Prisopgaver

I henhold til § 27 i eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, kan universitetet fastsætte regler om udskrivning og konvertering af prisopgaver.

Aarhus Universitet fastsætter herved følgende regler for prisopgaver ved Aarhus Universitet:

Udskrivning af prisopgaver

§ 1. Ved Aarhus Universitet udskrives årligt et antal prisopgaver. Besvarelserne af opgaverne kan belønnes med guldmedalje eller opnå bedømmelsen "accessit".

Stk. 2. Prisopgaverne stilles normalt på dansk. Opgaver i fremmede sprog kan dog stilles på vedkommende sprog.

§ 2. Rektor indkalder prisopgaveforslag fra hovedområderne hvert år i februar måned.

Stk. 2. Dekanen indhenter forslag fra hovedområdets institutter, skoler og centre. Dekanen træffer efter udtalelse fra Akademisk Råd afgørelse om, hvor mange og hvilke prisopgaver, der udskrives inden for hovedområdet. Dekanen godkender efter udtalelse fra Akademisk Råd prisopgavernes ordlyd og fastsætter en besvarelsesfrist for hver opgave, jf. § 3.

Stk. 3. Hovedområderne sender prisopgavernes ordlyd til rektor inden den 1. juni. Rektor sørger for, at prisopgaverne offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Frister og betingelser for besvarelser

§ 3. Besvarelsesfristen for en prisopgave skal ligge mellem 12 og 24 måneder efter bekendtgørelsen af prisopgaven.

Stk. 2. Rektor kan i ganske særlige tilfælde efter indstilling fra dekanen godkende, at en fastsat besvarelsesfrist forlænges.

§ 4. En prisopgave kan have indtil tre forfattere. Hvis en besvarelse har mere end én forfatter, skal forfatternes andel i arbejdet kunne adskilles. Det skal af selve besvarelsen eller af en vedlagt erklæring fremgå, hvilke dele af arbejdet hver af forfatterne er ansvarlig for.

§ 5. En besvarelse, der tidligere er indleveret til bedømmelse som ph.d.-afhandling, speciale, emnekreds eller lignende, kan ikke indleveres som prisopgavebesvarelse. Ved indlevering af en prisopgavebesvarelse skal forfatteren skriftligt erklære, at besvarelsen ikke tidligere har været indleveret til samme eller en anden uddannelsesinstitution til bedømmelse.

Stk. 2. Såfremt en del af besvarelsen, besvarelsen i afvigende indhold, form eller en anden afhandling, som har berøring med den, tidligere har været indleveret til bedømmelse, skal forfatteren afgive en skriftlig erklæring om forholdet mellem den nye og den tidligere besvarelse. Det nedsatte bedømmelsesudvalg træffer beslutning om, hvorvidt den nye besvarelse har en sådan selvstændig karakter, at den kan tages under bedømmelse som prisopgavebesvarelse. 

Besvarelsers udformning og aflevering

§ 6. Besvarelsen af opgaverne skal være affattet på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk. Dekanen kan give tilladelse til anvendelse af et andet sprog.

Stk. 2. Besvarelser afleveres under navn og i den form og på det sted og tidspunkt, der er fastsat ved offentliggørelsen af prisopgaven. Hovedområdet påser, at de formelle afleveringskrav er overholdt.

Bedømmelse

§ 7. Senest en måned efter at have modtaget besvarelsen nedsætter dekanen efter samråd med det relevante institut et bedømmelsesudvalg på to eller tre medlemmer.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges så vidt muligt blandt universitetets nærmeste fagkyndige undervisere. Dekanen kan dog anmode én eller to videnskabsmænd eller -kvinder uden for universitetet om at indtræde som medlemmer af udvalget. Ét af udvalgets medlemmer skal altid være fagkyndig underviser ved hovedområdet.

§ 8. Udvalget afgiver en begrundet skriftlig indstilling, affattet på dansk, hvori besvarelsen indstilles til guldmedalje eller accessit, eller hvori det tilkendegives, at den ikke kan indstilles til nogen belønning. I tilfælde af uenighed i udvalget afgives en begrundet skriftlig indstilling for hvert af de repræsenterede standpunkter. Såfremt besvarelsen har mere end én forfatter, afgives en særskilt indstilling for hver af disse.

Stk. 2. Dekanen tilsender forfatteren en kopi af indstillingen. Forfatteren gives samtidig lejlighed til, inden for en frist på to uger, at fremsætte eventuelle bemærkninger til indstillingen, medmindre der er tale om en enig indstilling om tildeling af guldmedalje. Eventuelle bemærkninger fra forfatteren forelægges for bedømmelsesudvalget, således at dette får mulighed for at revidere eller præcisere sin indstilling.

§ 9. På grundlag af udvalgets indstilling og en udtalelse fra Akademisk Råd træffer dekanen beslutning om prisbelønning. Dekanen kan kun tildele en prisbelønning, hvis et flertal i bedømmelsesudvalget - eller ét af medlemmerne i et udvalg med to medlemmer - har indstillet besvarelsen til den pågældende belønning.

Stk. 2. Besvarelsen, den afgivne indstilling samt dekanens begrundede afgørelse sendes til rektor senest 3 måneder efter, at hovedområdet har modtaget besvarelserne.

Stk. 3. Navnene på forfattere til ikke-prisbelønnede besvarelser offentliggøres ikke.

Prisbelønninger

§ 10. Prisen består enten i en guldmedalje eller i et bevis for opnåelse af bedømmelsen "accessit". En forfatter, hvis besvarelse opnår bedømmelsen accessit, får samtidig tildelt et kontant beløb.

Stk. 2. Hver medaljes forside viser universitetets segl med inskriptionen "Solidum petit in profundis"; bagsiden viser prismodtagerens navn samt året for modtagelsen omgivet af en laurbærkrans.

Stk. 3. Prisbelønningerne overrækkes de belønnede forfattere af rektor, dekan eller institutleder.

Stk. 4. Rektor udsteder et bevis, hvoraf det fremgår, at det pågældende hovedområde har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen accessit.

Stk. 5. Forfatterne kan inden for en af rektor fastsat frist meddele, at de i stedet for medaljen ønsker dennes fremstillingspris udbetalt kontant.

Konvertering til speciale

§ 11. Dekanen kan, jf. eksamensbekendtgørelsens § 25, for hver uddannelse som hovedområdet udbyder og efter indhentet udtalelse fra Akademisk Råd fastsætte, at prisopgavebesvarelser konverteres til et speciale. Prisopgavebesvarelser, der har fået guldmedalje, gives karakteren 12. Andre besvarelser, herunder besvarelser, der har fået bedømmelsen "accessit", gives karakter efter en udtalelse herom fra det bedømmelsesudvalg, der i henhold til § 7 har bedømt besvarelsen. 

Opbevaring og udnyttelse af besvarelserne

§ 12. Et eksemplar af hver besvarelse opbevares i hovedområdets arkiv, hvorfra det kan udlånes til personer, som har indhentet forfatterens skriftlige samtykke dertil.

Stk. 2. Ophavsretten til besvarelsen er udelukkende forfatterens og forfatteren kan offentliggøre den i ændret eller uændret form. Hvis det ved eventuel offentliggørelse af en besvarelse meddeles, at arbejdet er belønnet med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen accessit, skal der tillige redegøres for forholdet mellem den prisbelønnede afhandling og det offentliggjorte værk.

Ændring af regler, dispensation og klageadgang

§ 13. Rektor kan fastsætte ændrede regler om prisopgaver med ikrafttræden fra og med det nærmest følgende tidspunkt, hvor udskrivning af prisopgaver for et givet år finder sted.

§ 14. Rektor kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra prisopgavereglerne efter indstilling fra dekanen.

§ 15. Et hovedområde kan, inden for rammerne af disse regler, fastsætte supplerende regler om prisopgaver ved det pågældende hovedområde.

§ 16. Retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold kan indbringes for ministeren efter regler fastsat af denne, jf. § 34, stk. 1, i universitetsloven (lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 med senere ændringer).