APV - Arbejdspladsvurdering

AU Uddannelse

På Aarhus Universitet laver vi en spørgeskemabaseret arbejdspladsvurdering hvert 3. år og derimellem, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene, eller hvis en enhed ønsker at følge op. 

Fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering (APV) blev senest gennemført i 2022.

Proces for arbejdet med resultaterne

LSU og LAMU vedtog den 15. december 2021 procesplaner for det videre arbejde med APV’en.
Læs mere her om procesplanen.

Handleplaner fra APV 2022

I AU Uddannelse har der været afholdt dialogmøder i alle afsnit om de fremkomne resultater, og der er på den baggrund udformet handleplaner for hvert afsnit. Desuden har LAMU lavet tværgående handleplaner for en række problemstillinger relateret til det fysiske arbejdsmiljø.

Du finder handleplanerne her:

Særligt vedr. mobning og anden chikane

Af resultaterne i APV’en fremgår det, at nogle få medarbejdere føler sig udsat for mobning og anden chikane. Da undersøgelsen er anonym ved hverken ledelsen, LSU eller LAMU, hvem det drejer sig om.

De berørte medarbejdere opfordres til at tage kontakt med deres leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, så der hurtigst muligt kan gives hjælp til at få stoppet chikanen.

FlytteAPV

De af medarbejderne, der har til huse i Fredrikshus og Dale T. Mortensen-bygningen flyttede kontorer ultimo 2019, og der blev derfor gennemført flytteAPV i starten af 2020. Der er taget hånd om de fleste af de problemstillinger, der blev identificeret, imens løsningen af enkelte problemstillinger er udskudt til efter COVID 19-hjemsendelserne. Da resultater og handleplaner indeholder personhenførbare data er de ikke lagt på hjemmesiden, men kan indhentes ved kontakt til Signe Osbahr

De af medarbejderne, der har til huse i Emdrup flyttede kontorer primo 2020. Grundet covid19-hjemsendelserne har der ikke været afholdt flytteAPV. Det vil der blive taget vare på, når fuldt fremmøde atter er muligt.   

MiniAPV i lyset af COVID 19-hjemsendelserne

AU Uddannelse afholdt i vinteren 2021 miniAPV i lyset af COVID 19-hjemsendelserne. Spørgerammen blev etableret i et samarbejde mellem Ledelsen, LSU og LAMU og 88% af medarbejderne besvarede undersøgelsen.

Resultaterne har efterfølgende været drøftet i en medarbejderinddragende proces i alle funktionsområder, samt i ledelsen, LSU og LAMU.

Der er på den baggrund lavet følgende afrapporteringer/handleplaner:

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til processen omkring APV er du velkommen til at henvende dig til din leder, LSU, LAMU eller sekretæren for LSU og LAMU.