Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr.14/2011

Ønskerunden afvikles før sommerferien

Universitetsledelsen har netop besluttet at fremrykke den såkaldte ønskerundeproces, hvor medarbejdere, der er særligt berørte af organisationsforandringerne på Aarhus Universitet, finder deres fremtidige placering i organisationen.

Processen skulle oprindelig have været afsluttet i september 2011, men mange medarbejdere har udtrykt ønske om at fremskynde processen, og med den nye tidsplan vil alle formentlig have fundet en ny placering inden sommerferien.

Den nye plan for ønskerunden har følgende vigtige datoer:

  • Frem til 17. maj: Kompetenceafklaringsforløb
  • 12. maj: Stillingskatalog over udbudte stillinger udsendes
  • 17.-18.maj: Info-møder i Aarhus og Emdrup
  • 18.-26. maj: Ønskerundeperiode
  • 14.-17. juni: Placeringstilbud


Alle særligt berørte medarbejdere har modtaget et brev med yderligere information om de enkelte datoer og tidsplanen. Det skal bemærkes, at medarbejdere, som ikke har modtaget brevet, men som mener at skulle deltage i ønskerunden, bør kontakte deres nærmeste chef inden den 5.maj for at få en endelig afklaring.


Årsrapport 2010 godkendt af bestyrelsen

2010 blev på mange måder et rigtig godt år for Aarhus Universitet, der for første gang nogensinde rundede 20.000 ansøgere. Optaget af nye studerende satte ligeledes rekord med ca. 6.200 nye bachelorstuderende og ca. 2.000 nye kandidatstuderende, der ikke tidligere har studeret ved Aarhus Universitet. Forskningsaktiviteterne i 2010 gav også en række fremragende resultater, og mange forskere modtog eftertragtede priser og bevillinger.

Der blev samtidig gjort en særlig indsats for at øge optaget af ph.d.-studerende, hvilket resulterede i 574 ny-indskrevne ph.d.’er i 2010. Set i forhold til udviklingskontraktens 40 mål blev 27 opfyldt, 9 var i klar positiv udvikling, og 4 ikke opfyldt.

Regnskabet viste, at Aarhus Universitet grundlæggende har en sund økonomi, og fortsætter tidligere års udvikling med vækst i aktiviteter og omsætning, der i 2010 var på 5.564,4 mio. kr. med et overskud på 98,2 mio. kr. Universitetet har fået større indtægter som følge af større STÅ -produktion end forventet ved budgetlægningen og som følge af flere tilskud fra finanslovsmidler, herunder tilskud fra UNI-lab midler.

Resultatet er desuden præget af positive afvigelser af engangskarakter vedr. bygningsdriftsområdet på mere end 100 mio. kr., som ikke var kendt ved budgetlægningen. Det skal i den forbindelse nævnes, at der fortsat er fokus på at videreudvikle økonomistyringen med henblik på at sikre større gennemsigtighed i styringen samt en øget standardisering mellem hovedområderne.


Dimensionering af institutsekretariater

Sekretariaterne på de nye institutter og institutlignende centre skal også i fremtiden sikre den nære betjening af medarbejdere og studerende. Det drejer sig i første omgang om den betjening, der vedrører den direkte forskningsaktivitet, undervisning og videnudveksling samt ledelsesstøtte til institutlederne. Herunder kan bistanden på institutterne også omfatte forhold som generel sekretærmæssig bistand til instituttets medarbejdere, bistand ved layout, sproglig bistand etc.  Sekretariaterne skal dog ikke varetage administrationsopgaver, idet de vil blive organiseret i regi af vicedirektørerne.

Dekanerne fastsætter normerne og de budgetmæssige rammer for institut-sekretariaterne, hvis daglige drift sikres af institutsekretariatsledere.


Særlig ønskerunde for biblioteksmedarbejdere

Arbejdet med at udforme organiseringen af Aarhus University Library er gået i gang, og der vil snarest muligt blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation af bl.a. medarbejdere og studerende, som skal fastlægge, hvordan Aarhus University Library skal udformes.

Den tidsmæssige forskydning af processen på biblioteksområdet betyder, at biblioteksmedarbejdere ikke har mulighed for at deltage i den igangværende ønskerunde. Men i efteråret gennemføres der en særskilt proces for biblioteksmedarbejdere, så de ikke stilles anderledes end andre medarbejdere.

Der afholdes desuden et særligt møde for alle biblioteksmedarbejdere på Aarhus Universitet, hvor øvrige spørgsmål kan afklares. Mødet afholdes den 26. maj kl. 13:30-16:00 i Aarhus, og en nærmere plan vil tilgå senere.


Vigtig støtte fra EU til universiteterne

Formand for EU-kommissionen José Manuel Barroso udtrykte stor anerkendelse for Aarhus Universitets position som ét af verdens bedste universiteter med en markant profil som graduate-universitet, da han besøgte universitetet for at tale til afslutningsceremonien for EUA-konferencen før påske.

Barrosos besøg understreger den vigtighed, EU tillægger universiteterne i forhold til at sikre og øge væksten i Europa. Det kræver ikke mindst massiv satsning på talentudvikling, som var hovedtema på EUA-konferencen. Hvordan de mere end 450 fremmødte universitetsledere fra hele Europa mener, det bør ske, vil der komme bud på i den såkaldte Aarhus-deklaration, som er resultatet af diskussionerne på EUA-konferencen i Aarhus. Aarhus-deklarationen ventes at være klar inden for nærmeste fremtid.


Endnu en højtprofileret profil taler på MatchPoints

Tidligere Tony Blair-rådgiver og markant EU-diplomat inden for sikkerheds- og udenrigspolitik Robert Cooper har netop sagt ja til at tale til Aarhus Universitets MatchPoints Seminar 2011, som afholdes på universitetet den 12.-14. maj.

Robert Cooper fungerer i dag som sikkerheds- og udenrigsrådgiver for Lady Ashton, som er EU's "udenrigsminister".

Andre meget prominente talere på MatchPoints 2011 er amerikanske Fareed Zakaria fra CNN/Time og politolog Francis Fukuyama, som gennem en årrække har været tilknyttet Aarhus Universitet. Derudover kommer fremtrædende demokrati-eksperter fra universiteter verden over til MatchPoints, som i år sætter fokus på demokrati, demokratisering og demokratisk fornyelse i Danmark, EU, Nordamerika og udviklingslandene.

Seminaret, der er åbent for alle, er på engelsk - dog med undtagelse af en dansk demokratidebat torsdag aften under overskriften "Har Folkestyret en fremtid?"


Ny tilsynsrapport om Aarhus Universitet offentliggjort

På Universitets- og Bygningsstyrelsens (UBST) hjemmeside er tilsynsrapporten om Aarhus Universitet 2010/2011 blevet offentliggjort. På vegne af Videnskabsministeriet udfører UBST hvert år tilsynsbesøg på universiteterne. Besøget munder ud i en rapport, som beskriver universitetets status inden for økonomi, uddannelse, forskning, videnspredning, fysiske rammer samt initiativer inden for seks til syv udvalgte emner. Overordnet beskriver UBST i tilsynsrapporten Aarhus Universitet som et velfungerende universitet, der er midt i en stor omstillingsproces.


Aarhus Universitet valgt som vært for international læringskonference

Campus Emdrup skal under det danske EU-formandskab i første halvår af 2012 være vært for ASEM Forum on Lifelong Learning. Dermed får Aarhus Universitet i april 2012 fornemt besøg af godt 200 repræsentanter fra undervisningsministerier og forskningsinstitutioner fra op mod 45 lande.

Sammen skal de bl.a. diskutere, hvordan man ved hjælp af nye kommunikationsteknologier kan styrke nationale og globale strategier for livslang læring.

Forummet arrangeres af ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning, der har sekretariat på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og arrangeres i samarbejde med Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og UNESCO.


Økonomerne hurtigst til Kapsejladsen

Fredag afholdtes den traditionsrige kapsejlads i Universitetsparken, og det blev holdet fra Økonomi, der trak sig sejrrigt ud af dysten. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen bød velkommen til alle de fremmødte, og efterfølgende guidede radioværterne Huxi Bach og Karen Thisted som konferenciers tilskuerne igennem dagens konkurrencer.

De 12 deltagende hold var fortrinsvis fra de forskellige studieretninger på Aarhus Universitet, men også enkelte af byens andre uddannelsesinstitutioner kæmpede med om Det Gyldne Bækken.


Kalender

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog