Råd, nævn og udvalg du kan stemme og stille op til

Til universitetsvalget har du mulighed for at stille op til og stemme på, hvem der skal repræsentere dig som studerende/medarbejder i (dit lokale):

  • AU’s bestyrelse
  • akademiske råd
  • studienævn
  • ph.d.-udvalg (kun ph.d.-studende)

Det skifter fra år til år i en 4-årig cyklus, hvilke organer, der skal vælges medlemmer til – og hvem der kan stemme. Se oversigt frem til 2030 her.

Bestyrelsen er Aarhus Universitets øverste myndighed – og dermed fælles for de 5 fakulteter. Men ellers findes der et akademisk råd, et ph.d.-udvalg og flere studienævn (et for hvert institut) på hvert fakultet,

Læs mere herunder om de forskellige organer - og besøg de forskellige lokale hjemmesider.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen består jf. vedtægten af 11 medlemmer. To medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, ét medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale, to medlemmer vælges af og blandt universitetets heltidsstuderende og endelig er seks medlemmer udefra kommende.

Akademisk Råd

Alle fakulteter har et akademisk råd, som har til formål at sikre, at de studerende og ansatte har medbestemmelse og bliver inddraget i diskussionerne af akademiske forhold på universitetet. Det kan for eksempel være temadiskussioner om fakultetets strategi, budgetter eller ansættelsespolitik.

Det akademiske råd kan desuden udtale sig direkte til universitetsledelsen og skal også udpege medlemmer til det rådgivningsudvalg, der hjælper, når der skal ansættes ny rektor. 

Studienævn

Et studienævn kan enten dække over et enkelt studium eller flere relaterede studier på et institut, hvor hver enkelt studium ofte har en reserveret plads.

Præcist hvad et studienævn arbejder med, afhænger selvfølgelig af, hvor mange studier det dækker, men det kan for eksempel være at udarbejde forslag til studieordninger, at sikre, at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen, og at godkende eksamensplaner. Mange studienævn fastsætter også retningslinjer for eksempelvis meritansøgninger.

Studienævn på Arts

Studienævn på BSS

Studienævn på Health

Studienævn på Nat

Studienævn på Tech

Ph.d.-udvalg

På hvert fakultet er der etableret fælles ph.d.-skoler med medfølgende ph.d.-udvalg, der koordinerer skolens arbejde sammen med dekanen og ph.d.-skolelederen.

Udvalget består af både videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende, og det arbejder for eksempel med udbuddet af ph.d.-kurser og evaluering af vejledningsindsatsen. 

Ph.d.-udvalg på Arts

Ph.d.-udvalg på BSS

Ph.d.-udvalg på Health

Ph.d.-udvalg på Nat

Ph.d.-udvalg på Tech