Fravær med løn ved hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år

Gælder for alle ansatte på Aarhus Universitet, der er omfattet af cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne for tjenestemænd og  tjenestemandslignende ansatte og centralorganisationerne for overenskomstansatte.

  • Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) (OAO-S)
  • CO10, Centralorganisationen af 2010 (CO10)
  • Akademikernes Centralorganisation ( AC)
  • Lærernes Centralorganisation (LC)

Du har ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med, at du bliver hospitalsindlagt sammen med et hjemmeværende barn under 14 år. Tilsvarende gælder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet eller modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver din tilstedeværelse.

De 5 dage kan holdes enkeltvis eller samlet. Der er ikke noget til hinder for, at du sammen med sin nærmeste leder aftaler, at dagene bruges som f.eks. 10 halve dage.

Hvis begge forældre er omfattet af aftalen, kan den samlede tjenestefrihedsperiode med løn højst udgøre 5 dage for forældrene tilsammen.