Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 39/2013

Akademiske råd inddrages tæt i opfølgning 

De akademiske råd bliver en vigtig brik i den evaluering af den administrative understøttelse og den faglige organisering, som sættes i gang. Rådene får fire medlemmer i det analysepanel, som skal nedsættes. Her skal de sammen med repræsentanter fra hovedsamarbejdsudvalget, de studerende og administrationen i samarbejde med universitetsledelsen udarbejde det kommissorium, som skal ligge til grund for det arbejde, et snævert ekspertudvalg efterfølgende skal i gang med.

Senere indgår de akademiske råd som vigtige høringsorganer, når universitetsledelsen til foråret sender udkast til plan i høring. Planen med at inddrage de akademiske råd i den kommende opfølgning af den faglige udviklingsproces blev præsenteret af rektor på det netop afholdte seminar mellem universitetsledelsen og de akademiske råd.


De akademiske råd skal inddrages mere og tidligere

Universitetsledelsen og de akademiske råd vil arbejde for en øget inddragelse af de akademiske råd i de beslutninger, som træffes af universitetsledelsen. Det kom klart til udtryk, da de akademiske råd og universitetsledelsen havde sat hinanden stævne til et heldagsseminar på Sandbjerg.

Seminaret var en temperaturmåling på, hvordan det er gået, siden man 2011 etablerede de akademiske råd, som ledelsen dengang forpligtede sig til at inddrage i alle væsentlige beslutninger.

Seminaret var opdelt i en række gruppediskussioner, og tilbagemeldingerne herfra tyder på stor forskel i, hvordan de akademiske råd har organiseret sig, og hvordan dekanen og hovedområderne inddrager rådene i beslutningsprocesser. Der var enighed om, at kommunikationen var blevet bedre, men at der stadig var for langt til ledelsen.

Oplevelsen blandt medlemmerne af de akademiske råd var, at rådene mere bliver brugt som høringsorganer end som policy makers, og sidstnævnte var et udtalt ønske blandt rådsmedlemmerne. Samtidig udtrykte medlemmerne utilfredshed med de korte tidsfrister, som nogle gange præger de sager, der sendes i høring. I den forbindelse er der også behov for en tilbagemelding om, hvordan høringssvar indgår i de færdige svar, som universitetsledelsen sender videre til ministerier og lign. Det blev også pointeret, at de akademiske råd på eget initiativ skulle initiere diskussioner af mere langsigtede strategiske emner, der så efterfølgende kunne spilles ind til universitetsledelsen.

Alt i alt var der på seminaret bred enighed om, at det gode samarbejde mellem universitetsledelsen og de akademiske råd opstår, når både ledelse og råd tænker højt, således at man i fællesskab kan udvikle den akademiske offentlighed på Aarhus Universitet. Et væsentligt element i dette bliver et årligt fælles seminar, hvor der er tid til at gå i dybden med udvalgte emner.


Nyt konsortium vandt udbud om pædagogisk undervisning

Aarhus Universitet er med i den gruppe, som under ledelse af Syddansk Universitet får ansvaret for det teoretiske pædagogikum i de kommende år.

Det var Undervisningsministeriet, som tidligere på ugen besluttede, at konsortiet, der også omfatter RUC og Aalborg Universitet, fremover skal sikre, at lærere på de gymnasiale uddannelser opnår den nødvendige pædagogiske viden. 

Med ministeriets afgørelse bygges videre på et eksisterende samarbejde mellem AU og SDU om det teoretiske pædagogikum. Det nye samarbejde gælder i perioden fra juli 2014 frem til august 2018.


Nyt forum skal optimere dansk uddannelsesforskning

Regeringen har søsat et “Forum for Koordinering af Uddannelsesforskning”. Det nye forum skal tilvejebringe et overblik over, hvad der forskes i inden for hele uddannelsessektoren, og hvordan den forskning kan optimeres:

Ifølge ministeriet har det nye forum “til opgave at skabe en bedre koordinering mellem forsknings- og udviklingsmiljøerne på universiteter og professionshøjskoler. Målet er, at forskningsresultaterne når helt ud i skolerne blandt andet via læreruddannelse og efteruddannelse, så lærerne altid er opdaterede.”

Det nye forums første fokus er forskning i og udvikling af grundskolen. Regeringen har et udtalt ønske om, at kvaliteten af læreruddannelsen bliver løftet, og det skal ske ved et intensiveret samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler.


Finansudvalget godkender Health-byggeri

Folketingets Finansudvalg har godkendt finansieringen af de bygge- og renoveringsplaner, som skal give den biomedicinske forskning optimale, tidssvarende rammer på Aarhus Universitet.

Dermed kan Bygningsstyrelsen i løbet af næste år påbegynde nybyggeriet af de i alt 14.921 kvm med forsknings- og uddannelsesfaciliteter, der forventes at kunne tages i brug i 2016. Planerne omfatter også en efterfølgende renovering af Bartholin- og anatomi-komplekserne, der skønnes at blive færdiggjort i 2018.

Hovedparten af den samlede byggesum på knap 814 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen igennem SEA-ordningen, mens godt 250 mio. kr. kommer fra de såkaldte Unilab-midler til modernisering og teknologisk løft af laboratorier. Aarhus Universitets egen medfinansiering er på 63,6 mio.kr, som skal falde i løbet af 2016.

Det var et rådgiverteam bestående af Cubo Arkitekter A/S (totalrådgiver), Lemming & Eriksson, Rådgivende Ingeniører A/S FRI samt Thing & Wainø, Landskabsarkitekter, der sidste år vandt projektkonkurrencen.


Kandidater til forskerpriser søges

Det Strategiske Forskningsråd søger nu kandidater til Strategic Research Awards 2014.

Der uddeles to priser på hver 75.000 kroner: dels til et forskertalent , hvis arbejde har særlig stort innovationspotentiale, og dels til et talent med særligt fokus på internationalt samarbejde.

Forskere og forskningsledere er velkomne til at indstille kandidater.

Alle, der deltager eller har deltaget i et projekt finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, kan komme i betragtning til priserne, som uddeles af uddannelsesminister Morten Østergaard på Det Strategiske Forskningsråds årsdag den 10.marts 2014.


Kalender 

  • 11. december: universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin
  • 18. december: bestyrelsesmøde

Venlig hilsen 

Universitetsledelsen, 22. november 2013

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbreve t fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog