Retningslinjer for udlevering af data og e-mailadresser på studerende

Det overordnede princip

AU modtager mange henvendelser fra institutioner, grupper og enkeltpersoner, som ønsker at anvende de studerende som forsknings- eller undersøgelsesobjekter. Disse henvendelser drejer sig blandt andet om, at der ønskes adgang til at udsende spørgeskemaer via de studerendes e-mailadresser samt adgang til data om de studerende fra AU’s databaser.

Uddannelsesudvalget har i foråret 2016 truffet en principiel beslutning om, at sådanne henvendelser ikke imødekommes.  AU lægger sig dermed på linje med landets øvrige universiteter.

Der er flere begrundelser for denne restriktive holdning. Først og fremmest skal de studerende beskyttes mod for mange henvendelser på ikke direkte AU-relaterede undersøgelser. Herved sikres også, at AU optimerer sine muligheder for at opnå høje svarprocenter på egne etablerede undersøgelser (fx Studiemiljøundersøgelsen). I forbindelse med data fra AU’s databaser er der lagt vægt på både at understøtte effektiv anvendelse af sparsomme administrative ressourcer, og at data desuden anvendes til det formål, de er indsamlet til.

Det kan dog være muligt at få annonceret invitationer til de studerende vedrørende deltagelse i undersøgelser på studerende.au.dk samt på eventuelle fagspecifikke sites – kontakt Universitetsledelsens Stab for nærmere information.

Undtagelser

Universitets løbende arbejde med kvalitetssikring og udvikling af uddannelser, som for eksempel undervisningsevalueringer, studieledertal og etablerede undersøgelser er ikke omfattet af disse retningslinjer. Prodekaner, studieledere, studienævn og kursusledere kan således uden videre få de sædvanlige data og rapporter fra AU Uddannelse.

Adgang til data på universitets offentlige hjemmesider påvirkes heller ikke af retningslinjerne. Journalister og andre eksterne samarbejdspartnere kan således tilgå alt offentligt materiale og få den sædvanlige hjælp fra Kommunikation og Presse til at navigere på AU’s hjemmesider og PURE.

Uddannelsesudvalget kan ekstraordinært træffe beslutning om at imødekomme anvendelse af de studerendes e-mailadresser og data til undersøgelser, som vurderes at kunne levere et unikt bidrag til universitetets kvalitetsarbejde, og som er i overensstemmelse med universitetets strategiske prioriteringer på uddannelsesområdet.  Sådanne henvendelser bæres ind i Uddannelsesudvalget af prodekanen for uddannelse på det pågældende fakultet ledsaget af en specifik begrundelse for at fravige retningslinjerne.