Afskedigelse af medarbejder

En afskedigelse betyder, at universitetet træffer afgørelse om at afslutte ansættelsesforholdet med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Inden en afgørelse om afskedigelse træffes, vil medarbejderen blive partshørt om begrundelsen for denne.

Uanset årsagerne skal afskedigelser være sagligt begrundede i medarbejderens eller universitetets forhold.

Der gælder forskellige procedurer og regler afhængigt af, om medarbejderen er overenskomstansat eller ansat på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.


Afskedigelse på grund af universitetets forhold vil f.eks. kunne være afskedigelser som følge af besparelser, omstrukturering og effektivisering.

Kendetegnene for de tilfælde er, at medarbejderen er ”uden skyld” i eller ansvar for at situationen, der nødvendiggør afskedigelser er opstået. I disse tilfælde forsøger universitetet at reducere omfanget af afskedigelser ved afhjælpningsforanstaltninger og om muligt omplaceringer.

Ved afsked på grund af universitetets forhold har ledelsen pligt til at informere samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning. Ved afskedigelser begrundet i strukturelle eller økonomiske forhold sker drøftelser i lokale samarbejdsudvalg, men universitetsledelsen orienterer fællestillidsrepræsentanterne hvis flere end 5 medarbejdere berøres.


Derudover kan det blive nødvendigt, at medarbejdere afskediges af individuelt begrundede årsager.

Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis tjenesten ikke længere kan varetages grundet sygdom hos medarbejderen eller hvis medarbejderen ikke er i stand til eller ikke ønsker at løse opgaverne i stillingen på det niveau og på den måde, som ledelsen med rimelighed kan forvente.

De individuelle begrundelser kan være mangfoldige. Udover kvalitative og/eller kvantitative mangler i opgavevaretagelsen, kan der være udfordringer, der relaterer sig til samarbejdet, ligesom problemstillingerne kan vedrøre alt, hvad der må betegnes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet fra medarbejderens side.

Inden en medarbejder afskediges af individuelle årsager, vil der normalt være et forløb, hvor lederen i dialog med medarbejderen søger at løse udfordringerne.

Hvis en medarbejder væsentligt misligholder sit ansættelsesforhold, kan ansættelsesforholdet fra universitetets side afsluttes med bortvisning, hvilket betyder at ansættelsesforholdet bliver bragt til ophør øjeblikkeligt.

 

Ved afskedigelse af en medarbejder orienterer Universitetet tillidsrepræsentanten om hvilke navngivne ansatte, der påtænkes afskediget. Det sker samtidig med eller umiddelbart efter, at de pågældende ansatte selv får besked herom. Den ansatte opfordres samtidigt til at inddrage den relevante tillidsrepræsentant eller anden bisidder i processen.