Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 40/2011

Finansloven om forskningsreserven for 2012 på plads

Regeringen har indgået en bred aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative om fordelingen af forskningsreserven for 2012.

Samlet fordeles 986 millioner kroner til forskning og innovation. 686 millioner kroner kommer fra uudmøntede midler i forskningsreserven. Finansieringen af ekstra 300 millioner kroner er partierne bag aftalen nået til enighed om.

Aftalen betyder, at universiteterne får tilført 229 mio. kr. som basisforskningsmidler; en pulje, som herved stiger med 15 mio. kr. til i alt 8,25 milliarder kr. Det Frie Forskningsråd får tilført 113 mio. kr. i 2012 og fastholder dermed også bevillingsniveauet fra 2011. De 113 mio. kr. er øremærket til at videreføre forskerkarriereprogrammet Sapere Aude, som understøtter dygtige forskningstalenter.

På det strategiske område afsættes der henholdsvis 120, 40 og 40 mio. kr. til energi-, miljø- og fødevareforskning. Innovationsområdet får samlet tilført 90 mio. kr. Videnpilot- og Erhvervs-ph.d.-ordningerne får i alt tilført 15 mio. kr. Innovationsmiljøerne får tilført 25 mio. kr. og GTS-institutterne 10 mio. kr. til forskning inden for bæredygtigt byggeri med fokus på solenergi.

Endelig er der afsat 28 mio. kr. til uddannelsesforskning. Bevillingen går til praksisnære ph.d.-stipendiater, som skal forske i læringsprocesser i samarbejde med professionshøjskolerne. Formandsposten og sekretariatet er placeret på Aarhus Universitet (læs mere om ph.d.-stipendierne).

Alt i alt er det positivt, at niveauet fra 2011 fastholdes gennem et bredt forlig. Folketinget har dermed demonstreret politisk vilje til fortsat at investere i forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Samtidig anerkendes det, at den frie forskning, sådan som den bedrives på universiteterne, er den grundpille, det hele står på.

 


Akademiske råd klar til vedtægtsarbejde

Høringsfasen for rapporten om den nye struktur for Aarhus Universitets akademiske råd er nu afsluttet, og den endelige rapport indgår i det kommende arbejde med at revidere universitetets vedtægt. Det arbejde udføres af bestyrelsens vedtægtsudvalg, som formulerer et forslag til universitetsbestyrelsen. Når bestyrelsen har godkendt vedtægtsændringen, skal den endeligt godkendes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum for den omfattende proces med at udvikle en ny model for akademiske råd, som begyndte i april måned, hvor man samlede alle de nuværende akademiske råd på Sandbjerg Gods.

Universitetet skal indsende den ændrede vedtægt til ministeriet inden 1. marts 2012.


Positiv udvikling på bibliometrisk forskningsindikator

Aarhus Universitet scorede i 2010 5.354 publikationspoint på den bibliometriske forskningsindikator, hvilket er en fremgang på godt ti procent i forhold til 2009. Den samlede danske universitetssektor har til sammenligning oplevet en gennemsnitlig stigning på 5,3 pct. Det viser den seneste opgørelse fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Fremgangen betyder, at Aarhus Universitet sidste år stod for 25,9 procent af de danske universiteters samlede bibliometriske pointhøst – en stigning fra 24,7 pct. i 2009.

På landsplan har alle fire faggrupper (HUM, SAM, SUN og NAT/TEK) scoret flere publikationspoint, men de humanistiske og sundhedsvidenskabelige grupper har i 2010 scoret større andele af pointene.

For Aarhus Universitets vedkommende er der fremgang i stort set alle publikationstyper. Der udgives flere artikler (både på niveau 1 og 2), såvel som et stigende antal monografier og flere doktorafhandlinger, og kun i antallet af bidrag til antologier er der et mindre fald.

 


Vision for Aarhus University Library er sendt i høring

En vision for Aarhus Universitets nye, samlede biblioteksstruktur, Aarhus University Library, er netop blevet sendt i høring hos hovedområder og vicedirektørområder, samt hos de studerende og Statsbiblioteket. Rapporten, der er udformet af en bredt sammensat arbejdsgruppe på baggrund af møder med biblioteksansatte, oplæg fra internationale eksperter mv., foreslår blandt andet organisering, målsætninger, lokalisering for Aarhus University Library.

Fristen for kommentarer fra høringsparterne er den 6. december.

 


Ny arbejdsmiljøorganisation er på trapperne

Det øverste organ i universitetets kommende arbejdsmiljøorganisation bliver et bredt sammensat Hovedarbejdsmiljøudvalg, som foruden en formand består af en ledelsesrepræsentant, en medarbejderrepræsentant fra hvert af de fire hovedområder og AU Administration, samt to studenterrepræsentanter som observatører.

Til grund for universitetsledelsens beslutning om den nye udvalgsstruktur ligger en rapport, som et interim hovedarbejdsmiljøudvalg har udfærdiget over de seneste måneder. Arbejdet blev i sin tid igangsat for at sikre, at arbejdsmiljøorganisationen modsvarer universitetets nye struktur.

Næste opgave med den nye arbejdsmiljøorganisation er at fastlægge antallet af arbejdsmiljøgrupper og bemande arbejdsmiljøgrupper og -udvalg. I den nærmeste fremtid vil der blive udsendt yderligere information om valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Valget forventes gennemført i december 2011, og alle medarbejdere kan stille op.

 


Dekan Allan Flyvbjerg modtager Erhoff Prisen 2011

Allan Flyvbjerg, dekan ved Health, Aarhus Universitet, modtog 17. november Erhoff Prisen 2011 ved en højtidelighed på Carlsberg Akademi i Valby. Med æren følger en hædersgave på 250.000 kr. Det er første gang, prisen gives til Aarhus Universitet.

Prisen blev indstiftet i 2008 og uddeles hvert år til en institution eller person, som "har udført en helt ekstraordinær og international anerkendt indsats inden for udforskning eller behandling af sygdomme, herunder sygdomsforebyggelse".


Kalender

  • 21. november: uddannelsesminister Morten Østergaard på besøg
  • 28. november: indvielse af IT-hjørnet
  • 30. november - 1. december: ledelsesseminar på Sandbjerg
  • 6. december: HSU-møde
  • 15. december: bestyrelsesmøde
  • 15. december: rektors juletale kl. 15 i Aulaen

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 18. november

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog