Barns 1. og 2. sygedag

Reglerne om frihed på barns 1. og 2. sygedag fremgår af de enkelte overenskomster.

Alle medarbejdere på Aarhus Universitet har denne ret under de betingelser, som er beskrevet nedenfor. Som udgangspunkt er der ret til løn under fraværet.

Ikke alle timelønnet ansatte har dog ret til løn under barns sygedag, se herom nederst på siden.

Den ansatte kan efter anmodning få helt eller delvist tjenestefri til at passe et sygt barn når: 

  • Det er barnets 1. eller 2. sygedag,
  • hensynet til barnet gør det nødvendigt,
  • forholdene på tjenestestedet tillader det,
  • barnet er under 18 år og
  • barnet er hjemmeværende. 

Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. 

Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selvom den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. 

Forældre kan derfor også dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag og den anden holder fri den 2. dag. 

Under tjenestefriheden ydes samme løn, som den ansatte ville have fået under sygdom. Eventuelle fast påregnelige tillæg indgår dog ikke i beregningsgrundlaget. 

Ordningen kan inddrages for den enkelte i tilfælde af misbrug. 

Fravær som følge af barns 1. og 2. sygedag skal om muligt meddeles til arbejdsstedet ved arbejdstids begyndelse og senest kl. 9.00 på fraværsdagen. 

Ved barns fortsatte sygdom er der mulighed for anvendelse af opsparet tid, ferie eller omsorgsdage efter gældende retningslinjer. 

Der skal tilstræbes størst mulig fleksibilitet ved barns sygdom. 

Timelønnede

Typiske timelønnede ansatte på Aarhus Universitet er eksterne lektorer, studentermedhjælpere, - undervisere mv. og timelønnede undervisningsassistenter. Også ansatte under fællesoverenskomsterne kan være timelønnede.

Retten til barns 1. /2. sygedag fremgår også for de timelønnede af de enkelte overenskomster.

En timelønnet ansat har ret til løn ved fravær på grund barns 1. og 2. sygedag i samme omfang, som den ansatte har ret til løn under sygdom.

En timelønnet ansat, der ikke har ret til løn under sygdom, har således heller ikke krav på løn under fravær på barnets 1. og 2. sygedag. Hvis den pågældende imidlertid opfylder sygedagpengelovens betingelser for at få sygedagpenge fra arbejdsgiveren (dvs. har været ansat i mindst 8 uger og arbejdet i mindst 74 timer hos denne), har vedkommende krav på et beløb fra arbejdsgiveren svarende til sygedagpengene. Se Moderniseringsstyrelsens PAV, pkt. 26.2.8.6.