Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 36/2013

32 gode idéer støttes af forskningsfonden

De gode ideer er i centrum i forskningsprogrammet AU IDEAS, og nu har 32 nye fået mulighed for at spire.

Aarhus Universitets Forskningsfond har i alt bevilget 50 mio. kr, som fordeles på ni pilotcentre og 23 såkaldte projektudviklinger.

Pilotcentrene modtager større bevillinger til mere vidtrækkende opgaver over 3-5 år med et budget på 4-5 mio. kr. Håbet er, at disse pilotcentre potentielt kan blive til kraftfulde centre, drevet af ekstern finansiering, som fx Dansk Grundforskningsfond eller Højteknologifonden. De mindre projektudviklinger er 1-2 årige og råder hver over 0,5 mio. kr. og er typisk mere risikofyldte og dristige i ideoplægget.

De i alt 218 ansøgninger til AU-IDEAS-midlerne er blevet bedømt af fire fagpaneler, der repræsenterer universitetets hovedområder.


Seminar med de akademiske råd

De akademiske råd mødes for første gang til et fælles seminar på Sandbjerg, hvor universitetsledelsen også deltager.

Seminaret skal fokusere på interaktionen mellem de akademiske råd og ledelsen, herunder rådenes muligheder for medbestemmelse og medinddragelse. Desuden skal deltagerne diskutere, hvordan de bedst repræsenterer deres bagland i forhold til det samlede akademiske råd og ledelsen, og hvordan de mener, de akademiske råd skal udvikle sig.

Seminaret afholdes den 19.-20. november på Sandbjerg Gods.


Fokus rettes mod Horizon 2020

I den forgangne uge satte Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) fokus på Horizon 2020-programmet ved en større konference i København.

Blandt deltagerne var repræsentanter fra både universiteter, erhvervsliv og det politiske system. Programmet bød blandt andet på samlede oplæg, debat, interviews. FIVU lægger materialer fra konferencen på ministeriets Horizon-website i løbet af den kommende uge.

Den 15. november afholder AU Forskning og Talent et halvdagskursus i at skrive ansøgninger rettet mod Horizon 2020-programmet. Tilmelding er gratis og skal ske senest 12. november.


859 mio. fra forskningsreserven udmøntet i politisk aftale

Regeringen har i denne uge indgået to aftaler om fordelingen af forskningsreserven i 2014; i alt 859 millioner kroner. Heraf udmøntes de 257 millioner kroner i Innovationsfonden, som i regi af fem store samfundspartnerskaber skal finansiere forskning inden for blandt andet miljø, vand, sundhed og økologisk fødevareproduktion. Aftalen sikrer samtidig midler inden for hovedoverskrifter som internationalt forskningssamarbejde, entreprenørskab, forskningsinfrastruktur.

Aftaleparterne har samtidig sat fokus på støtte til fri forskning og talentudvikling. I aftalerne har man derfor samlet afsat 249 mio. kr. til Det Frie Forskningsråd, hvoraf 70 millioner går til den såkaldte YDUN-pulje, som skal fremme en mere ligelig kønssammensætning i de danske forskningsmiljøer. Desuden er 116 mio. øremærket til forskning i 'bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter'. 


Nyt udvalg skal gennemgå uddannelseskvaliteten

Regeringen har i denne uge nedsat et nyt udvalg, der skal komme med anbefalinger til at forbedre de videregåendes uddannelsers kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet.

Udvalgets anbefalinger skal tage afsæt i tre overordnede politiske målsætninger:

 • Kvalitet: De videregående uddannelser skal have højere kvalitet, så alle studerende udfordres til at nå deres højeste potentiale.
 • Relevans: Fokus for de videregående uddannelser skal i højere grad flyttes fra sidste eksamen til første job, så alle studerende tilegner sig kompetencer, der kan omsættes i relevant beskæftigelse.
 • Sammenhæng: Der skal skabes bedre sammenhæng i de videregående uddannelser, så der undgås overlap i uddannelsessystemet, spildtid og dobbeltuddannelse.

Det nye udvalg afleverer to selvstændige rapporter i henholdsvis foråret og efteråret 2014 og den afsluttende rapport ultimo 2014.

Udvalget består af:

 • Jørgen Søndergaard, formand, økonom, tidl. formand for folkeskolens rejsehold og Arbejdsmarkedskommissionen og tidligere direktør af SFI.
 • Nina Smith, professor i arbejdsmarkedsøkonomi og uddannelsesøkonomi på AU, tidl. medlem af Globaliseringsrådet og Velfærdskommissionen
 • Jakob Roland Munch, professor i arbejdsmarkedsøkonomi og globalisering på KU. Birgitte Nauntofte, direktør, Novo Nordisk Fonden, tidl. professor og prodekan for Sundhedsvidenskab KU.
 • Nikolaj Lubanski, direktør for Copenhagen Capacity, tidl. prodekan på Metropol. Mette Vestergaard, direktør for konsulentbureauet Mannaz, næstformand i DEA og tidl. medlem af regeringens Vækstforum.
 • Ivar Bleiklie, politolog og professor i uddannelsesforvaltning på Universitetet i Bergen.

Endnu tættere relationer til omverdenen

Aarhus Universitet inviterer universitetets forskere til Knowlegde Exchange Day den 14. november. Ønsket er, at universitetet bygger endnu tættere relationer til virksomheder, myndigheder, organisationer og civilsamfundet.

Rundt på Aarhus Universitet styrkes løbende en bred vifte af relationer og samarbejde med det omgivende samfund - og på mange forskellige måder. Ved at dele viden om det og sparre med hinanden på tværs af universitetet kan der dannes flere og nye former for interaktion til gensidig nytte. Det kan afsættet for Knowledge Exchange Day. 

To internationale hovedtalere samt en række AU-medarbejdere vil bidrage med deres erfaringer med at opbygge og få glæde af relationer til det omgivende samfund.


Valgsted på Campus Aarhus

Stemmeprocenten ved by- og regionsrådsvalget skal op, og derfor har Aarhus Kommune etableret en række brevstemmesteder rundt i byen.

Ét af dem er placeret hos Studenterhusfonden på Nordre Ringgade. Det skal gøre det lettere for medarbejdere og studerende at afgive deres stemme.

Brevstemmestedet findes på gangen uden for Studenterhus Aarhus' lokaler. Her er det med gyldigt billed-id muligt at stemme hver dag kl. 10-15 (torsdage 10-17) frem til den 15. november.


Kalender

 • 4. november: Uddannelsesminister Morten Østergaard besøger Aarhus Universitet, Health
 • 6. november: bestyrelsesmøde
 • 11. november: Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen besøger Aarhus Universitet
 • 12.-13. november: Delegation fra Universiteit Utrecht besøger Aarhus Universitet
 • 13. november: Universitetsledelsen mødes med Institut for Erhvervskommunikation
 • 14. november: Fælles HSU-/HAMU-møde
 • 14. november: Knowledge Exchange Day på Aarhus Universitet
 • 19.-20. november: seminar for akademiske råd på Sandbjerg Gods 
 • 11. december: Universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 1. november

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog