Fravær med løn til pasning af alvorligt syge børn under 18 år

Gælder for alle ansatte på Aarhus Universitet, der er omfattet af Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne for tjenestemænd og  tjenestemandslignende ansatte og centralorganisationerne for overenskomstansatte. Det er

  • Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) (OAO-S)
  • CO10, Centralorganisationen af 2010 (CO10)
  • Akademikernes Centralorganisation ( AC)
  • Lærernes Centralorganisation (LC)

En ansat, der efter lov om ret til dagpenge og orlov ved barsel har ret til dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn under 18 år, har i samme periode ret til hel eller delvis fravær med løn.

På Aarhus Universitet er udgangspunktet, at man får tildelt 1 måneds fravær med løn pr. barn pr. kalenderår.

Herudover kan Universitetet bevilge fravær uden løn i dagpengeperioden.

Universitetet er berettiget til refusion af dagpenge, når den ansatte har fravær med løn.