Opsigelse fra medarbejder

Varslingsregler

For funktionærer:

Hvis der er aftalt en prøvetid, har medarbejderen i prøvetiden ret til at sige op uden varsel, medmindre andet er aftalt.

Når en eventuel prøvetid er udløbet, eller hvis der ikke er aftalt en prøvetid, kan den ansatte i henhold til Funktionærloven sige sin stilling op med et varsel på 1 måned til ophør ved udgangen af en måned.

For ikke-funktionærer:

I fællesoverenskomsterne og AC-overenskomsten er der bestemmelser om, at funktionærlovens regler om varsling af opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse også gælder for månedslønnede ikke-funktionærer. Hvis der er aftalt en prøvetid, kan en månedslønnet ikke-funktionær derfor opsige sin stilling uden varsel i prøvetiden.

Efter eventuel prøvetid kan den pågældende sige sin stilling op med 1 måneds varsel til ophør ved udgangen af en måned. For timelønnede ikke-funktionærer gælder kortere varsler. Se den relevante (fælles)overenskomst.

På områder uden for fællesoverenskomsterne/AC-overenskomsten kan der findes særlige regler.

For så vidt angår tjenestemandsansatte medarbejdere som er udnævnt ved kongelig resolution skal en opsigelse stiles til dronningen.

Medarbejderen skal sende sin opsigelse skriftligt til nærmeste leder.