Grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter

Grundreglerne henvender sig til forskeren eller forskerteamet, der skal indlede et forskningssamarbejde med en ekstern part. Grundreglerne er senest tilrettet og godkendt af Universitetsledelsen den 14. april 2021.

Grundreglerne er inddelt i tre dele: 

Bemærk, hvis forskningssamarbejdet indbefatter personoplysninger, gælder der særlige regelsæt (GDPR).

Bemærk, i grundreglerne bruges begrebet ”forskeren” eller ”AU-forskeren” som fællesbetegnelse for den enkelte forsker og den gruppe af forskere, der indgår i det eksterne forskningssamarbejde.

Definition på eksterne parter

Ved eksterne parter forstås andre juridiske enheder end Aarhus Universitet.

Nationalt og internationalt forskningssamarbejde med andre universiteter er ikke omfattet af grundreglerne med mindre, der modtages penge til forskningssamarbejdet eller der disponeres over resultater fra samarbejdet. Ved resultater forstås i denne kontekst immaterielle rettigheder/IP. Under del 3 - 'Konkret håndtering', kan du finde information om, hvornår der skal indgås en aftale. 


Del 1: Centrale principper

Partnerne skal så tidligt som muligt i samarbejdet indgå aftaler om, hvordan ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed bliver implementeret gennem hele forskningssamarbejdet. Armslængde og uvildighed er afgørende og er sammen med andre centrale principper beskrevet i boksene nedenfor. De udgør Aarhus Universitets centrale principper i samarbejde med eksterne parter.

Forskningsfrihed

Forskningsfrihed er afgørende for forskningens legitimitet. Derfor er forskningsfrihed også afgørende i samarbejde med eksterne parter.

Forskningsfrihed omfatter retten til frit at definere forskningsmæssige problemstillinger, vælge og udvikle teorier, indsamle empiriske data og anvende relevante metoder samt fremlægge hypoteser, resultater og ræsonnementer offentligt.

Forskeren skal altid kunne vælge udførelses- og fremgangsmåde, herunder valg af metode, udelukkende på basis af videnskabeligt baserede overvejelser og skal altid kunne stå inde for metodevalget.         


Armslængde og uvildighed

Forskning i samarbejde med eksterne parter skal overholde armslængdeprincippet og dermed sikre, at forskeren har frihed til at træffe uafhængige beslutninger og gennemføre uvildig forskning.

Respekt og forståelse for roller, ansvar og beslutningskompetence er afgørende for armslængdeprincippet. Der skal således være en klar og entydig afgrænsning af, hvilke opgaver, der påhviler hver part i samarbejdet.

Forskeren skal være uafhængig af interesser, der kan påvirke forskningens metodevalg, resultater og konklusion. Der må ikke kunne sås tvivl om forskerens og forskningens integritet og uvildighed.


Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed

Den danske kodeks for forskningsintegritet bygger på tre grundlæggende principper, der bør gennemsyre alle faser i forskningen:

  • Ærlighed
  • Gennemsigtighed
  • Ansvarlighed

Princippet om gennemsigtighed har en særlig relevans for forskningssamarbejde med eksterne parter. I kodeksen fastslås, at alle faser i forskningen skal være omfattet af gennemsigtighed. Det kræver åbenhed ved rapportering af:

  • Interessekonflikter
  • Planlægning af forskningen
  • Anvendte forskningsmetoder
  • Resultater og konklusioner
  • Bidragsydere og forfattere
  • Ekstern finansiering af forskningen