Regler for Ph.d.-uddannelsen på AU

I henhold til § 4, stk.1, § 5, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, 2 og 6, § 12, stk. 1 og 5, § 19, stk. 1, samt § 25 i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) fastsættes:

1. Ph.d.-skoler, ph.-skoleledere og ph.d.-udvalg ved Aarhus Universitet

§ 1. Dekanen opretter og nedlægger, jf. vedtægt for Aarhus Universitet, § 41, stk. 1, ph.d.-skoler, hvor ph.d.-uddannelsen foregår.

Stk. 2. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-skoleleder for hver ph.d.-skole, jf. vedtægtens § 41, stk. 2.

Stk. 3. Ph.d.-skolelederen leder, jf. vedtægtens § 41, stk. 3, ph.d.-skolen med de opgaver, der fremgår af vedtægtens § 41, stk. 3.

Stk. 4. Dekanen nedsætter, jf. vedtægtens § 42 et ph.d.-udvalg, med de opgaver, der fremgår af universitetslovens § 16 b, stk. 2.

2. Optagelse på ph.d.-uddannelsen

§ 2. Optagelse på ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på en kandidatuddannelse, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Stk. 2. Dekanen fastsætter kriterier for optagelse af studerende, jf. be­kendt­gørelsens § 6, stk. 1, samt regler for optagelse af studerende, der endnu ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2 og 3.

3. Ph.d.-uddannelsens tilrettelæggelse

§ 3. Ph.d.-skolelederen fastsætter inden for rammerne af ph.d.-bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning fra Styrelsen for Videregående Uddannelser interne regler om tilrettelæggelsen af ph.d.-uddannelsen, herunder:

1) Uddannelsens forløb, herunder om eventuel tilrettelæggelse som et deltidsstudium, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1.

2) Form og frekvens for regelmæssige vurde­ringer af om den enkelte ph.d.-studerende følger ph.d.-planen, jf. bekendtgørelsens § 10. Af dokumentations­hensyn skal evalueringen udarbejdes skriftligt og dokumentere hvilke dele af uddannelsen der er afviklet, hvilke dele der mangler, og om der er godkendt justeringer i ph.d.-planen.

4. Udpegning af vejledere og vejledning af ph.d.-studerende

§ 4. For hver ph.d.-studerende udpeger ph.d.-skolelederen en hovedvejleder samt eventuelle yderligere vejledere, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

Stk. 2. Vejledere har pligt til at holde sig orienteret om relevante regler.
Stk. 3. Ph.d.-skolelederen fastsætter, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 6, interne regler om vejledningen af den ph.d.-studerende, herunder:
1) Fremgangsmåden ved udpegning af vejledere.
2) Øvrige krav til vejledere.

5. Udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen

§ 5. Ph.d.-skolelederen fastsætter regler om krav til sproget i afhandlingen og i resuméet, idet afhandlingen dog skal indeholde eller ledsages af et resumé på dansk og engelsk, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 3.

§ 6. Ph.d.-skolelederen kan fastsætte bestemmelser om varsel før indlevering af en afhandling, herunder om eventuelt længere varsel i forbindelse med ferie- og eksamensperioder.

§ 7. Der skal afleveres 1 eksemplar af den endelige udgave af afhandlingen til ph.d.-skolen. Det afleverede eksemplar er universitetets ejendom. Alle rettigheder til afhandlingen tilhører i øvrigt forfatteren. Ph.d.-skolelederen kan fastsætte regler om aflevering af yderligere et antal eksemplarer.
Stk. 2. Ph.d.-skolelederen kan fastsætte regler om eventuelle øvrige formkrav eller krav til procedure i forbindelse med udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, herunder:
1) Eventuelle standarderklæringer eller standardskemaer.
2) Opbevaring af afhandlingen.

6. Forsvar af ph.d.-afhandlingen

§ 8. Alle medlemmer af bedømmelsesudvalget deltager i afviklingen af forsvaret.

Stk. 2. Hvis der foreligger udsædvanlige forhold, kan ph.d.-skolelederen efter aftale med den studerende eller forfatteren beslutte, at et planlagt forsvar kan gennemføres med deltagelse af kun to af bedømmelsesudvalgets medlemmer, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 3.

Stk. 3. Ph.d.-skolelederen fastsætter i øvrigt regler om afviklingen af forsvaret, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1.

§ 9. Forsvar af ph.d.-afhandlinger offentliggøres på universitetets hjemmeside og eventuelt i andre medier.

7. Dispensation

§ 10. Rektor kan, når det er begrundet i særlige forhold, dispensere fra disse regler.