Udbetaling af honorar

Ansættelse i henhold til overenskomst/organisationsaftale

Der skal aflønnes i henhold til relevant overenskomst/organisationsaftale:

 • Hvis den pågældendes tilknytning til AU har karakter af et ansættelsesforhold og
 • Der udføres arbejde, som er overenskomstdækket.


Pejlemærker, fx:

 • Arbejdsgiveren har instruktionsbeføjelse og tilsynsbeføjelse
 • Arbejdet sker efter arbejdsgiverens anvisninger
 • Arbejdet sker for arbejdsgiverens regning og risiko, og afholder samtlige udgifter
 • Arbejdsydelsen er fastlagt på forhånd for en længere periode
 • Arbejdstageren arbejder i øvrigt under samme vilkår som andre ansatte
 • Arbejdsgiver afholder samtlige udgifter i forbindelse med det udførte arbejde 

Ansættelse på individuel kontrakt

Ansættelse skal ske på individuel kontrakt:

 • Hvis den pågældendes tilknytning til AU har karakter af et ansættelsesforhold og
 • Pågældende udfører arbejde, der ikke er overenskomstdækket.


Eksempler:

 • Ansættelse i stillinger efter AC-overenskomsten, men hvor man typisk ikke opfylder de uddannelsesmæssige forudsætninger.
 • Ansættelse til særlige arbejdsopgaver, der ikke er omfattet af de statslige overenskomster.
 • Medarbejdere, der ansættes med fast tjenestested og bopæl i udlandet, og hvor arbejdet udelukkende foregår i udlandet, er ikke omfattet af de statslige overenskomster. 

Udbetaling af honorar

Du kan finde et link til blanketten for udbetaling af honorar under skemaer og blanketter, eller klikke her.

Der kan udbetales honorar, hvis opgaverne efter en konkret vurdering:

 • Ikke har karakter af et ansættelsesforhold og
 • Arbejdet ikke er overenskomstdækket.

​​
NB: Der skal foretages en vurdering af, om den betalte ydelse står i rimeligt forhold til, hvad man betaler for andre lignende ydelser. Honoraret udbetales som en engangsudbetaling.

Pejlemærker:

 • Tilknytningen til AU er af kortvarig karakter.
 • Den, der udfører arbejdet, tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn uden anden instruktionsbeføjelse fra universitetet end det, der ved aftalens indgåelse, er aftalt.
 • Opgaven er tids- og opgavemæssigt klart afgrænset.


Eksempler:

Honorering af gæsteundervisere: 

 • Enkeltstående seancer af et begrænset antal dages varighed.
 • Udgangspunkt => undervisningsassistent-timesats. 
 • Undervisningsopgaver på højere niveau => ekstern lektor-timesats.
 • Gæsteforelæsning/-gæsteundervisning på særdeles højt niveau => aftales konkret.​


Honorering af konsulentopgaver:

 • Vurdering: står den betalte ydelse i rimeligt forhold til, hvad man betaler for lignende sammenlignelige ydelser?


Honorering af enkeltstående foredrag, som ikke er en del af et undervisningsforløb.

Allerede ansatte (herunder deltidsansatte) på AU  kan ikke få vederlag i form af honorarudbetalinger.

Rekvirering og betaling af tjenesteydelser, udført af et firma med eget CVR-nummer, er ikke omfattet af disse retningslinjer. 

Godkendelsesprocedure:

 1. Udbetaling af særskilt honorar på beløb op til 25.000 kr. godkendes lokalt af anvisningsberettiget efter delegation fra institutleder/vicedirektør.
 2. Udbetaling af særskilt honorar på beløb mellem 25.000-50.000 kr. skal godkendes af institutleder/vicedirektør.
 3. Udbetaling af særskilt honorar på beløb over 50.000 kr. skal godkendes af dekan/universitetsdirektør efter indstilling fra institutleder/vicedirektør.

Der er aftalt særskilt godkendelsesprocedure på Nat-Tech for fakturaer på varer og tjenesteydelser fra eksterne leverandører, der er indkommet via Indfak på cpr.nr.

B-indkomst

Nedenstående eksempler udbetales (inkl. feriepenge) som B-indkomst

 • Oversættelse /redigering af tekstmateriale / korrekturlæsning
 • Kunstnerisk udsmykning
 • Underholdning ved særlige lejligheder mv., fx skuespillere og musikere
 • Ulempegodtgørelse til forsøgspersoner
 • Tolke, tegnere og fotografer