Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 33/2014

Dimensionering koster på fleksibiliteten 

Ministeriets forslag til en dimensioneringsmodel rummer en række uklarheder, og universiteterne er i dialog med ministeriet i håb om en afklaring, der gør det muligt at arbejde videre.

Ministeriets beslutning om at dimensionere på kandidatniveauet medfører store usikkerhedsmomenter. Det planlagte loft på kandidatoptaget betyder i første omgang, at Aarhus Universitet i 2017 kan mangle finansiering til ca. 400 retskravsbachelorers kandidatuddannelse. Dimensioneringen betyder også, at universitetet kan blive nødt til at skære flere pladser på bacheloroptaget, hvis retskravet opretholdes. 

De studerendes fleksibilitet vil blive ramt hårdt af dimensioneringen. Universiteterne har i en længere årrække – blandt andet med opbakning fra ministeriet – arbejdet for at sikre, at studerende i stigende grad får mulighed for at tage kandidatuddannelser andre steder, end de har taget deres bachelorgrad. Med den foreslåede dimensioneringsmodel risikeres det, at de ramte kandidatuddannelser fremover kun kan optage retskravsbachelorer. Dermed rammes ikke kun AU-studerende, der vil gå på tværs af fagområder, men også bachelorer fra andre danske og udenlandske universiteter, samt professionsbachelorer.

Mange problemer kunne undgås, hvis dimensioneringen i stedet fandt sted på bachelor-niveau og blev indført i et samarbejde mellem universiteter og aftagere. Det er universitetsledelsens forhåbning, at ministeriet vil justere i modellen,  således at de mest alvorlige konsekvenser for både aftagere og fagmiljøer kan afværges.

 


Ny direktør på plads inden årsskiftet

Aarhus Universitet har fået 37 ansøgere til stillingen som universitetsdirektør. 

Det er nedsat et indstillingsudvalg, som består af prorektor Berit Eika, Health-dekan Allan Flyvbjerg, dekan for Business and Social Sciences Svend Hylleberg, vicedirektør for Stab og Strategi Kirsten Jensen, vicedirektør for HR Louise Gade, administrationschef på Arts Ole Jensen, administrationschef på Science and Technology Niels Damgaard Hansen samt rektor Brian Bech Nielsen. Indstillingsudvalget bistår rektor med at finde den kandidat, som anbefales til stillingen. Det er bestyrelsen, som træffer den endelig afgørelse. 

Indstillingsudvalget behandler i øjeblikket ansøgningerne, og det forventes at falde på plads inden årsskiftet, hvem der bliver universitetets kommende direktør. 


Prodekan vil forske igen

J. Michael Hasenkam stopper som prodekan for videnudveksling på Health og vender pr. 1. november tilbage til et job som professor ved Institut for Klinisk Medicin, hvor han tidligere har været ansat som forsker i eksperimentel hjertekirurgi.

Hasenkam har været prodekan siden 2011 og har gjort et stort stykke for at styrke samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv.

 


Grundfosprisen til AU-forsker

Grundfosprisen 2014 på en million kroner gik i år til professor Bo Brummerstedt Iversen, Institut for Kemi, som anerkendelse af “hans banebrydende inden for materialer til optimal energiudnyttelse".

De 750.000 kroner af prissummen går ubeskåret til forskning inden for prismodtagerens forskningsområde, mens 250.000 kroner gives som en personlig anerkendelse til prismodtageren selv.

Bo Brummerstedt Iversen står i spidsen for grundforskningscentret CMC – Centre for Materials Crystallography på Aarhus Universitet.


Tre YDUN-bevillinger til AU-forskere

Tre forskere fra Aarhus Universitet har netop fået tildelt bevillinger fra YDUN-puljen. YDUN-programmet har til formål at styrke talentudnyttelsen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

  • Se oversigten over bevillingsmodtagerne her

  


Kvalitetsudvalget offentliggør næste rapport på AU

?Aarhus Universitet er vært, når Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (kvalitetsudvalget) offentliggør anden del af sin rapport om kvalitet og relevans i uddannelserne.

Offentliggørelsen sker på Campus Aarhus onsdag den 26. november. Nærmere informationer om tid, sted og tilmelding følger. ??Rapporten kan læses på kvalitetsudvalgets hjemmeside fra mandag den 24. november.

  • ??Læs mere her 

Studenternes Hus fylder 50 år

Den 10. oktober fejrer Aarhus Universitet 50-års jubilæet for Studenternes Hus.  

Huset har siden 1964 dannet ramme om universitetets studenterlivet, og det markeres med en række arrangementer. Fra morgenstunden er der gratis morgenmad og jazzmusik. Herefter bliver der mulighed for at besøge dem, der har til huse i Studenternes Hus og høre mere om husets historie. Senere på dagen indbydes gæsterne til at deltage i åben debat om studenterengagement.

Om aftenen er der varm mad anno 1964, inden Jørgen de Mylius, Dan Rachlin og Le Gammeltoft guider festdeltagerne igennem årtiernes studentermusik.

Tilmelding er nødvendig til flere af dagens begivenheder.

  • Læs mere: http://www.au.dk/studenterneshus/

  


Ny rangliste fra Times Higher Education

Onsdag udkom årets rangliste fra Times Higher Education. Aarhus Universitet går 15 pladser tilbage på årets rangliste til en placering som nr. 153.

Tilbagegangen er primært en konsekvens af en lavere andel af internationale studerende og medarbejdere, og en stigning i det samlede antal studerende. Dette opvejes ikke af den fremgang, der er på de øvrige indikatorer, blandt andet fordi universiteter i en række andre lande går endnu mere frem.

Alle de danske universiteter, der e rmed på THE-rankingen, er gået tilbage på årets rangliste. DTU går fire pladser tilbage og ligger som nr. 121, mens KU har en placering som nr. 161 - hvilket er en tilbagegang på 10 pladser.

På fagranglisterne ligger Aarhus Universitet placeret som nr. 91 inden for kategorien Arts & Humanities og nr. 96 inden for Life Sciences.

 


Kalender

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 6. oktober

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog