Nye retningslinjer for skema og eksamensplanlægning på Arts.

En enig Fakultetsledelse tiltrådte lige før sommerferien nye retningslinjer for skema og eksamensplanlægning på Arts.

Fundament for skemaplanlægning

Retningslinjerne er udarbejdet af styregruppen for undervisningsplanlægning med deltagelse fra Arts-studier, VIP, afdelingsledelse, studieledelse, dekansekretariatet og fakultetsledelsen. Forud for Fakultetsledelsens endelige tiltrædelse, faciliterede styregruppen en omfattende inddragelsesproces på tværs af fakultetet i foråret 2023. I denne blev der indhentet kommentarer og forslag fra Institutledelser og LSU, uddannelses- og studienævn og FAMU/FSU. Derudover valgte enkelte afdelinger at kommentere særskilt.

Styregruppen har formuleret retningslinjerne ud fra behovet for afbalancering af på den ene side behovet for harmonisering for at løse en meget stor og kompleks opgave og på den anden side hensynet til at fastholde maksimal fleksibilitet i forhold til den enkelte afdelings planlægning og bemanding. Der er endvidere beskrevet en organisering og en rolle- og ansvarsfordeling i samarbejdet mellem afdelinger og studieadministrationen.

Fokus på processer og erfaringsopsamling

Der er vil fortsat være behov for, at vi på fakultetet løbende drøfter, i hvilket omfang vi efterlever de aftalte processer, men i lige så høj grad om vi har indsat de rigtige processer. Fakultetsledelsen har derfor oprettet en procesejerfunktion til at sikre implementering og vedligehold af samarbejdet omkring retningslinjerne.

Der vil derfor i de kommende år være et særligt fokus på at videreudvikle den løbende erfaringsopsamling med afsæt i de underliggende præmisser og retningslinjer. Evalueringen er forankret hos procesejeren i Fakultetsledelsen. Der er endvidere udviklet en organisering om samarbejdet mellem procesejer og studieadministrationen. De overordnede retningslinjer fastlægges for en treårig periode, mens de underliggende processer evalueres løbende og kan ændre sig fra år til år.

Løbende forbedring af samarbejdet på tværs

Styregruppen har bestræbt sig på en afbalanceret opfølgning i forhold til de forskellige indsatsområder identificeret af Implement. Udover den tekniske systemunderstøttelse af processerne er der et udestående mht. at videreudvikle arbejdsdeling og samarbejdsrelationer på tværs af Arts Studier og institutterne. Dette arbejdet lægges ind under procesejeren og bliver et fokusområde i de løbende evalueringsmøder.

Maja Horst

Dekan, Faculty of Arts