.v.

§ 1. Akademisk råd består af i alt..…(mindst 8 og højest 22 ekskl. dekanen og observatører fra det teknisk-administrative personale)… medlemmer. Akademisk råd består af dekanen samt .... medlemmer valgt blandt fakultetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og .... medlemmer valgt blandt fakultetets studerende. Desuden deltager 3 observatører, valgt blandt fakultetets teknisk-administrative personale.

Stk. 2. Akademisk råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

Stk. 3. Prodekanerne deltager i rådets møder, som observatører, efter behov. 

Stk. 4. Akademisk råd kan indbyde andre ikke-medlemmer til, i nærmere angivet omfang, at deltage i rådets møder som observatører. 

Stk. 5. Observatører har taleret, men ikke stemmeret.

§ 2. Akademisk råds studentermedlemmer er valgt for en periode på 1 år. Ansatte ph.d.-studerende, der repræsenterer det videnskabelige personale, er valgt for 2 år ad gangen. Akademisk råds øvrige medlemmer er valgt for en periode på 4 år.

Stk. 2.  På det første møde efter at nyvalgte studentermedlemmer er tiltrådt, giver formanden en orientering om akademisk råds arbejde, og rådets mødeplan fastsættes.

Opgaver

§ 3.      Akademisk råd har, jf. vedtægtens § 23, stk. 1, til opgave:

1)      at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.

2)      at deltage i udpegning af medlemmer til indstillingsorganet ved udpegning af udefra kommende bestyrelsesmedlemmer og indstilling af medlemmer til rådgivningsgrupper ved ansættelse af rektor, prorektor, dekaner og prodekaner.

3)      at udpege medlemmer til universitetets tværgående rådgivningsfora. Udpegningen må ikke foretages af formand og dekan alene, men skal ske under inddragelse af henholdsvis VIP-, TAP-, ph.d.- og studentermedlemmerne af akademisk råd.

4)      at rådgive dekanen om budgetmæssige prioriteringer.

5)      at udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger.

6)      at udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling.

7)      at indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.

8)      at tildele ph.d.-  og doktorgraden.

Stk. 2. Dekanen skal sikre akademisk råd medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand, gennem løbende og rettidig inddragelse. Dekanen skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med rådet.

Stk. 3. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor eller dekanen forelægger.

Stk. 4. Akademisk råd har ret til at udtale sig til universitetsledelsen.

Udvalg og arbejdsform

§ 4.        Akademisk råd kan nedsætte rådgivende udvalg, men disse kan ikke tillægges selvstændig kompetence.

§ 5.           Formanden skal i samarbejde med dekanen udarbejde en dagsorden for møderne.

Stk. 2. Formanden og dekanen er ansvarlige for, at der bliver udarbejdet et årshjul og en plan for regelmæssige møder, så det sikres, at alle relevante emner bliver drøftet planlagt og rettidigt.

Stk. 3. Akademisk råds årshjul bør bl.a. omfatte:

1)      Fakultetets strategi.

2)      Temadrøftelser om principielle spørgsmål.

3)      Budget.

4)      Ansættelses- og rekrutteringspolitik.

5)      Professorpolitik.

Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling

§ 6.           Akademisk råd udøver sin virksomhed i normalt 6, og minimum 4 årlige møder, jf. dog § 8. Ordinære møder afholdes på universitetet............. dog ikke i tiden l. juli - 15. august.

Stk. 2.     Senest 4 hverdage inden hver ordinær mødedag udsender formanden en dagsorden eller en aflysning til medlemmerne. Dagsordenen eller aflysningen skal samtidig offentliggøres på universitetets netsted eller på anden egnet måde. Tillægsdagsorden med supplerende sager kan udsendes senest 2 dage før mødet.

Stk. 3.     Hvis et medlem senest l uge forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal formanden sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.

Stk. 4.     Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. Hvis materialet ikke er tilsendt medlemmerne sammen med dagsordenen for et ordinært møde, markeres det, hvornår materialet kan forventes udsendt eller uddelt.

§ 7.           Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller dekanen finder det nødvendigt. Ekstraordinære møder skal endvidere afholdes, hvis der fremsættes krav herom fra en tredjedel af akademisk råds medlemmer. Mødet skal afholdes senest l uge efter at kravet er fremsat.

Stk. 2.     Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af sagerne.

§ 8.           Hvis alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres uden for et møde ved skriftlig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes et forslag til beslutning sammen med de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagen. Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan tilslutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til sagens afgørelse. Såfremt et medlem ikke kan tilslutte sig, at sagen afgøres ved skriftlig behandling, optages sagen som punkt på dagsordenen for næste møde i akademisk råd.

Mødeoffentlighed

§ 9.           Akademisk råds møder er offentlige. Akademisk råd kan dog bestemme, at dørene skal lukkes under behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2.     Finder akademisk råd, at dets forhandlinger forstyrres, kan det for det pågældende møde udelukke en eller flere tilhørere. Dørene kan om nødvendigt lukkes for resten af mødet.

Stk. 3.     Dørene skal lukkes ved behandling af sager, hvor det er nødvendigt at hemmeligholde oplysninger for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Stk. 4.     Spørgsmål, om hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden, dekanen eller et flertal af medlemmerne.

Stk. 5.     Akademisk råd kan tillade, at observatører overværer behandlingen af sager for lukkede døre.

Stk. 6.     I sager, der i medfør af stk. 3 behandles for lukkede døre, har medlemmer og observatører tavshedspligt.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling

§ 10.       Akademisk råd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fastsatte antal medlemmer er til stede.

Stk. 2.     Akademisk råds møder ledes af formanden. Formanden træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen.

Stk. 3.     Akademisk råd kan beslutte at optage nye punkter på dagsordenen, og det kan beslutte at fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.

Stk. 4.     Beslutning i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et ordinært møde meddelte dagsorden, kan kun træffes, såfremt intet tilstedeværende medlem protesterer herimod.

Stk. 5.     Beslutning i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et ekstraordinært møde meddelte dagsorden, kan kun træffes, såfremt alle medlemmer er til stede, og intet medlem protesterer herimod.

§ 11.       Akademisk råds afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Mødepligt, habilitet og indkaldelse af suppleanter

§ 12.       Medlemmerne har pligt til at deltage i akademisk råds møder.

Stk. 2.     Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse. I beslutningsreferatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Stk. 3.     Medlemmerne kan kun deltage i rådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse, jf. dog § 8.

§ 13.       Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse.

Stk. 2.     I tvivlstilfælde afgør akademisk råd, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag. Hvis medlemmet ikke kan deltage i behandlingen af sagen, indkalder formanden den pågældendes suppleant, hvis en sådan er valgt, til at deltage i behandlingen.

§ 14.       Når et medlem ved fravær i mindst 2 måneder på grund af sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at deltage i akademisk råds arbejde, indkalder formanden suppleanten til at indtræde for fraværsperioden. Formanden afgør, hvorvidt betingelserne for suppleanters indtræden er til stede. Beslutninger vedrørende suppleanters indtræden skal meddeles rektor.

Stk. 2.     Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet af akademisk råd. Ved orlov kan rektor efter indstilling fra rådet bestemme, at vedkommende kun udtræder i orlovsperioden.

§ 15.       Indtræder der vakance i akademisk råd og er der ikke valgt eller udpeget et tilstrækkeligt antal suppleanter til, at akademisk råd kan være fuldtalligt, afgiver rådet indstilling til rektor om, hvorvidt den eller de ledige pladser skal besættes ved suppleringsvalg, eller om besættelsen kan udsættes til næste ordinære valg.

Beslutningsreferat og ekspedition af akademisk råds beslutninger

§ 16.       Akademisk råds beslutninger optages i et beslutningsreferat, der så vidt muligt udsendes senest 14 dage efter mødet og forelægges til godkendelse i næste møde. Ethvert medlem har ret til at få optaget et mindretalssynspunkt i referatet.

Stk. 2.     Formanden ekspederer akademisk råds beslutninger.

Stk. 3.     Godkendte referater af akademisk råds møder offentliggøres på universitetets netsted, i det omfang beslutningerne ikke er omfattet af tavshedspligt.

Stk. 4.     Formanden er sammen med dekanen ansvarlig for, at akademisk råd orienterer aktivt om sit arbejde.

Stk. 5.     Dekansekretariatet bistår formanden med varetagelsen af dennes opgaver.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens og standardforretningsordenens forståelse

§ 17.       Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af akademisk råd.

Stk. 2.     Spørgsmål om standardforretningsordenens forståelse, eller om forretningsordenens overensstemmelse med standardforretningsordenen, skal dog forelægges rektor.

Ændringer i forretningsordenen og standardforretningsordenen

§ 18.       Denne forretningsorden træder i kraft den 1. november 2012. Forretningsordenen kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i akademisk råd, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage før det møde, hvor det skal behandles.

Stk. 2.     Ændringer i standardforretningsordenen for akademisk råd, fastsat af rektor, ændrer samtidig denne forretningsorden.

Stk. 3.     Rektor kan i ganske særlige tilfælde, og inden for vedtægtens rammer, dispensere fra denne forretningsordens bestemmelser.