Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 11/2016

Milepæl nået i institutionsakkreditering

Aarhus Universitet har netop indsendt den såkaldte selvevalueringsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Dermed er en vigtig milepæl nået i arbejdet med at opnå institutionsakkreditering.

Selvevalueringsrapporten beskriver og dokumenterer AU’s organisering af kvalitetsarbejdet og kvalitetssystem – blandt andet ved hjælp af konkrete cases fra universitetets faglige miljøer.

Prorektor har været tovholder på rapporten, som er udarbejdet i et samarbejde mellem AU Uddannelse og Uddannelsesudvalget under inddragelse af fakulteternes uddannelsesorganisationer.

Næste skridt i processen er, at AU i begyndelsen af juni får besøg af det ekspertpanel, som skal levere den endelige indstilling til Akkrediteringsrådet. Besøget er det første af to, hvor panelet vil gå i dybden med udvalgte dele af universitetets kvalitetssystem og blandt andet interviewe medarbejdere og studerende.

Der er tre mulige udfald: En positiv afgørelse vil betyde, at AU kan oprette nye uddannelser og udbud, når disse er prækvalificeret. En betinget akkreditering betyder, at der skal følges op på nogle mindre velfungerende områder, og at alle nye uddannelser og udbud skal akkrediteres som hidtil. Endelig betyder et afslag, at institutionen ikke kan oprette nye uddannelser og udbud, og at eksisterende uddannelser fortsat skal turnus-akkrediteres.

Det forventes, at den endelige afgørelse falder i juni 2017.


Ledelsen tager afstand fra sagsanlæg mod forskere

Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug har oplyst, at de er i gang med at gennemgå alle forskeres udsagn i kvælstofsagen og varsler sagsanlæg mod dem, som ikke vil dementere udtalelser, som Bæredygtigt Landbrug mener, er faktuelt forkerte.

Bæredygtigt Landbrug har valgt at melde varslingerne ud i Berlingske, som i dag har bragt en længere artikel om hele forløbet med landbrugspakken.

Der er fuld opbakning til forskernes arbejde fra universitetsledelsen. Dekan på Science and Technology Niels Chr. Nielsen mener, at de faglige indspark i den offentlige debat igennem hele forløbet, er helt på sin plads og i tråd med universitetsloven, som fastslår, at universiteterne er forpligtet på en bred vidensformidling og aktivt skal udveksle viden med det omgivende samfund. Niels Chr. Nielsen tager samtidig afstand fra landbrugsorganisationens metoder.

I Berlingske kritiseres Bæredygtigt Landbrug fra flere side for at anvende retssager og trusler om retssager som middel i den politiske debat.


Historisk stor tilslutning til Forskningens Døgn

Fredag den 29. april kl. 13-17 inviterer Aarhus Universitet alle interesserede indenfor til Forskningens Døgn 2016 under overskriften Fascinerende Forskning.

Opbakningen fra fagmiljøerne har med 15 stande og 34 foredrag aldrig været større end i år, og derfor er det også et stort program med både bredde og dybde, som Aarhus Universitet har sendt ud. Alle fire fakulteter er repræsenteret, når det går løs på Navitas, og traditionen tro kan gæsterne opleve alt fra speedforedrag og workshops til udstillinger og live-eksperimenter.

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17 med cirka 500 events og mere end 65.000 besøgende rundt om i landet. Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag initiativet, som skal bringe forskning og befolkning tættere på hinanden.


Procesoptimering: Nye pilotprojekter i administrationen

Frem til sommer vil administrationen gennemføre en række pilotprojekter, som skal være med til at forbedre arbejdsgangene. Indsatsen er et vigtigt led i det arbejde, universitetsdirektør Arnold Boon sammen med den øvrige ledelse i administrationen har sat i gang for at tilpasse administrationen til den økonomiske situation.

I første omgang er fokus på projektøkonomi og uddannelsesadministration. Pilotprojekterne gennemføres på Administrationscenter Arts, Administrationscenter Health og vicedirektørområdet AU Økonomi og Bygninger. Det sker i samarbejde med konsulenthuset Carve, der har stor erfaring med procesoptimering på universiteter. Indsatsen skal bl.a. give administrationens medarbejdere værktøjer til selv løbende at forbedre arbejdsgangene.

Arnold Boon fortæller om sine planer for procesoptimering i et indlæg på en ny blog fra universitetsdirektøren.


Dekaner slår et slag for sundheds-ph.d.erne

Dekan på Health Allan Flyvbjerg står sammen med sundhedsdekanerne på KU, SDU og AAU bag et indlæg i Information i mandags. Her gør de fælles front mod den voksende skepsis omkring sundheds-ph.d.er.

De fire dekaner opfordrer ministeriet til at fastholde fokus på uddannelse af forskere, som er helt central for fremtidig succes for dansk forskning i international målestok.

Anledningen til indlægget er, at Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har igangsat et analysearbejde af kvaliteten i ph.d.-uddannelsen med det formål at undersøge effekterne af den danske ph.d.-satsning. I løbet af foråret kan bl.a. ph.d.-studerende og ph.d.-vejledere forvente at modtage elektroniske spørgeskemaer fra ministeriet.


Forskere skal inspirere gymnasieelever

Projekt Forskerspirer 2016 er netop skudt i gang. Projektet er et tværgående talentudviklingsprogram, som tilbydes elever på de gymnasiale uddannelser i samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet. I alt 240 elever har tilmeldt sig, og de skal nu i gang med deres egne forskningsprojekter. I perioden frem til den 20. juni skal de hver især ud at finde en forsker, der kan hjælpe dem med at kvalificere deres forskningsprojekt og idé – her kan forskere på Aarhus Universitet også blive spurgt.

Målet med projektet er at styrke talenter og give dem mod på og lyst til at læse på universitetet. Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Ministeriet for Børn, Ligestilling og Undervisning finansierer i fællesskab projektet.


Kalender

  • 18. april: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besøger sammen med MF Kristian Pihl Lorenzen AU forskningscenter i Foulum
  • 26. april: bestyrelsesmøde
  • 28. april: møde i hovedsamsarbejdsudvalget (HSU)
  • 28.-29. april: Uddannelses- og Forskningsministerens uddannelsesmøde: dannelse i de videregående uddannelser
  • 29. april: Forskningens Døgn
  • 6. maj: Kapsejlads 2016

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp