Optjening af ferie og særlige feriedage

Hvem er omfattet af statens ferieaftale

Ferieaftalen gælder for tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte, herunder elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser.

Speciallæger er omfattet af ferieaftalens bestemmelser om særlige feriedage, men følger ellers feriereglerne i speciallægeoverenskomsten.

Timelønnede følger ferieloven samt bestemmelserne i ferieaftalen omkring erstatningsferie. Timelønnede, der har ret til fuld løn under sygdom, er omfattet af bestemmelserne i ferieaftalen om særlige feriedage.

Hvor meget ferie optjener du

Du optjener løbende 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse i ferieåret, som løber i perioden 1. september til 31. august. Det svarer til 25 dages ferie - 5 uger - pr. ferieår. Optjeningen sker uanset hvilket månedligt timetal, du er ansat på.

Feriedagene er optjent med udgangen af måneden og kan afvikles fra den 1. i den efterfølgende måned. 

Du optjener også ferie under fravær på grund af f.eks.:

 • sygdom
 • barsels- og adoptionsorlov
 • afholdelse af ferie med løn, herunder særlige feriedage
 • omsorgsdage
 • barns 1. og 2. sygedag
 • uddannelsesorlov med hel eller delvis løn


Hvis du har tjenestefrihed uden løn, optjener du ferie og særlige feriedage i de første 6 måneder af fraværsperioden under forudsætning af, at:

 • du genindtræder i tjenesten inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, hvori ferien skal være afholdt, og
 • ferien holdes inden udløbet af samme ferieafholdelsesperiode - medmindre ferien udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieaftalen.

Hvis du i tjenestefrihedsperioden har optjent ferie hos en anden arbejdsgiver, vil der ske modregning af feriegodtgørelsen i den udbetalte løn under ferie. Det er således ikke muligt at få dobbelt ferie/løn under ferie efter en ulønnet orlovsperiode. 


Tilhører du én af følgende grupper, optjener du ferie med løn:

 • Månedslønnede medarbejdere, uanset antal timer
 • Ph.d.-stipendiater på del B
 • Elever, se det særlige afsnit for elever.


Er du ansat på nedenstående vilkår, optjener du ikke ferie med løn:

 • Timelønnede medarbejdere (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, studentermedhjælpere m.v.)

Timelønnede får en feriegodtgørelse på 12½ % af den løn, der er indtjent i optjeningsåret.
 

Du kan altid finde din feriesaldo ved at logge ind på MitHR.

Hvor mange særlige feriedage optjener du

Du optjener 0,42 særlige feriedage for hver måneds ansættelse i kalenderåret. Det svarer til 5 særlige feriedage om året. Du optjener de særlige feriedage, uanset omfanget af dit månedlige antal arbejdstimer. 

Optjeningen af særlige feriedage sker løbende i kalenderåret, men modsat de almindelige feriedage, så kan du ikke afvikle de særlige feriedage løbende. De særlige feriedage kommer først til rådighed den 1. maj året efter optjeningen. Du kan se din feriesaldo i MitHR.

Du får udbetalt en særlig feriegodtgørelse to gange årligt

Hvis du er fastansat på månedsløn får du udbetalt en særlig feriegodtgørelse to gange årligt. Feriegodtgørelsen udgør 1½ % af den løn, du har optjent på optjeningstidspunktet.

Du får den særlige feriegodtgørelse udbetalt sammen med månedslønnen for henholdsvis maj (9 måneder) og august (3 måneder) måned.