Fravær i AU Økonomi

Fravær relateret til sygdom

 • Egen sygdom
  (hvis du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom),

 • Delvis sygdom
  (egen sygdom - antal sygetimer skal registreres i fraværssystemet)

 • Lægehenvist behandling i sundhedssystemet
  Medarbejdernes egen lægeordinerede behandling hos f.eks. speciallæge, psykolog, fysioterapeut, på sygehus eller genoptræningscenter, bør som udgangspunkt søges tilrettelagt uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt aftales det med nærmeste leder, at man får fri med løn, idet det forudsættes, at fraværet finder sted i arbejdstiden med mindst mulig gene for arbejdets udførelse.
  HR retningslinjer

 • Læge- og tandlægebesøg
  Medarbejdernes læge og tandlægebesøg bør som udgangspunkt søges tilrettelagt uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt aftales det med nærmeste leder, at man får fri med løn, idet det forudsættes, at fraværet finder sted i arbejdstiden med mindst mulig gene for arbejdets udførelse.
  HR retningslinjer

Hvis du bliver syg inden eller under din ferie

 • Inden ferien påbegyndes
  Hvis du bliver syg og sygemeldes, inden din ferie starter, har du en feriehindring. Det betyder, at du ikke skal holde din planlagte ferie.

 • Under ferien
  Hvis du bliver syg under din ferie, kan du få erstatningsferie, hvis du er syg i mere end 5 dage (karensdage) inden for ferieåret. De 5 dages sygdom (karensdage) kan godt være fordelt over flere ferieperioder. Dvs. at du maksimalt kan få 4 ugers erstatningsferie i et ferieår.

 • HR retningslinjer

Sygdom i din familie

Fravær - planlagt og uplanlagt

Planlagt fravær (ferie, flex, omsorgsdage)

Ferie afholdes i hele dage eller uger, og er omfattet af samtidighedsferie (løbende optjening/afholdelse).

Særlige feriedage afholdes i hele dage eller brøkdele heraf, og er ikke omfattet af samtidighedsferie.

Hovedferien (3 uger) afholdes i perioden 1. maj til 30. september; ønske til ferieperiode planlægges i samarbejde med nærmeste leder.

Ønsker til/ændringer af perioden for hovedferie kan imødekommes, hvis ferieplanlægningen i enheden tillader det.

Nærmeste leder kan varsle afholdelse af ferie/restferie – se mere herom under Økonomis side om ferieoptjening og afholdelse. På samme side fremgår muligheder for overførsel af ferie til næste periode m.m.

Afholdelse af flex og hele flexdage aftales med nærmeste leder.

Omsorgsdage (2 dage pr. barn pr. år op til og med barnets 7. år) kan afholdes i timer, halve eller hele dage. Ikke-afholdte dage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre medarbejderen har været fraværende hele året grundet en fødselssituation.

Afholdelse af planlagt fravær – herunder omsorgsdage - skal altid aftales med nærmeste leder.


Uplanlagt fravær (dvs. sygdom, barns sygedag)

Økonomi har vedtaget retningslinjer for uplanlagt fravær, som du kan læse mere om på siden for fravær i Økonomi.

Andet fravær

 • Bloddonation

  • Bloddonation
   HR's retningslinjer

   Bloddonorer kan med nærmeste leder aftale frihed med løn til bloddonation, hvis bloddonation ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Der kan også aftales frihed til at give blod i arbejdstiden, hvis bloddonoren bliver anmodet om at give blod.

 • Eksamen og eksamensforberedelse

  • Eksamen og eksamensforberedelse
   HR's retningslinjer

   Der kan med nærmeste leder aftales frihed med løn én dag til eksamen (eksamensdagen) og én dag før eksamen til eksamensforberedelse ved arbejdspladsrelateret uddannelsesaktivitet.

 • Fridage med løn

  • Fridage med løn
   HR's retningslinjer

   Ud over de almindelige danske helligdage er følgende dage fridage med løn på Aarhus Universitet:

  • Juleaftensdag den 24. december

  • Nytårsaftensdag den 31. december

  • Grundlovsdag den 5. juni

   De tre nævnte feriedage er ikke overenskomstbestemte fridage, men på Aarhus Universitet har vi besluttet, at alle medarbejdere kan holde fri med løn de pågældende tre dage, og at universitetet er lukket. Dog må enheder, hvor der er behov for aktiviteter, f.eks. pasning af mennesker, dyr, forsøg og teknik, holde åbent, og det nødvendige antal medarbejdere være på arbejde. Medarbejdere, der er på vagt disse dage, får kompensation i form af frihed på andre dage efter gældende arbejdstidsregler.

   1. maj er ikke en fridag med løn
   Såfremt arbejdet tillader det, kan medarbejdere anmode om fri med løn, hvis de skal deltage i et fagligt arrangement.
   Gives der fri med løn er det ikke en hel dag, medmindre det faglige arrangement varer en hel dag. Det forventes således at medarbejdere efter det faglige arrangement genoptager arbejdet eller anvender flex/afspadsering de resterende timer af dagen, såfremt arbejdet tillader det.

 • Orlov med henblik på beskæftigelse uden for AU

 • Særlige private anledninger (Frihed ved bryllup, dødsfald og begravelse)

  • Særlige private anledninger (Frihed ved bryllup, dødsfald og begravelse)
   HR's retningslinjer

   Der gives frihed med løn efter aftale med nærmeste leder i følgende anledninger:

  • 1 fridag i forbindelse med eget bryllup, enten på bryllupsdagen eller en dag i tilknytning til bryllupsdagen.

  • 1 fridag ved barns bryllup, hvis brylluppet falder på en arbejdsdag.

  • Fri ved dødsfald og til begravelse i nærmeste familie eller ved nærtstående pårørende. Omfanget aftales konkret.

 • Tjenestefrihed/orlov

Retninglinjer for sygemelding i Økonomi

Følgende retningslinjer for sygemelding og opfølgning herpå for medarbejdere ansat i AU Økonomi er drøftet i CGØ og foreslås vedtaget i LSU for AU Økonomi. Retningslin-jerne er udarbejdet for at drage omsorg for medarbejdere, der er ramt af sygdom. Ret-ningslinjerne skal desuden være med til at fremme den gode dialog ved fravær. Samtidig kan retningslinjerne bidrage til sikker drift og en god tilrettelæggelse af opgaverne i fra-værsperioden, herunder hensyntagen til kollegaer mv. 

Nedenstående er udgangspunktet for dialogen mellem en sygemeldt medarbejder og nærmeste leder. Hvis det allerede tidligt i forløbet står klart, at der er tale om et længere sygefravær, kan der laves andre aftaler om, hvorledes dialogen skal finde sted.

 • Sygedag 1

  • Sygedag 1
   Medarbejderen tager fra morgenen for sygefraværets begyndelse mundtlig kontakt pr. telefon eller opkald i MS Teams til nærmeste leder; et særligt tidsrum for opkaldet kan fastsættes af lederen. Alternativt og undtagelsesvist kan medarbejderen kontakte nær-meste leder ligeledes fra morgenstunden pr. mail eller chat i MS Teams og vente med telefonisk kontakt til senere på dagen. Lederen sørger for i samarbejde med medarbej-deren at flytte/aflyse evt. møder eller andre aftaler. Medarbejderen sætter autosvar på sin mail og markerer dagen(e) med ”Ikke til stede” i Outlook-kalenderen. 

   Lederen drager omsorg for den sygemeldte samt for nærmeste kolleger, herunder afta-ler med medarbejderen mht. aflysning af evt. møder, opgaveoverdragelse til kollegaer mv. i det omfang, det er nødvendigt.

 • Sygedag 3

  • Sygedag 3
   Leder og medarbejder følger op på sygefraværet. Udgangspunktet er, at medarbejderen tager telefonisk kontakt til nærmeste leder. En medarbejder er som udgangspunkt sy-gemeldt, indtil andet meddeles arbejdspladsen. 

   Har medarbejderen ikke kontaktet lederen på dag 3, kontakter lederen medarbejderen på dag 4. Samtalen er alene en omsorgssamtale, og mulighederne og perspektivet for en tilbagevenden til arbejdet vurderes. Er det ikke muligt at aftale tilbagevenden på 3.-da-gen, aftales som minimum tidspunktet for næste telefoniske kontakt. 

 • Efterfølgende kontakt 

  • Efterfølgende kontakt
   Er det ikke muligt at aftale tilbagevenden på 3.-dagen, bør der arbejdes for at opretholde dialog, og senest på 7.-dagen tages telefonisk kontakt. Det aftales på 3.-dagen, om leder eller medarbejder tager kontakten. 

   Hvis det forventes, at sygdommen bliver længerevarende (over 21 dage), skal lederen indkalde til en fraværssamtale. Dette sker omkring 10.-14. fraværsdag. 

   Er der ikke indkaldt til en fraværssamtale, tages der kontakt senest på dag 14 og herefter dag 21. Sygefraværssamtalen skal afholdes inden for de første 4 uger fra første fraværs-dag. Ved sygefraværssamtalen har medarbejderen ret til at medtage sin tillidsrepræsen-tant eller anden bisidder. Lederen vurderer i løbet af fraværsperioden, om der er behov for at indhente lægeerklæring. Ved sygefraværssamtalen udfylder leder og medarbejder evt. skabelon til mulighedserklæring, hvis dette vurderes relevant af leder. Som ud-gangspunkt indhentes i så fald en mulighedserklæring efter samtalen. Der følges op på sygefraværssamtalen med nye samtaler med 2-4 ugers mellemrum. 

 • Registrering af sygdom 

  • Registrering af sygdom 
   Medarbejderen er ansvarlig for og udførende af registrering af sin sygdomsperiode, som samstemmes med nærmeste leder via et godkendelsesflow i mitHR. Det aftales lokalt, om medarbejderen forventes at igangsætte registrering af sygdomsperioden allerede på 1.-dagen, eller om den samlede periode skal indmeldes i mitHR efter tilbagevenden. Er registrering af fraværet ikke opstartet senest efter 3 dages fravær, iværksætter lederen dette via fraværsadministratorerne i Servicegruppen. 

 • Aktivering af autosvar 

  • Aktivering af autosvar 
   Medarbejderen sætter fra morgenen for første sygedag autosvar på sin mail, som inde-holder information om, at medarbejderen ikke er til stede, evt. dato for tilbagevenden samt altid alternative kontaktoplysninger til kolleger. 

   Eksempel på autosvar for medarbejdere i AU Økonomi: 

   Tak for din mail. 

   Jeg træffes ikke i øjeblikket, men vil vende tilbage til dig snarest muligt, når jeg igen ser mails. 

   Har du i mellemtiden behov for kontakt til afdelingen, er du velkommen til at kontakte [adresse på mailboks eller navn/mailadresse på anden medarbejder]. 

   [medarbejderens signatur] 


   Er det ikke muligt for medarbejderen selv at sætte autosvar på sin mail, meddeler med-arbejderen dette til sin leder ved sygemeldingen, og den pågældende enhed kontakter derefter AU IT om hjælp til dette. 

   Sådan laver du et autosvar

Sygefraværssamtalen

HR's retningslinjer

Hvornår?

 • I forbindelse med længerevarende sygdom (over 21 dage) er AU senest 4 uger efter din første fraværsdag forpligtet til at indkalde dig til en sygefraværssamtale med et rimeligt varsel.
 • AU HR anbefaler, at sygefraværssamtalen bliver afholdt omkring den 10. til 14. sygefraværsdag.
 • Hvis fraværet fortsætter, skal der afholdes en samtale hver 2. til 4. uge.
 • Hvis du har haft flere fraværsperioder, vil du også blive indkaldt til en sygefraværssamtale.

Deltagere ved samtalen

 • Det er din nærmeste leder, der afholder sygefraværssamtalen.
 • Din leder kan evt. tage en repræsentant fra HR-afdelingen med til samtalen.
 • Du vil altid blive tilbudt at tage en bisidder med. Det kan fx være din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller en anden bisidder.

Selve samtalen

 • Samtalen bliver afviklet i et forpligtende samarbejde mellem dig og din leder - og den gode dialog er i centrum.

Formålet med sygefraværssamtalen er, at:

 • drøfte status for dit sygefravær.
 • drøfte mulighederne for hel eller delvis genoptagelse af arbejdet.
 • afklare evt. skånebehov.

Din leder må ikke spørge ind til, hvad du specifikt fejler, men du kan altid vælge at fortælle det alligevel.

Der er notatpligt ved en sygefraværssamtale. Din leder sørger for, at der bliver skrevet et referat af samtalen og evt. indgåede aftaler. Referatet vil blive journaliseret på din personalesag.