Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 32/2014

Dimensioneringsmodel rejser alvorlige spørgsmål

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen præsenterede i denne uge regeringens bud på en dimensionering af de videregående uddannelser, så der i 2017 optages 4.000 færre studerende. Hensigten er ifølge ministeren at undgå, at dimittenderne ender i ledighed. Der er lagt op til, at især universiteterne skal skære i antallet af studiepladser, og det er især humanistiske uddannelser, der rammes.

I alt skal universiteterne have skåret 2.391 kandidatstudiepladser væk i 2017, og 525 af dem skal findes på Aarhus Universitet. Arts skal have cirka 390 færre pladser, Science and Technology 88 færre, mens School of Business and Social Sciences mister 48 pladser.

Aarhus Universitet er enig i, at universiteterne har et medansvar for at sikre en sammenhæng mellem uddannelsessektor og arbejdsmarked. Derfor har man i regi af Danske Universiteter arbejdet på en model, der kunne sikre, at dimensioneringen skete i dialog med aftagere og studerende og med respekt for universiteternes selvstyre.

Ministeriet har nu fremlagt sin egen model, som indeholder en række uafklarede spørgsmål. Modellen vil bl.a. begrænse de studerendes valgmuligheder og have store konsekvenser for det sammenhængende uddannelsessystem. Der sigtes mod at mindske optaget på kandidatuddannelserne, men det vil kræve en forholdsvis stor reduktion i bacheloroptaget. Det er der flere dilemmaer forbundet med.

Beskæringer i næste års bacheloroptag vil først påvirke søgningen til kandidatuddannelserne i 2018. Dimensioneringskravet træder dog allerede i kraft fra 2015. Det betyder, at antallet af nuværende bachelorstuderende overstiger antallet af studiepladser til de kandidatuddannelser, de har retskrav på optagelse til. Det betyder, at der kan være et finansieringsproblem i en indfasningsperiode.

Det er desuden usikkert i hvilket omfang fremdriftsreformen vil påvirke frafaldet på bacheloruddannelserne, hvilket gør det vanskeligt at forudsige hvor mange bachelorstuderende, der skal optages for at ramme det rette niveau for de dimensionerede kandidatuddannelser.

Forslaget risikerer også at hæmme internationaliseringen, da det kan blive sværere for udenlandske ansøgere at få adgang til danske kandidatuddannelser pga. dimensionering.

Der er fra flere sider rejst krav om begrænsning af antallet af nye uddannelser. Derfor kan undre, at modellen favoriserer nye uddannelsesudbud, da uddannelser først indgår i dimensioneringen efter tre dimittendårgange.

Der er med andre ord en række uafklarede spørgsmål i den foreslåede model. Aarhus Universitet er sammen med de øvrige danske universiteter gået i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet for at få præciseret modellen og de forbundne problemer med den. Samtidig vil man præsentere nogle af de mulige konsekvenser, som forslaget kan vise sig at få for universiteterne og arbejdsmarkedet.

Universiteterne er blevet bedt om at indsende indstilling om fordeling af uddannelsespladser på enkeltuddannelser skal fremsendes til ministeriet senest den 20. november 2014.


Midler til 10 tværgående forskningsnetværk

10 tværgående netværk på Aarhus Universitet er blevet bevilget midler af Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (bestående af prodekanerne for forskning, talentudvikling og videnudveksling).

Der var ved deadline indsendt 56 ansøninger af høj kvalitet af medarbejdere ved Aarhus Universitet. Midlerne støtter både nye og eksisterende netværk, som skal styrke samarbejdet på tværs af institutter og fakulteter.

De 10 netværk er:


Ny profilbrochure på vej

Den nye profilbrochure er udkommet og bliver i øjeblikket sendt rundt til institutter, centre og andre AU-enheder i begrænset antal. Hvis man har brug for flere til fx konferencer eller samarbejdspartnere, kan man kontakte kommunikationsafdelingen på kommunikation@au.dk.

Intentionen med profilbrochuren er at give et alsidigt billede af universitetets aktiviteter, og den viser, at Aarhus Universitet sætter barren højt og har høje ambitioner.

Profilbrochuren byder læseren indenfor – hvad enten læseren måtte ønske at starte et samarbejde med os, vælge en uddannelse her, gå på opdagelse i forskningsresultater eller andre aktiviteter på universitetet. Artiklerne fra profilbrochuren kan også læses her.


ST-prodekan i spidsen for ny arealregulering af landbruget

Kurt Nielsen, som er prodekan for videnudveksling ved Aarhus Universitet, er valgt til formand for partnerskabet for ny målrettet regulering af landbrugets arealer.


InnovationsFonden udpeger tre nye medlemmer

Uddannelses- og Forskningsministeren har netop udpeget de tre nye medlemmer af InnovationsFondens bestyrelse fra den 1. januar 2015. ?

De tre nye medlemmer er:

 • Corinna Cortes, leder af Google Research
 • Anne Skriver, Vice President for Innovation Dairy hos Chr. Hansen A/S 
 • Trine Winterø, adm. direktør for MedTech Innovation Center i Aarhus

Den nye bestyrelse afløser den nuværende overgangsbestyrelse, hvor blandt andre direktør for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Conni Simonsen, er medlem.


Ambassadører forklarer kommunismens sammenbrud i Øst- og Centraleuropa

Konstutiueret Arts-dekan Johnny Laursen er vært ved et arrangement om kommunismens sammenbrud i Øst- og Centraleuropa, hvor de fire ambassadører i Danmark for Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet vil holde oplæg og debattere med forskere og studerende fra Aarhus Universitet.

I år er det 25 år siden, Berlinmuren faldt, og de kommunistiske styrer brød sammen. Hvorfor skete det? Og hvordan påvirker den kommunistiske arv holdningen i disse lande til dagens udenrigspolitiske temaer?

Det er nogle af de emner, som Aarhus Universitet sætter til debat ved det arrangement, som universitetets afvikler i samarbejde med de fire ambassadører. Arrangementet finder sted torsdag d. 9. oktober kl. 14-16 i Auditorium 1, bygning 1441 (hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade). Der er gratis adgang, og alle er velkomne.


Kalender

 • 30. september: DEA-forskningskonference
 • 30. september: Christianborg-konference om Østjylland
 • 6. oktober: uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen besøger AU Herning
 • 10. oktober: 50 års jubilæum i Studenternes Hus 
 • 10. oktober: indvielse af det nye Moesgaard-byggeri 
 • 21. oktober: konference til ære for Dale T. Mortensen 
 • 22. oktober: åbne møder med rektor, på fakulteter og i administrationen – nærmere information følger 
 • 5. november: bestyrelsesmøde 
 • 7. november: Aarhus Symposium