Pensionsregler

Langt de fleste ansatte i staten er i henhold til lov eller overenskomst omfattet af en pensionsordning som led i deres ansættelsesforhold.

Her på siden kan du læse om pension og andre obligatoriske bidrag mv., som universitetet betaler/fradrager i forbindelse med lønudbetalingen. Ved mere detaljerede spørgsmål omkring pension, bør du rette henvendelse til dit eget pensionsselskab. På borger.dk er det desuden muligt at læse mere om forskellige pensionsordninger og om reglerne for efterløn. 

Valgfri Pension

AU HR har udarbejdet informationer om valgfri pension for visse ansatte.

Gruppelivsordning

Gruppelivsordningen for visse ansatte sikrer udbetaling af en forsikringssum ved død og ved kritisk sygdom, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Er medarbejderen omfattet af gruppelivsordningen kan den pågældende få præmiefri dækning i indtil 3 år, hvis fratræden sker på grund af 2/3 arbejdsudygtighed som følge af sygdom eller ulykke.

Arbejdsmarkedsbidrag

Alle lønmodtagere og selvstændige skal betale 8 % af indkomsten i arbejdsmarkedsbidrag.

Universitetet trækker bidraget fra, hver gang universitetet udbetaler løn.

Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af bl.a. løn og andre honorarer, feriepenge, fratrædelsesgodtgørelser, værdien af fri bil og telefon og indbetalinger på pensionsopsparinger.

ATP

ATP Livslang Pension er en tillægspension, der som hovedregel er lovpligtig. Som udgangspunkt skal universitetet således betale ATP-bidrag for alle lønmodtagere, som universitet beskæftiger i Danmark - uanset om lønmodtageren er dansk eller udenlandsk statsborger.

Universitetet trækker automatisk bidraget, hver gang universitetet udbetaler løn. Universitetet betaler 2/3 af bidraget. 1/3 af bidraget er den ansattes eget bidrag. Loven giver også mulighed for frivillig indbetaling i en række tilfælde.

ATP Livslang Pension bliver udbetalt så længe, den pågældende lever - det vil sige fra vedkommende bliver folkepensionist, til vedkommende dør.

Pensioner under et vist beløb udbetales dog som et engangsbeløb.

Hvor stor den pågældendes pension er, afhænger af, hvor mange penge der gennem årene er indbetalt for vedkommende.

Pensionsbidrag under ulønnet barselsorlov

AU HR har udarbejdet retningslinjer for indbetaling af pensionsbidrag under ulønnet barselsorlov.     

Pensionsordninger for internationale medarbejdere

Internationale videnskabelige medarbejdere kan vælge mellem tre forskellige pensionsordninger.