AU Ideas retningslinjer for Økonomi

Indhold

”AU Ideas Retningslinjer for Økonomi” gælder for administration af AU Ideas bevillinger 2011, hvor Aarhus Universitet er bevillingsgiver. Dokumentet er til brug på økonomiområdet, således at alle projekter under AU Ideas bliver afviklet på et ensartet grundlag. Retningslinjerne er udarbejdet af AU Økonomistyring,  Projektøkonomi, i samarbejde med AU Forskning og Talent. Dokumentet er godkendt af AU Ideas bedømmelsesudvalg.

Løn og frikøb  (Tilbage)

Frikøb

Der kan ydes støtte til tilkøb af forskningstid eller tid til forskningsledelse mv. til seniorforskere og adjunkter ansat ved Aarhus Universitet. Tilkøbet kan dog højest omfatte den del af ansættelsen, som ikke i forvejen er defineret som forskning (eller basisadministration). I praksis kan der således normalt tilkøbes op til 50 % af arbejdstiden for seniorforskere, og 40 % for adjunkter mv. per måned. Betaling for tilkøbet kan højest beregnes som hvad der svarer til tilkøbets andel af nettolønsummen (dvs. bruttolønsummen minus 17,10 % pension).

Ph.d.-stipendier

Der ydes ikke støtte til fulde ph.d.-stipendier, men kun op til 1. mio. kr. per stipendium for hele projektets løbetid. Herunder kan der medtages studieafgift på op til 50.000 kr/år. Det betyder, at der skal ske medfinansiering på institut- eller fakultetsniveau, eller gennem eksterne bevillinger.

Postdoc stipendier

Postdoc stipendier kan medtages fuldt ud med en maks. periode på tre år.

 

Delbevilling (Tilbage)

Forskningen skal udføres af ansatte ved Aarhus Universitet. Der kan ikke ske videresendelse til institutioner udenfor AU. Konsulentydelse udenfor AU kan i enkelte tilfælde godkendes. Godkendelse af dette ansøges hos Adriënne Heijnen ( se kontaktoplysninger nedenfor). Kopi af evt. godkendelse sendes til opretdim.

 

Rammebevilling (Tilbage)

AU Ideas bevillingen er givet som rammebevilling til perioden, der fremgår af det sidste godkendte budget. Det første projektår starter 1. januar 2012. Bevillingen kan kun anvendes til dækning af udgifter, der direkte kan henføres til den søgte aktivitet, og som er relevante og nødvendige for at gennemføre aktiviteten.

                             Omdisponering op til 25 % er tilladt af de forskellige budgetposter. Hvis der ønskes væsentlige ændringer i bevillingsgrundlaget, skal bevillingshaver forudgående indhente skriftlig godkendelse hos bevillingsgiver. Ændring af bevillingshaver, forskergruppen, aktivitetens ledelse, bevillingsperioden, en større omdisponering af budgetposter, samt ændringer af faglig karakter anses altid for væsentlige ændringer. Det er bevillingshavers ansvar at fremsende alle relevante erklæringer og oplysninger i forbindelse med ændringer til bevillingsgiver. Ændringer kan først træde i kraft efter bevillingsgivers skriftlige godkendelse. Kontaktpersonen i denne forbindelse er: Adriënne Heijnen (se kontaktoplysninger nedenfor).

 

Forsinkelse (Tilbage)

Hvis projektet bliver forsinket i forhold til den godkendte slutdato, skal der ansøges om forlængelse så hurtigt som muligt og senest 3 mdr. før godkendt slutdato. Ved Pilot Centrene vurderes tidshorisonten i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.

 

Hjemskrivelse af midler (Tilbage)

Der er i alt givet bevillinger for ca. 76,7 mio. kr., heraf finansieres 50 mio. kr. fra AUFF, de resterende ca. 26,7 mio. kr. kommer fra Universitetsledelsens strategiske midler. Projektøkonomerne skal, som ved alle andre eksterne projekter hvor midlerne er fra AUFF, sende interne fakturaer. AU Økonomistyring, Projektøkonomi sørger for at pengene hentes hjem med de korrekte beløb hos de to bevillingsgivere.

Hjemskrivelsen sker efter forbrug:

  • For projekter under 1 mil. kr. hjemskrives én gang årligt
  • For projekter over 1 mil. kr. hjemskrives halvårligt.

 

Regnskaber

Pilot Centrene skal aflægge både årsregnskaber og slutregnskaber. Årsregnskaberne skal være indsendt inden d. 1. april året efter. Slutregnskaberne skal være indsendt senest 3 mdr. efter projektets afslutning. For de øvrige projekter, skal der kun aflægges slutregnskab, der ligeledes skal være indsendt senest 3 mdr. efter projektets afslutning.