Vejledning til undervisningsportfolio

Aarhus 13. september 2016

Baggrund
Aarhus Universitet har vedtaget, at alle ansøgninger til videnskabelige stillinger opslået efter 1. april 2005 skal vedlægges en undervisningsportefølje med henblik på, at undervisningskompetence tillægges den nødvendige vægt ved besættelse af videnskabelige stillinger.

Universitetets generelle regler findes her.

Formål
Universitetets hovedopgaver består i at bedrive forskning og tilbyde forskningsbaserede uddannelser. Ved ansættelser i videnskabelige stillinger vægtes ved kvalifikationsbedømmelsen således både ansøgernes dokumenterede forsknings- og undervisningskvalifikationer, og det overordnede formål med undervisningsporteføljer er at tydeliggøre grundlaget for bedømmelse af ansøgernes dokumenterede undervisningskvalifikationer.  

Anvendelsen af undervisningsportefølje tjener et dobbelt formål: Dels at give ansøgerne lejlighed til at overveje og dokumentere deres undervisningsmæssige erfaringer og kvalifikationer, dels at give bedømmelsesudvalgene et mere solidt grundlag for vurderingen af samme. 

Indhold
En undervisningsportefølje er en beskrivelse af ansøgerens konkrete undervisningsmæssige erfaringer, overvejelser og evalueringer. Det vil sige, hvilke undervisningsopgaver ansøger har løst, hvordan undervisningsopgaverne er blevet løst, og hvorfor de er håndteret på netop denne måde og med hvilke resultater

En undervisningsportefølje ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, indeholder følgende tre obligatoriske elementer: 

 1. Beskrivelse og dokumentation
 2. Begrundelser for egne undervisningsmæssige valg
 3. Resultater

1. Beskrivelse og dokumentation

Følgende elementer skal indgå, dels i nedenstående skemaform i forhold til faktuelle oplysninger, dels beskrevet i rund prosa (det nævnes også, hvis ansøgeren ikke har disse kvalifikationer):

 • Gennemført undervisning (antal kurser samt kursernes omfang, art og niveau)
 • Erfaring med kursusledelse/-ansvar (angiv rolle, omfang, art og niveau)
 • Gennemførte eksamensforløb (angiv rolle, omfang, art og niveau)
 • Erfaringer med vejledning (speciale, ph.d. og lignende opgaver – angiv rolle, omfang, art og niveau)
 • Gennemførte kurser inden for universitetspædagogik eller andre pædagogiske kursusforløb
 • Erfaringer med lærerteam, kollegial supervision o.l.
 • Erfaringer med studieledelse og uddannelsesudvikling, herunder postgraduat undervisning samt efter- og videreuddannelse
 • Bidrag til udvikling af fagområder, fag eller discipliner
 • Bidrag til lærebøger eller undervisningsmateriale
 • Andre erfaringer inden for undervisning og universitetspædagogik

 2. Begrundelser for egne undervisningsmæssige valg

Her skal i rund prosaform beskrives, hvordan der undervises, og hvorfor undervisningen er grebet an på den valgte måde. Ansøgeren skal give eksempler på undervisningsplaner, anvendt undervisningsmateriale og vejledninger, der belyser og dokumenterer egen opfattelse af bl.a.

 • undervisningsmål og undervisningsstrategier
 • sammenhængen med eksamensform
 • didaktiske forhold og forbindelsen til overordnede uddannelsesmål i henhold til studieordningen
 • rollen som underviser og rollen som studerende
 • egen pædagogisk udvikling

Fremlagte eksempler kan bl.a. belyse sammenhænge mellem eksamensform, didaktiske forhold og forbindelsen til overordnede uddannelsesmål i henhold til studieordninger. Andre områder, der kan indgå i grundlaget for bedømmelsen, kan være forsøgs- og udviklingsprojekter, undervisningsrelaterede forskningsprojekter i samarbejde med andre institutioner, arbejde med nye arbejds- eller eksamensformer, tværfagligt samarbejde, IT i undervisningen, internationalisering, praktikforløb og efteruddannelseskurser.

3. Resultater

Her skal i rund prosaform og med nedennævnte forhold dokumenteret i form af udtalelser, evalueringer, kursusbeviser, statistik o.l. beskrives, hvilke resultater de af ansøgeren valgte undervisningsformer har haft:

 • Evalueringer fra studerende (mindst to forskellige hold)
 • Udtalelser fra f.eks. studieledere, kursusledere, institutledere eller andre i forbindelse med pædagogisk og didaktisk udvikling
 • Andre indikatorer på undervisningskvalitet, f.eks. aktivitetsniveau, gennemførselsprocent, fravær, karaktergennemsnit m.m.

Evaluering af ansøgerens undervisning ønskes holdt inden for en relevant, systematisk ramme i form af almindelig undervisningsevaluering, udtalelser i forbindelse med deltagelse i kurser eller teamarbejde samt udtalelser fra pædagogisk ledelse. Det betyder, at de medtagne evalueringer og evalueringsformer skal sættes i sammenhæng og kommenteres, således at de relateres til forskellige undervisningsaktiviteter, og således at effekten af de pædagogiske valg om muligt kommenteres.

Bedømmelsesudvalg skal dog være opmærksom på begrænsningerne i informations- og dokumentationsværdien af udtalelser fra studerende, kolleger, vejledere eller studieledere.

Vejledning til ansøgeren om udformning af undervisningsporteføljen
En undervisningsportefølje er ikke en samling af alle de dokumenter og alt det materiale, som er produceret i relation til ansøgers undervisningsaktiviteter. En god undervisningsportefølje består derimod af et omhyggeligt udvalgt og velorganiseret materiale, der giver et klart, veldokumenteret og afrundet billede af ansøgers undervisningserfaring, perspektiv på undervisning og undervisningsresultater. Da undervisningsporteføljen skal bruges både i det egentlige bedømmelsesudvalgsarbejde og i et fremadrettet perspektiv ift. ansættelse i den søgte stilling, er det naturligt, at ansøger gør sig overvejelser dels om tilgange til undervisning og dels om fremtidige undervisningsbidrag til forskellige fagområder. En undervisningsportefølje fylder typisk 4-8 sider plus bilag.

De tre hovedpunkter – beskrivelse og dokumentation, begrundelser for egne undervisningsmæssige valg samt resultater – udgør til sammen et solidt grundlag for at vurdere ansøgers undervisningskvalifikationer. Punktet beskrivelse og dokumentation viser omfang og variation af undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning samt ansøgerens rolle heri.  Begrundelser af egne undervisningsmæssige valg (incl. vejledningsmæssige valg) beskriver, hvordan der undervises og vejledes indenfor udvalgte områder, og hvorfor undervisningen henholdsvis vejledningen er grebet an på den valgte måde. Resultater skal på grundlag af evalueringer af forskellig slags indikere resultaterne af forskellige undervisningsaktiviteter.  Der skal angives en begrundelse for udvalget af de medtagne evalueringer.

Det skal understreges, at udformningen af porteføljen skal anvendes og vurderes under hensyntagen til kravene for de forskellige stillingskategorier, idet erfaringsgrundlaget ikke er det samme for adjunkter, lektorer og professorer.  Det må således forventes, at en ansøger til et professorat kan dokumentere en højere grad af udvikling i de undervisningsmæssige kvalifikationer end ansøgere til en stilling på lektorniveau.

Vejledning til bedømmelsesudvalget
Der findes ikke ét kriterium, der alene kan tjene som dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Den endelige bedømmelse af en ansøgers undervisningsmæssige kvalifikationer vil derfor foreligge i form af en sammenvejning af en række kriterier i lighed med bedømmelsen af en ansøgers forskningsmæssige kvalifikationer.

Følgende kriterier bør indgå i bedømmelsesudvalgets samlede vurdering:

 • Omfang og variation af undervisningserfaring
 • Udvikling i undervisningskvalifikationer
  En vurdering bør blandt andet omfatte, om ansøgeren over tid har:
  • erhvervet sig erfaringer med flere niveauer af undervisning (bacheloruddannelse, kandidatuddannelse, ph.d.-uddannelse, efter- og videreuddannelse, gæsteunderviser på andre universiteter)
  • erhvervet sig erfaring med flere forskellige undervisningsformer (herunder forskellige former for forelæsninger, forskellige former for holdundervisning, vejledning af studenter, kollegavejledning mv.)
  • udbygget sin viden om pædagogiske og fagdidaktiske emner
  • været involveret i udvikling af undervisningsformer, fag, discipliner og uddannelser
 • Begrundelsernes relevans og konsistens
  En vurdering bør omfatte, hvorvidt der er en høj grad af konsistens mellem mål, strategi, undervisningsform, eksamensform, egen rolle som underviser og forventninger til de studerende.
 • Resultater
  En vurdering bør omfatte, hvorvidt evalueringer fra studerende belyser, i hvilket omfang undervisningsforløbenes organisering og gennemførelse har bidraget til de studerendes læring. Det bør også tillægges betydning, på hvilke måder ansøgeren har fortolket de studerendes tilbagemeldinger, og på hvilke måder evalueringerne er brugt i bestræbelserne på at udvikle egen undervisning. Udtalelser fra f.eks. studieledere, kursusledere eller institutledere bl.a. i forbindelse med pædagogisk udvikling kan ligeledes indgå i vurderingen af undervisningsmæssige kvalifikationer. Bedømmelsesudvalg skal dog være opmærksomme på begrænsningerne i informations- og dokumentationsværdien af udtalelser fra studerende, kolleger, vejledere eller studieledere.
 • Overensstemmelse med instituttets behov, som det fremgår af stillingsopslaget
 • Stillingskategori
  Undervisningsporteføljer anvendes og vurderes under hensyntagen til kravene for de forskellige stillingskategorier. Ved ansøgning til adjunkturer er der intet formelt krav om undervisningserfaring. Mange ansøgere har dog undervisningserfaring fra ph.d.-forløbet og/eller fra ansættelser som studenterundervisere, som det vil være relevant at redegøre for i undervisningsporteføljen. Ved ansøgning til lektorater er der i medfør af stillingsstrukturen og Aarhus Universitets udfyldende regler særlige minimumskrav vedrørende undervisningserfaring og uddannelse i undervisning. Bedømmelsesudvalget skal følgelig sikre, at undervisningsporteføljerne dokumenterer, at ansøger lever op til følgende minimumskrav:
  • Ansøgeren har gennemført det obligatoriske kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved Aarhus BSS (eller tilsvarende)
  • Ansøgeren har været ansvarlig for to semesterlange undervisningsforløb (10 ECTS normalkurser) – helst på to forskellige niveauer og med anvendelse af forskellige undervisningsformer - under kvalificeret supervision (eller tilsvarende)
  • Der foreligger en udtalelse fra studieleder eller anden udtalelse vedrørende ansøgers pædagogiske kvalifikationer og erfaringer.

  Hvis ansøgeren i sit hidtidige forløb ikke har tilstrækkelig undervisningserfaring, kan ansættelse ske med en prøveperiode, inden for hvilken minimumskravene skal indfries.

  Ved ansøgning til professorater er der ingen yderligere formelle krav til undervisningskompetencer, men der er en forventning om, at en ansøger til et professorat kan dokumentere en højere grad af udvikling i de undervisningsmæssige kvalifikationer end ansøgere til en stilling på lektorniveau.