Fravær uden løn til pasning af nærtstående (herunder børn)

Fravær uden løn til pasning af nærtstående (herunder børn) med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste (barnets lov § 87 (tidligere servicelovens § 42)) 

Kommunen kan bevilge tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87 (tidligere servicelovens § 42), til en person, der i hjemmet forsøger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I disse tilfælde bestemmer aftalen om tjenestefrihed af familiemæssige årsager, at arbejdsgiver kan bevilge tjenestefrihed uden løn til en ansat, som bevilges tabt arbejdsfortjeneste. Der er altså ikke et krav på tjenestefrihed i de situationer. Hvis der bevilges tjenestefrihed, indbetales der sædvanligt pensionsbidrag.

Pasning af nærtstående efter servicelovens § 118

Hvis du ansættes af kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet, fordi vedkommende har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse, har du ret til fravær.

Der ydes ikke løn i perioden under fraværet, og perioden medregnes ikke i løn- og pensionsancienniteten. De nærmere vilkår for ansættelse af kommunen fremgår af servicelovens § 118. 

Du har pligt til at give universitetet besked senest 6 uger før fraværets begyndelse. Samtidig skal fraværets længde oplyses. Hvis der sker ændringer i fraværets begyndelse eller varighed skal universitetet have besked herom uden ugrundet ophold.