Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Universitetsvalg

Valg på AU

  • Brug din stemme til universitetsvalget
  • 11.-14. november 2019 

Hvad kan du stemme og stille op til?

I år kan medarbejdere og studerende stemme og stille op til bestyrelsen, akademisk råd, Ph.d.-udvalg og studienævn. Få flere informationer om univalg 2019 her på siden.   

Er du Ph.d.-studerende, så læs med her

Akademisk Råd

På alle fire fakulteter er nedsat et akademisk råd, som har til formål at sikre, at de studerende og ansatte har medbestemmelse og bliver inddraget i diskussionerne af akademiske forhold på universitetet. Det kan for eksempel være temadiskussioner om fakultetets strategi, budgetter eller ansættelsespolitik.

Det akademiske råd kan desuden udtale sig direkte til universitetsledelsen og skal også udpege medlemmer til det rådgivningsudvalg, der hjælper, når der skal ansættes ny rektor. 

Studienævn

Et studienævn kan enten dække over et enkelt studium eller flere relaterede studier på et institut, hvor hver enkelt studium ofte har en reserveret plads. På Aarhus Universitet findes der endda også et enkelt hovedområdestudienævn.

Præcist hvad et studienævn arbejder med, afhænger selvfølgelig af, hvor mange studier det dækker, men det kan for eksempel være at udarbejde forslag til studieordninger, at sikre, at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen, og at godkende eksamensplaner. Mange studienævn fastsætter også retningslinjer for eksempelvis meritansøgninger.

Du kan se, hvilke studienævn der findes på dit hovedområde i det aktuelle valgcirkulære.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen består jf. vedtægten af 11 medlemmer. To medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, ét medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale, to medlemmer vælges af og blandt universitetets heltidsstuderende og endelig er seks medlemmer udefra kommende. 

Læs mere om Aarhus Universitets bestyrelse

Ph.d.-udvalg

På hvert fakultet er der etableret fælles ph.d.-skoler med medfølgende ph.d.-udvalg, der koordinerer skolens arbejde sammen med dekanen og ph.d.-skolelederen.

Udvalget består af både videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende, og det arbejder for eksempel med udbuddet af ph.d.-kurser og evaluering af vejledningsindsatsen.

I det aktuelle valgcirkulære kan du se, hvor mange medlemmer der skal vælges af dit lokale ph.d.-udvalg.

Særligt for nye medarbejdere og studerende

Særligt for nye medarbejdere
I bedes være opmærksomme på, at nye kolleger (VIP og TAP), som ikke er med i 2. lønkørsel i september (19/9), ikke tildeles valgret automatisk. De skal henvende sig til Valgsekretariatet på valg@au.dk, for at blive tildelt valgret.

Særligt for nye studerende
I bedes være opmærksomme på, at nye studerende der først indskrives på studiet efter 1. oktober 2019, ikke tildeles valgret automatisk. De skal henvende sig til Valgsekretariatet på valg@au.dk for at blive tildelt valgret.

Sådan stiller du op som kandidat

Du kan stille op som kandidat til et organ (råd/nævn/udvalg) i perioden fra torsdag den 17. oktober kl. 9 til fredag den 25. oktober kl. 12.

Ønsker du at stille op, skal du først tjekke, at du er valgbar (kan vælges) til det organ, du vil stille op til. Dette gør du ved at slå op i valglisten over alle stemmeberettigede eller tjekke din stemmeret online i valgsystemet.

Herefter skal opstillingsblanketten udfyldes elektronisk. Læs mere her.

OBS: Papirblanketter udskiftes med elektronisk system

Nye elektroniske systemer til opstilling af kandidater og indgåelse af liste-valgforbund. 

I år udskiftes papirblanketterne til opstilling af kandidater og indgåelse af liste- og valgforbund med nye elektroniske systemer. Ønsker du at stille op som kandidat og indgå liste- og valgforbund, skal du derfor gøre dette online via E-valgsystemet.

De nye systemer vil spare tid og samtidig lette arbejdet med at opstille kandidater og indgå liste- og valgforbund. 

Tidsplan for valget

Tidsplan for valg i efteråret 2019

Fredag 16. august 2019

Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 19. august – mandag 9. september 2019

Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 17. september 2019

Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 18. - fredag 20. september 2019

Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Tirsdag 1. oktober 2019

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 4. oktober - mandag 7. oktober 2019

Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Fredag 11. oktober 2019 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Mandag 14. - onsdag 16. oktober 2019

De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Torsdag 17. oktober 2019 kl. 9.00

Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 25. oktober 2019 kl. 12.00

Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 28. oktober - onsdag 30. oktober 2019

Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 12.00

Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 1. – mandag 4. november 2019

Liste- og valgforbund offentliggøres.

Søndag 3. november 2019

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 6. november 2019 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 7. – fredag 8. november 2019

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 7. - fredag 8. november 2019

Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 11. november kl. 9.00 – torsdag 14. november 2019 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 15. november 2019

Optælling af valg. 

Mandag 18. november – onsdag 20. november 2019

Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Torsdag 28. november 2019 kl. 12.00

Frist for klager over de afholdte valg.

Lørdag den 1. februar 2020

Nyvalgte tiltræder.

268130 / i40