Dødsfald – efterindtægt

Overenskomstansatte:

Hvis en overenskomstansat medarbejder dør efter ansættelse i mindst 1 år har en eventuel ægtefælle/registreret partner og umyndige børn, som medarbejderen har forsørgerpligt overfor, krav på udbetaling af efterindtægt.

Efterindtægt beregnes ud fra den løn, medarbejderen fik på tidspunktet for dødsfaldet, som 1, 2 eller 3 måneders løn, når medarbejderen har været ansat henholdsvis 1, 2 eller 3 år.

Hjemmelen til udbetaling af efterindtægt findes i funktionærlovens § 8, overenskomsten for akademikere i staten § 26, OAO-S-fællesoverenskomstens § 23 og LC/CO10-fællesoverenskomsten § 23.

Der ydes efterindtægt, selvom afdøde er i opsagt stilling på tidspunktet for dødsfaldet, og selvom ansættelsesforholdet ville være ophørt inden udløbet af perioden, der skal udbetales efterindtægt.

Kravet på efterindtægt består for de pårørende uafhængigt af dødsårsagen.

Efterindtægt er en personlig ret for afdødes efterladte og indgår ikke i afdødes bo.

Samlevere og fraskilte har ikke krav på udbetaling af efterindtægt. Hvis afdøde var separeret fra sin ægtefælle/registrerede partner, tilkommer der ægtefællen/partneren efterindtægt, hvis afdøde var pålagt bidragspligt overfor denne.

Hvis afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle/partner, der har krav på efterindtægt, tilkommer efterindtægten afdødes børn under 18 år, over for hvem afdøde har forsørgelsespligt.

Dør ægtefællen, inden perioden med efterindtægt er udløbet, overføres retten til efterindtægten til eventuelle børn under 18 år. Det er uden betydning, om børnene er født i ægteskab eller uden for ægteskab. Udbetaling skal ske til barnets værge og ikke boet.

Efterlader afdøde sig flere efterindtægtsberettigede børn, deles efterindtægten ligeligt blandt disse.

 

Tjenestemandsansatte:

Såfremt en medarbejder ansat på tjenestemandsvilkår dør, gælder der særlige regler i tjenestemandspensionsloven om efterindtægt til en eventuel ægtefælle/registreret partner og børn.

Efterindtægt udbetales til afdødes efterlevende ægtefælle/registrerede partner eller, hvis afdøde ikke efterlader sig en sådan, til afdødes børnepensionsberettigede børn.

Hvis en tjenestemand i tjeneste afgår ved døden uden at efterlade sig ægtefælle/registreret partner eller børnepensionsberettigede børn, tilfalder efterindtægten boet.

Efterindtægt udbetales som hovedregel i 3 måneder regnet fra den 1. i måneden efter dødsfaldet.

Ved død som en umiddelbar følge af tilskadekomst i tjenesten udbetales efterindtægt til ægtefællen/registrerede partner eller børn dog i 12 måneder, mens efterindtægten, hvis den udbetales til boet, kun kan udbetales i 3 måneder.

Såfremt en efterlevende ægtefælle/registreret partner har ret til ægtefællepension og/eller børn under 21 år har ret til børnepension, udbetales disse pensioner først, når der ikke længere udbetales efterindtægt til de pensionsberettigede.