Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 19/2011

Grønt lys til en fusion med Ingeniørhøjskolen

Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Aarhus Universitet har nu fået grønt lys fra Christiansborg til at gå i gang med realitetsforhandlinger om den længe ønskede fusion, der har til hensigt at styrke ingeniøruddannelserne og ingeniørvidenskaben i først og fremmest Midt- og Vestjylland. Partierne bag aftalen om professionshøjskoler er regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen fremhævede ved præsentationen, at han snarest vil fremsætte et lovforslag, så fusionen mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet kan ske senest den 1. januar 2012. Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Aarhus indleder nu forhandlinger om, hvordan man bedst fusionerer. Planen er, at Ingeniørhøjskolen skal være en del af Science and Technology.


To nye vicedirektører

Universitetsledelsen har i denne uge ansat to vicedirektører. Med de to ansættelser er det endelige hold af de øverste ledere af AU Administrations ni områder sat.

Maria Volf Lindhardt bliver vicedirektør for AU Studieadministration, som nu samler al uddannelsesadministration på universitetet under ét. Hun tiltræder den 1. juli. Og med virkning fra 1. juni er Lars Moseholm vicedirektør for det helt nye vicedirektørområde AU Viden, som varetager opgaver inden for myndigheds- og virksomhedsrelationer, efter- og videreuddannelse og biblioteksområdet.


ERC-grants: AU i europæisk top 15

Da European Research Council (ERC) for nylig sendte sin årsrapport på gaden, offentliggjorde rådet samtidig en liste over de universiteter i Europa, der siden 2007 har været i stand til at tiltrække flest ERC-grants. Med i alt 11 starting grants og advanced grants er Aarhus Universitet placeret som nummer 15 på listen. Aarhus Universitet er eneste danske universitet på listen, der toppes af University of Cambridge.

 


 

Opslag om nye interdisciplinære centre på trapperne

Forskerne på Aarhus Universitet indbydes nu til at indsende forslag til endnu to til fire interdisciplinære centre. På baggrund af en række forslag fra forskere blev det allerede besluttet at etablere seks navngivne interdisciplinære centre, og der er nu peget på tovholdere for fire af de foreløbigt seks navngivne centre. Det er Anders Børglum (Centre for iSequencing), Anders Nykjær (Neurocampus), Preben Bo Mortensen (Centre for Integrated Register-based Research) og Søren Rysgaard (Centre for Arctic Research). For Centre for Food, Nutrition and Health og Centre for Global Change and Development vil der snarest blive nedsat to ”søgegrupper”, der skal undersøge mulige tovholdere.

Processen frem mod etablering af et center er, at der udpeges en tovholder, der laver en idéskitse på 3-5 sider. På baggrund af skitsen udarbejdes en uddybende ansøgning, der sendes i internationalt peer review med henblik på yderligere kvalificering af centrets forskningsidé og strategi. Herefter tager universitetsledelsen stilling til etablering, bevilling (op til 25. mio. i en femårig periode) og centerleder.

Flere detaljer om opslag samt ansøgnings- og beslutningsprocesser bliver offentliggjort på tirsdag i UNIvers og på universitetets hjemmeside.


Opslag for AU IDEAS også på vej

På tirsdag offentliggøres opslag for AU IDEAS, der er et nyt initiativ skabt i samarbejde mellem Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet. Formålet er at hjælpe visionære og originale projektidéer med at blive realiseret. Puljen AUFF Projektudvikling uddeler op til 500.000 kroner over en toårig periode, mens puljen AUFF Pilotcentre uddeler op til 1,5 mio. kroner over en periode på tre til fem år.

Flere detaljer om opslag samt ansøgnings- og beslutningsprocesser bliver offentliggjort på tirsdag i UNIvers og på universitetets hjemmeside.


Dialogmøde om Aarhus University Library

Arbejdet med at skabe en samlet ramme om Aarhus University Library blev skudt i gang med et dialogmøde den 26. maj for alle biblioteksmedarbejdere og deltagere fra Statsbiblioteket. Fra universitetsledelsen deltog prorektor Søren E. Frandsen og dekan Mette Thunø, der begge understregede, at biblioteket er et centralt element i fremtidens studiemiljø, og på, at biblioteksservice skal være en integreret del af universitetets forskningsprocesser og videnudveksling.

Mødet mundede ud i, at der nu nedsættes et antal grupper af biblioteksansatte, som skal udarbejde oplæg til universitetsledelsens arbejdsgruppe om den endelige organisering mv. af Aarhus University Library. Biblioteksprocessen igangsættes i juni måned og forventes at være afsluttet ultimo oktober 2011. Knap 1oo medarbejdere deltog mødet.


Kalender

 

Med venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 1. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog