Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 1/2011

Rektoratets nyhedsbrev har skiftet navn til ”nyhedsbrev fra universitetsledelsen” som en naturlig følge af de nye ledelsesforhold på Aarhus Universitet, som blev en realitet fra årsskiftet.

Nyhedsbrevet vil afspejle de ugentlige drøftelser og beslutninger i universitetsledelsen. Derudover vil nyhedsbrevet bringe relevante nyheder fra administrationen, hovedområderne og bestyrelsen, som universitetsledelsen ønsker at rette fokus på.

 


Prodekan-stillinger i opslag

Efter de fire dekaners officielle tiltrædelse er det næste skridt nu at finde de 14 prodekaner. Ud over arbejdet på deres respektive hovedområder får de kommende prodekaner bl.a. også ansvar for de tværgående fora for topforskere, studier og videnudveksling. Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab og Teknologi ansætter hver fire prodekaner, mens Kulturvidenskab og Erhverv og Samfundsvidenskab hver ansætter tre.

Universitetsledelsen har besluttet at opslå de 14 prodekanstillinger i to runder. Baggrunden for dette er, at rammerne for en række af prodekanstillingerne allerede er definerede, mens de resterende prodekanstillingers indhold stadig er i en afklaringsfase. I første omgang opslås ni stillinger, mens de resterende fem opslås på et senere tidspunkt.  Ansættelsesprocessen forløber – som det også var tilfældet med de fire dekanposter – i samarbejde med fire bredt sammensatte rådgivningsudvalg.

Den 9. marts offentliggøres den endelige beslutning om Aarhus Universitets nye organisering. Indtil da refererer medarbejdere som tidligere annonceret til deres institut- eller centerledere.

Opslagene kan findes på AU's intranet Atrium


Mange bød de nye dekaner velkommen

Kolleger, venner og eksterne samarbejdspartnere mødte frem i stort tal, da Aarhus Universitet torsdag den 6. januar officielt bød de fire dekaner velkommen til deres nye job som dekaner for de nye hovedområder og som medlemmer af universitetsledelsen.

 


Nye studenterrepræsentanter valgt ind i bestyrelsen

To nye studenterrepræsentanter blev valgt ind i Aarhus Universitets bestyrelse ved det netop afsluttede valg. De to nye bestyrelsesmedlemmer er Maria Juhler-Larsen og Christian Thyrrestrup, som erstatter Maja Viola Buskbjerg Anna Juul Bager. Maria Juhler-Larsen og Christian Thyrrestrup indtræder, når bestyrelsen konstitueres ved det næste ordinære bestyrelsesmøde den 31. januar.

Valgafgørelsen blev udsat, da der blev rejst kritik af valgprocessen på det tidligere Aarhus School of Business, men efter at have behandlet sagen har Aarhus Universitets valgudvalg afvist klagen.


Ny kontrakt med Miljøministeriet

Aarhus Universitet og Miljøministeriet har netop indgået en ny kontrakt om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening. Som tidligere år er der tale om en rullende fireårig kontrakt, der genforhandles hvert år. Kontrakten sætter rammerne for og sikrer kvaliteten af den forskning, rådgivning og overvågning, der skal understøtte Miljøministeriets opgaver.

 


Udviklingskontrakt for 2011 er på plads

Aarhus Universitet og Videnskabsministeriet er nu blevet enige om indholdet af universitetets udviklingskontrakt for 2011. Normalt gælder en udviklingskontrakt for flere år, men i 2011 er der tale om en midlertidig kontrakt, da man i øjeblikket arbejder på en større revision af universitetsloven, som skal træde i kraft i 2012. Udviklingskontrakten for 2011 skal således ses som en etårig forlængelse af den nuværende udviklingskontrakt. Der er derfor kun gennemført mindre justeringer af enkelte parametre.

 


Overvældende søgning til Folkeuniversitetet

Pladserne til alumner, nuværende og pensionerede medarbejdere på Aarhus Universitet blev denne gang revet væk på godt en dag. Der er stadig masser af muligheder for at følge kurser på Folkeuniversitetet ved sædvanlig tilmelding og betaling.

Til efteråret vil der igen blive udbudt et større antal gratis pladser, finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond, der i år har doneret 1,5 mio. kr. til dette formål.


Kalender

 

 


Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 14. januar 2011

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog