Global Challenges/Industrial Competiveness

Vil du være med til at løse nogle af de store europæiske og globale samfundsudfordringer? Så er ”Global Challenges and European Industrial Competiveness ” søjlen interessant for dig. Søjlen er for alle forskningsfelter - og gerne i samarbejde.

Fokus er rettet mod at udvikle løsninger på de store europæiske og globale samfundsmæssige udfordringer. Programmet tager udgangspunkt i de Europæiske politiske prioriteringer inden for seks særlige samfundsudfordringer og dækker hele kæden fra forskning til kommercialisering. Det har stort fokus på innovative løsninger og samfundsmæssig impact.

Programmet inkluderer virkemidler, der understøtter:

  • netværksdannelser (Coordination and Support Actions (CSA)
  • innovation (Innovation Actions (IA)
  • forskning og innovation (Research and Innovation Actions (RIA).

Læs mere om de seks samfundsudfordringer i drop-down menuen, hvor du også finder information om arbejdsprogrammer og bevillingsstørrelser.

Få gode råd til, hvordan du kan læse og forstå EU's arbejdsprogrammer inden for de seks samfundsudfordringer i publikationen ”Guide for adressing topics”.

Hvis du har behov for yderligere information, råd eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os Forskningsstøtteenheden.

Health

Health programmets overordnede strategiske fokus tager udgangspunkt i følgende seks identificerede udfordringer:

- Staying healthy in a rapidly changing society

- Living and working in a health-promoting environment

- Tackling diseases and reducing disease burden

- Ensuring access to sustainable and high-quality health care

- Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society

- Maintaining a sustainable and globally competitive health-related industry.

Forskningsindsatserne skal være til gavn for borgere, patienter og de sundhedsfaglige institutioner og endvidere gavne såvel de sociale såvel som økonomiske sektorer. Det er vigtigt, at forskningsindsatserne understøtter unionens engagement i Global Health dagsordenen og FNs bæredygtighedsmål, særligt mål nr. 3: ”Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”.

Programmet forventes understøttet af en række nye store partnerskaber og missioner. Læs mere om de sundhedsrelevante partnerskaber her og cancer missionen her.

Få gode råd til, hvordan du kan forstå de nye Horizon Europe arbejdsprogrammer i ”Guide for adressing topics”.

 

Læs mere om status på Horizon Europe udviklingen her.

Culture, Creativity and Inclusive Society

Culture, Creativity and Inclusive Society programmets overordnede strategiske fokus tager udgangspunkt i følgende tre identificerede udfordringer:

- Enhancing democratic governance

- Promoting Cultural Heritage

- Management of social and economic transformations.

Forskningsindsatserne skal være rettet mod demokrati og governance, kulturarv, den kreative økonomi og udvikling inden for de sociale og økonomiske sektorer. Programmet tager endvidere udgangspunkt i de forventninger, borgerne i EU har til udviklingen inden for disse områder.

Få gode råd til, hvordan du kan forstå de nye Horizon Europe arbejdsprogrammer i ”Guide for adressing topics”.

Læs mere om status på Horizon Europe udviklingen her.

Civil Security for Society

Civil Security for Society programmets overordnede strategiske fokus tager udgangspunkt i følgende tre identificerede udfordringer:

- Disaster-resilient societies

- Protection and Security

- Cybersecurity.

Forskningsindsatserne skal være rettet mod at skabe viden, der belyser trusler, risci og modstandsdygtigheden over for disse. Og endvidere tilvejebringer data, der kan styrke beredskabets evne til at reagere i tide baseret på forbedrede prognoser og scenarier. Involvering af praktikere inden for området er et væsentligt element. Det er vigtigt, at forskningsindsatserne understøtter unionens ambition om at indfri FNs bæredygtighedsmål, særligt mål nr. 16: ” Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”.

Få gode råd til, hvordan du kan forstå de nye Horizon Europe arbejdsprogrammer i ”Guide for adressing topics”.

Læs mere om status på Horizon Europe udviklingen her.

Digital, Industry and Space

Digital, Industry and Space programmets overordnede strategiske fokus tager udgangspunkt i følgende elleve identificerede områder:

- Manufacturing Technologies

- Key Digital Technologies

- Advanced Materials

- Emerging Enabling Technologies

- Artificial Intelligence and Robotics

- Next Generation Internet

- Advanced Computing and Big Data

- A globally competitive space sector reinforcing EU sovereignty

- Circular Industries

- Low-carbon and Clean Industries

- New services from Space for the EU society and economy.

Forskningsindsatserne skal være rettet mod et Europa, som er ”fit for” den digitale æra og indsatserne skal sikre europæisk suverænitet inden for det digitale område såvel som inden for rumteknologi og andre ”key enabling” teknologier såsom avancerede materialer, kunstig intelligens, quantum-computing, databrug mm.

Programmet forventes understøttet af en række nye store partnerskaber og missioner. Læs mere om de relevante partnerskaber her.

Få gode råd til, hvordan du kan forstå de nye Horizon Europe arbejdsprogrammer i ”Guide for adressing topics”.

Læs mere om status på Horizon Europe udviklingen her.

 

Climate, Energy and Mobility

Climate, Energy and Mobility programmets overordnede strategiske fokus tager udgangspunkt i følgende seks identificerede områder:

- Advance climate science and solutions for a climate neutral and resilient society

- Cross-sectoral solutions for decarbonisation

- Develop cost-efficient, net zero-greenhouse gas emissions energy system centred on renewables

- Develop demand side solutions to decarbonise the energy system

- Develop low-carbon and competitive transport solutions across all modes

 -Develop seamless, smart, safe, accessible and inclusive mobility systems.

Forskningsindsatserne skal tage udgangspunkt i integrerede systemiske tilgange på tværs af energi, transport og andre relevante sektorer og endvidere understøtte den cirkulære økonomi samt bidrage til reduktion af forurening og andre former for miljøbelastning. Derudover skal indsatserne bidrage til renere byer, forbedret sundhed og livskvalitet.  

Programmet forventes understøttet af en række nye store partnerskaber og missioner. Læs mere om de relevante partnerskaber her. Følg missionerne: ”Climate-neutral and smart cities” her og ”Adaptation to climate change including societal transformation” her

Få gode råd til, hvordan du kan forstå de nye Horizon Europe arbejdsprogrammer i ”Guide for adressing topics”.

Læs mere om status på Horizon Europe udviklingen her.

 

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment programmets overordnede strategiske fokus tager udgangspunkt i følgende syv identificerede områder:

- Environmental Observation

- Biodiversity and Natural Capital

- Agriculture, forestry and rural areas

- Seas, Oceans and Inland Waters

- Food Systems

- Bio-based Innovation Systems

- Circular Systems

Forskningsindsatserne skal være rettet imod omstillingen til bæredygtig, cirkulær forvaltning af de terrestriske og akvatiske naturressourcer, herunder bidrage til fødevaresikkerhed, rent vand med mere i EU og globalt. Multiactor tilgang og interdisciplinaritet er endvidere væsentlige grundlag for forskning og innovation inden for dette Cluster.

Programmet forventes understøttet af en række nye store partnerskaber og missioner. Læs mere om de relevante partnerskaber her. Følg missionerne: ” Healthy oceans, seas, coastal and inland waters” her og ” Soil health and food” her

Få gode råd til, hvordan du kan forstå de nye Horizon Europe arbejdsprogrammer i ”Guide for adressing topics”.

Læs mere om status på Horizon Europe udviklingen her.