Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 20/2018

 

Prorektor: Studerende skal bedømmes fair

I denne uge offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet første del af en evaluering af 7-trins-skalaen, som har undersøgt karaktergivningen på alle videregående uddannelser fra 2007-2016. Kortlægningen viser, at karaktererne ligger højere end forventet på de videregående uddannelser, og at andelen af 12-taller overstiger de 10 pct., der var forventningen med det nye system.

Evalueringen har givet anledning til diskussioner om, hvorvidt karaktersystemet fungerer, som det skal.

På Aarhus Universitet læser ledelsen evalueringen med interesse. Prorektor Berit Eika advarer dog mod at drage forhastede konklusioner og peger på, at mange unge i dag gerne vil gøre det godt og derfor arbejder hårdt og målrettet på at få en god karakter.

”Studerende skal bedømmes fair. Hvis de opfylder de kriterier, der skal til for at få et 12-tal, så skal de have det”, siger prorektor og har tillid til, at fagmiljøernes bedømmelse af de studerende på Aarhus Universitet er i overensstemmelse med deres præstation.

Hun peger også på, at det nye karaktersystem blev indført for, at de studerendes karakterer var sammenlignelige i international sammenhæng, og deri ligger en indbygget målsætning om, at flere studerende får den højest mulige karakter.

Ifølge undersøgelsen uddeler Aarhus Universitet ikke 12-taller med rund hånd, og ser man på tværs af universiteterne, ligger Aarhus Universitet i den lave ende, når man korrigerer for forældre- og gymnasial baggrund.

På Aarhus Universitet ser man frem til at få anden del af evalueringen, som kan være med til at skabe klarhed om de bagvedliggende årsager til et forhøjet karakterniveau og dermed et bedre grundlag for at drage konklusioner.


De' batter på Folkemødet 2018

Der er stor tilstrømning til debatarrangementerne på Aarhus Universitets forskningsskib, som i disse dage danner ramme om AU's program på Folkemødet på Bornholm.

Formand Connie Hedegaard, som også deltog i debatten på skibet, fremhæver, at universitetet med sin tilstedeværelse er med til at samle forskere og politikere til debatter om væsentlige samfundsfaglige emner:

"Det er naturligt, at Aarhus Universitet er til stede og bidrager med vores viden om demokrati, samfundsudvikling og andre faglige emner. Og det er positivt, at vi kan være ramme for, at politikere og forskere kan sætte hinanden stævne og få skabt nogle forhåbentlig stærke debatter." 

Indtil videre har emner som karriere i uddannelser, open science, medicinsk cannabis, forskning i politikudvikling, universiteternes rolle for sammenhængskraften i Danmark og fremtidens drikkevand været til debat. Her har forskere og ledere fra AU debatteret med bl.a. uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers,  folketingsmedlemmerne Christine Antorini, Joachim B. Olsen og Peter Skaarup samt repræsentanter fra organisationer og erhvervsliv som LEGO, Grundfos, Dansk Industri, DEA m.fl.


Rektor: Aarhus Universitet skal være en foretrukken samarbejdspartner for erhvervslivet

En workshop om samarbejde mellem universiteter og industri tiltrak i denne uge videnskabelige og administrative medarbejdere fra alle fire fakulteter. 

Workshoppen er et led i AU’s målsætning om at øge antallet af samarbejder med industrien. Rektor Brian Bech Nielsen indledte workshoppen og fremhævede universitetets ambitioner for erhvervssamarbejde:

”AU’s målsætning er at blive en foretrukken samarbejdspartner for erhvervslivet. Det vil vi blandt andet, fordi et stigende antal af vores kandidater skal finde arbejde i den private sektor, og vi har et medansvar for at ruste dem til deres fremtidige opgaver. Vi ønsker også at øge volumen på forskningsbaseret innovation, og det gør vi mest effektivt ved at samarbejde tæt med virksomhederne”.

Konkret fik deltagerne inspiration fra ph.d. Lars Frølund, som bl.a. har kortlagt fem konkrete succesfaktorer ved strategiske samarbejder mellem universiteter og erhvervsliv. Deltagerne fik også mulighed for at arbejde med værktøjer til kortlægning af egne muligheder for samarbejde med virksomheder.  

 


Europæiske rektorer: 25 % af Horizon Europe-budget bør gå til ERC

EU-Kommissionen har netop præsenteret det nye Horizon Europe-program, som afløser Horizon 2020. Horizon Europe fastholder de høje europæiske ambitioner og er styrket økonomisk med 115 millarder euro.

Det europæiske universitetsnetværk The Guild, som Aarhus Universitet er en del af, hilser det nye program velkomment. The Guild påpeger imidlertid, at 25 procent af det overordnede budget bør gå til European Research Council (ERC) og mindst 12 procent til The Marie Sklodowska-Curie Actions. Præsidenterne hos The Guild, herunder rektor Brian Bech Nielsen, vurderer, at det er nødvendigt for at fastholde en europæisk førerposition inden for forskning – særligt i forhold til ERC, som i dag er den forskningsindsats, der har størst impact på globalt niveau.

The Guild understreger desuden i sin reaktion på Horizon Europe-udmeldingen, at der skal tages aktive skridt i retning af dybere faglig integration inden for ”Global Challenges”-søjlerne på tværs af de videnskabelige discipliner, herunder en afgørende vigtig inddragelse af samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner. 

Forhandlingerne om udmøntning af Horizon Europe går i gang hen over sommeren.

 


Kom gratis på Folkeuniversitetet - tilmelding åbner den 25. juni 

Fra mandag den 25. juni kl. 10.00 kan nuværende og pensionerede medarbejdere ved Aarhus Universitet tilmelde sig ét gratis forløb på Folkeuniversitet. 


 

AIAS fejrer fem år med fri forskning 

I næste uge fejrer den internationale forskningsenhed AIAS fem års jubilæum med et lille eftermiddags- og aftenarrangement for AU-kolleger, fellows og andre interesserede.

Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) har i sin korte levetid hentet to rekordstore EU-bevillinger og dermed modtaget godt 84 mio. kr. fra EU’s forsknings- og innovationsprogram.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag den 18. juni. Bemærk, at der er betaling for aftenarrangementet.

 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp