Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 12/2020

Seneste corona-opdateringer

En gradvis genåbning af laboratorieforskning – måske allerede fra næste uge

På baggrund af statsministerens udmelding her til morgen, bliver der nu mulighed for en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende. Det fremgår klart af statsministeriets udmelding, at den gradvise genåbning skal ske på ansvarlig vis, og at der skal aftales retningslinjer, der gælder for alle universiteter. Gennem formandsskabet i Danske Universiteter indgår Aarhus Universitet allerede fra i dag i en dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet om de fælles retningslinjer. Så snart der er fælles retningslinjer på plads, kommer der en melding ud via institutlederne om, hvordan man griber genåbningen an lokalt - forhåbentlig i midten af næste uge. Indtil da må alle fortsætte som hidtil med at arbejde hjemmefra. Der er tidligere i dag gået en orientering ud via institutterne.

Universitetet genåbner for udvalgte studerende

Studerende på tre sundhedsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet får nu lov til fysisk at møde op til deres afsluttende eksamen. Det drejer sig om studerende på sidste del af medicin, odontologi og klinisk tandtekniker, som har fået særlig tilladelse til fremmøde, fordi de skal behandle patienter eller på anden vis demonstrere kliniske færdigheder.  

Adgangsprøver i kvote 2 er aflyst

Som følge af corona-situationen kan Aarhus Universitet desværre ikke gennemføre de planlagte adgangsprøver for ansøgere i kvote 2 til universitetets tekniske og naturvidenskabelige uddannelser samt Medicin. Derfor indfører Aarhus Universitet i år frit optag på langt størstedelen af de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. På enkelte uddannelser, herunder Medicin, er der dog et begrænset antal pladser, fordi de er dimensionerede eller har begrænset kapacitet. Her vil ansøgningerne i år blive vurderet ud fra de samme kvote 2-kriterier, som anvendes på størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – en helhedsvurdering baseret på særlige kvalifikationer og karakterer i relevante fag (fagsnit). Der er i denne uge sendt information ud til alle berørte ansøgere.


AU bruger Zoom til undervisning og eksamen 

Efter statsministerens udmelding i påsken besluttede Aarhus Universitet at omlægge alle eksamener i indeværende semester til online-løsninger. Lige nu arbejder undervisere, studienævn og administration på højtryk for at finde de bedste løsninger og forventer at være klar med en plan for afviklingen af de forskellige eksamener senest 1. maj.

I den forbindelse skal det fremhæves, at AU har besluttet at bruge Zoom som primær teknisk løsning til at afvikle undervisning og mundtlig eksamen digitalt.

Corona-krisen har medført en markant stigning i brugen af Zoom på verdensplan, og man har i den seneste tid kunnet læse en del kritiske historier i medierne om IT-sikkerheden hos Zoom.

AU har nu foretaget en risikovurdering, og hovedbudskabet til alle undervisere og studerende er, at man gerne må bruge Zoom til undervisning og eksamen, så længe man ikke behandler følsomme personoplysninger og fortrolig data i den sammenhæng. For at opnå den bedste it-sikkerhed skal man altid bruge den officielle AU Zoom og sørge for at opdatere Zoom-klienten. 


Aarhus Universitet får ét fælles universitetspædagogisk center

Universitetets fire pædagogiske centre og EDU-IT-enheden lægges sammen og vil fra 1. oktober være samlet i ét fælles universitetspædagogisk center under rektoratet. Med sammenlægningen ønsker universitetsledelsen at opprioritere og styrke det universitetspædagogiske arbejde på Aarhus Universitet.

Prorektor Berit Eika står i spidsen for sammenlægningen, og hun fremhæver blandt andet, at AU med et nyt fælles center kan opbygge en stærkere ekspertise, sikre den nyeste viden på tværs af organisationen og forstærke samarbejdet om den universitetspædagogiske indsats.

Hovedparten af alle medarbejdere flytter med over i det nye center, hvor en tæt kontakt med fagmiljøerne og målrettet støtte til underviserne fortsat vil have høj prioritet.

Der bliver inden for kort tid slået en stilling op til centerleder, og medarbejdere vil i den kommende tid blive inddraget i drøftelser om den interne organisering af det nye center.

Beslutningen blev endeligt vedtaget i universitetsledelsen i denne uge på indstilling fra Udvalget for Uddannelse. Det sker efter en forudgående proces med inddragelse af alle relevante samarbejdsudvalg, og hvor de berørte medarbejdere har haft mulighed for at komme med input. 


33 millioner kroner til at bygge en kunstig hjerne

Forskere fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet har netop modtaget 33 mio. kr. (4,4 mio. euro) fra det prestigefyldte EU-rammeprogram Future and Emerging Technologies (FET) til et projekt, der kan få vidtrækkende konsekvenser for fremtidens computerteknologi. Det nye forskningsprojekt skal udvikle såkaldt AI hardware: Et helt nyt slags computersystem, der efterligner den måde, menneskets hjerne er opbygget på. Projektet, der går under navnet SpinAge, gennemføres i samarbejde med et internationalt hold forskere fra en række europæiske institutioner og koordineres af lektor Farshad Moradi fra Institut for Ingeniørvidenskab.


Regeringen har nedsat ekspertgruppe om karakterskala

En analyse af karakterskalaen har ifølge Danmarks Evalueringsinstitut vist, at der er flere problemer ved 12-skalaen og den måde, den anvendes på. Derfor har regeringen nedsat en ekspertgruppe, som skal foreslå mulige løsningsmodeller. Det ligger blandt andet fast, at en fremtidig skala skal kunne anvendes på samme måde i hele uddannelsessystemet, at der skal kunne udregnes et gennemsnit, og at skalaen ikke skal omfatte minuskarakterer.

Tidligere CBS-rektor Per Holten Andersen bliver formand for gruppen, der skal afrapportere ved udgangen af september. Et politisk udspil forventes senere på efteråret.