Udvalg for forskningsbaseret rådgivning

Udvalget understøtter Aarhus Universitets vision om at levere forskningsbaseret rådgivning af høj kvalitet og med stor samfundsmæssig impact, som beskrevet i Strategi 2025. Udvalget arbejder for fælles løsninger på fælles udfordringer på tværs af fakulteter og enheder, der arbejder med forskningsbaseret rådgivning på AU. Udvalget består af repræsentanter for alle fem fakulteter fra enheder af forskellig organisatorisk niveau, der har det til fælles, at de alle leverer forskningsbaseret rådgivning.

Mødeplan og mødemateriale

 • 11. september 2024 kl. 11.10-12.50
 • 24. februar 2025 kl. 13-15.

Kommmissorium for udvalget

Formål

Udvalgets formål er at understøtte Aarhus Universitets vision om at levere forskningsbaseret rådgivning af høj kvalitet og med stor samfundsmæssig impact. Det gør udvalget ved: 

 • at arbejde for fælles løsninger på fælles udfordringer på tværs af fakulteter og enheder, der arbejder med forskningsbaseret rådgivning på AU.
 • at rådgive universitetets ledelse om forhold der vedrører den forskningsbaserede rådgivning, som AU yder i forhold til det omgivende samfund, herunder ministerier, kommuner og virksomheder.

Opgaver

Udvalget har bl.a. til opgave, 

 • at erfaringsudveksle om forskningsrådgivning; herunder organisering, finansiering og samarbejde.
 • at drøfte, hvordan det sikres, at Aarhus Universitetet lever op til gældende regler for offentlig varetagelse af rådgivningsopgaver, herunder regler om overhead, timetakster, timenormer etc.
 • at afdække muligheder for samarbejde om fx juridisk og IT-mæssig understøttelse af området. 
 • at sikre alle fakulteters adgang til Danske Universiteters Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening (FFM) via Techs repræsentation.
 • at rådgive om forhold, der vedrører den forskningsbaserede rådgivning; herunder forslag der kan styrke betingelserne for den forskningsbaserede rådgivning.

Sammensætning og kompetence

Alle enheder på Aarhus Universitet, som leverer forskningsbaseret rådgivning har ret til at være repræsenteret i udvalget. Pr. februar 2024 er følgende enheder repræsenteret: 

 • DPU, Arts
 • Center for forskningsanalyse, Aarhus BSS
 • Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus BSS
 • Center for Rusmiddelforskning, Aarhus BSS
 • Institut for Retsmedicin, Health
 • Institut for Biologi, Nat
 • Tech v. Prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde (forperson)

Udvalget er åbent for yderligere medlemmer fra andre enheder, hvis det viser sig relevant.

AU Udvalg for forskningsbaseret rådgivning refererer til Universitetsledelsen.
AU Udvalg for forskningsbaseret rådgivning har kompetence vedr. forhold, der involverer enhedernes samarbejde mv. Derudover kan udvalget udarbejde forslag til behandling i Universitetsledelsen. Dekan for Tech er punktejer for sådanne forslag.

Arbejdsform

Dagsorden for møderne udfærdiges af forperson og sekretær, der også sikrer fremdrift i forhold til udvalgets opgaver. Dagsorden inklusive sagsfremstillinger og bilag udsendes minimum 5 arbejdsdage forud for et møde. Ved større tværgående dagsordenspunkter har punktejer ansvar for at inddrage relevante parter på universitetet. 

Udvalget mødes to gange årligt, i første og tredje kvartal.
Udvalget kan nedsætte midlertidige (ad hoc) eller permanente underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver eller med henblik på udarbejdelse af forslag til udvalget.

Inddragelse og åbenhed

Udvalget er forpligtet til at inddrage relevante aktører i sit arbejde. Inddragelsen kan fx ske i form af samarbejde om specifikke initiativer, deltagelse i underudvalg
mm. Mødereferater offentliggøres på au.dk.

Sekretariatsbetjening

Udvalget sekretariatsbetjenes af fakultetssekretariatet på Technical Sciences. Der sikres koordinering med sekretariatsbetjening af AU´s Forskningsudvalg.

Evaluering af udvalgets reference i 2027

Universitetsledelsen genbesøger senest i maj 2027 udvalgets reference med henblik på yderligere formalisering af udvalget.

Godkendt af Universitetsledelsen d. 22. maj 2024.


Medlemmer

Henrik Nitschke

Forskningskonsulent DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Bagga Bjerge

Centerleder, Professor Psykologisk Institut - Center for Rusmiddelforskning

Christian Lindholst

Institutleder Institut for Retsmedicin - Retskemisk

Hans Brix

Institutleder, Professor Institut for Biologi

Carter Walter Bloch

Centerleder, Professor Institut for Statskundskab - Dansk Center for Forskningsanalyse

Malte Kloster Pihl

Souschef Institut for Økonomi

Anni Mandrup Høeg

Sekretariatsleder Institut for Retsmedicin

Ole Hertel

Prodekan Dekanat, Technical Sciences