Dekanatet

Aarhus BSS ledes af dekanen, der også er medlem af universitetsledelsen. Dekanen har det faglige og økonomiske ansvar for fakultetet og er formand for fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) og fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU).

Ud over dekanen, består dekanatet af to prodekaner – prodekanen for uddannelse og prodekanen for forskning og talentudvikling  – samt administrationschefen. Tilsammen udgør de fakultetets daglige ledelse.

Dekanatet har det overordnede ansvar for fakultetets økonomi og drift og sætter i tæt samspil med fakultetsledelsen kursen for Aarhus BSS, så denne er i overensstemmelse med fakultetets mission og vision.

På dekanatets ugentlige møder adresseres aktuelle spørgsmål af betydning for fakultetet, hvorefter relevante emner drøftes og besluttes på fakultetsledelsens møder.

Dekanatet serviceres af medarbejderne i fakultetssekretariatet.

Råd og udvalg

Fakultetet har et akademisk råd og et advisory board, der rådgiver dekanatet inden for bl.a. strategiske og akademiske spørgsmål. Derudover har dekanatet udpeget to associate deans og to strategiske projektledere.

Fakultetet har desuden nedsat et erhvervsudvalg og et forskningsudvalg. Prodekanen for uddannelse er desuden medlem af Aarhus BSS Uddannelsesforum

Medlemmer af dekanatet


Administrationschef

Prodekan for forskning og talent
Ph.d.-skoleleder