Stress – hvad kan du gøre som leder?

Som leder – og særligt hvis du har personaleansvar – har du en vigtig rolle i forhold til at forebygge usund stress og at gribe ind og håndtere stress, når og hvis det opstår i dit team eller hos den enkelte medarbejder.


Her på siden kan du finde hjælp og inspiration til, hvordan du kan arbejde med at forebygge, opdage og håndtere usund stress. Lidt forsimplet kan man tale om stress i trivsels-, risiko- og farezonen.
 

TRIVSELSZONEN

Balance og trivsel i hverdagen

Forbigående, kortvarige perioder med stress

Hvordan kan du fremme trivsel og forebygge stress?

 • have viden om, hvad stress er, hvordan det typisk opstår og udvikler sig, samt hvad man som leder kan gøre for at forebygge det
 • sørge for at sætte klare rammer og forventninger til opgaveløsning, spørge ind til balance imellem tid og opgaver, motivation, trivsel og samarbejde i dialoger med den enkelte medarbejder og som gruppe
 • medvirke til at skabe en kultur, hvor det er muligt at få kollegial omsorg, faglig støtte og sparring fra både kolleger og leder
 • have fokus på at sikre en god omgangstone og hjælper med at forebygge og håndtere konflikter
 • bidrage til at skabe en kultur, hvor der tales åbent om succeser, såvel som udfordringer - skabe et frit rum, hvor der er plads til at tale om fejl, ved at gå forrest og fortælle om egne tvivl, fejl eller udfordringer
 • sørge for løbende synliggørelse af, hvordan afdelingen/enheden arbejder med trivsel og stressforebyggelse

RISIKOZONEN

Længere tids ubalance

Fysiske og psykiske symptomer med negative konsekvenser for arbejdsevne og trivsel

Hvordan kan du opdage og reagere på stress?

 • i det daglige og ved 1:1-dialoger være løbende opmærksom på tegn på mistrivsel/stress hos den enkelte og/eller i enheden
 • tage dialog med medarbejder ved bekymring
 • undersøge, hvad der belaster en stressramt medarbejder og sammen med denne lægge en plan for at aflaste og evt. tilpasse opgavesammensætningen. Oplyse om mulighed for psykologisk rådgivning og anbefale at gå til egen læge
 • følge løbende op på planens effekt og tilrette løbende
 • undersøge om andre i afdelingen/enheden også er ramt og har brug for din hjælp
 • have øje for at stress ikke alene er et individuelt anliggende, men et fælles problem, som kan handle om uklare roller, rammer, forventninger, modstridende krav, arbejdspladsens kultur mv. 
 • hvis årsagen til oplevelsen af stress skyldes generelle forhold på arbejdspladsen, skal du som leder så vidt muligt arbejde på at forbedre forholdene (evt. i samarbejde med AMR og TR)

FAREZONEN

Massiv og langvarig overbelastning

Tiltagende symptomer og egentlig fare for både helbred og arbejdsevne

Hvordan kan du tage hånd om en alvorligt stressramt medarbejder?

 • hjælpe med at initiere relevant støtte ved at opfordre medarbejderen til at tage kontakt til:
     1. egen læge
     2. AU’s tilbud om psykologisk rådgivning
 • afstemme ved sygemelding, hvad der skal kommunikeres ud til kolleger, og aftale hyppigheden og typen af kontakt med medarbejder under sygemelding
 • aftale opfølgning under sygemelding og følger AU’s procedure for håndtering af sygefravær
 • sørge for i samarbejde med sygemeldt medarbejder at planlægge en trinvis tilbagevenden og en gradvis optrapning med blik for opgavemængde og -kompleksitet
 • hjælpe team med at prioritere opgaver ved sygemelding - undersøge om andre medarbejdere er pressede, og hvad du som leder kan gøre for at håndtere dette/forebygge stress i enheden
 • inddrage evt. AMR og TR i undersøgelsen af, hvorvidt der er forhold på arbejdspladsen der kan forårsage oplevelsen af stress, og arbejde med at forbedre disse forhold

Yderligere info og inspiration: