Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Arbejdsskader

Arbejdsskader

OBS! NY MÅDE AT ANMELDE ARBEJDSSKADER PÅ

Fra den 29. marts 2019 anmeldes arbejdsulykker ved at udfylde oplysningerne online via et link i højre side.

Når anmeldelsen er færdig, gennemgår arbejdsskadeteamet anmeldelsen og sørger for indsendelse af oplysningerne i lighed med nuværende procedure.

Al øvrig arbejdsskadesagsbehandling er uændret.

Hvad er en arbejdsskade

En arbejdsskade er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. 

Arbejdsskadeloven dækker ansatte ved Aarhus Universitet. Studerende skal henvende sig til eget forsikringsselskab i tilfælde af en ulykke, medmindre de kommer til skade under udførelsen af en arbejdsopgave for universitetet (se notat om 'Forsikringsforhold på Aarhus Universitet' i højre side).

Erhvervssygdomme (arbejdsbetingede lidelser) skal anmeldes gennem egen læge.

Sådan anmeldes en arbejdsulykke

Hvis man kommer ud for en ulykke i forbindelse med arbejdet, skal man hurtigst muligt kontakte sin leder eller sin arbejdsmiljørepræsentant.

Vær opmærksom på, at arbejdsgiveren (AU) ifølge Arbejdsmiljøloven snarest og inden ni dage efter ulykken skal anmelde arbejdsulykker, såfremt ulykken har medført sygefravær i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. 

Skadeanmeldelser bedes anmeldes hurtigst muligt, så AU HR har tid til at anmelde skaden inden ni dage.

Den tilskadekomne og en fra arbejdsmiljøgruppen skal i fællesskab anmelde arbejdsulykken (se højre side).

Arbejdsskadeteamet i AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø modtager herefter anmeldelsen og færdigbehandler arbejdsulykken mhp. anmeldelse eller registrering.

Erhvervssygdom

Ved en erhvervssygdom (arbejdsbetinget lidelse) forstås en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

En formodet eller konstateret erhvervssygdom anmeldes via egen læge eller tandlæge.

Læs mere om erhvervssygdom her.

Dødsfald på arbejdspladsen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsskade. Det samme gælder ethvert dødsfald, der er indtruffet på en arbejdsplads.

Underretning skal finde sted på telefonnummer 20 42 63 97 til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (www.aes.dk).

Nærved ulykke

Hændelser, som kunne være blevet til arbejdsulykker, men hvor der ikke skete personskade, kaldes nærved ulykker/tilløb til arbejdsulykker. Disse ulykker kan registreres på skema for nærvedulykker(se i højre sidemargen) for at reducere risikoen for en gentagelse af hændelsen. Find værktøjer under Lær af ulykken.

Læs mere om nærved ulykker her.

Brilleskade

Brilleskader skal anmeldes til AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø, som vurderer retten til erstatning.

Læs mere om brilleskader her.

Det videre forløb

AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø sørger for anmeldelse til Arbejdstilsynet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forsikringsenheden i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte via EASY (Danmarks system til elektronisk anmeldelse af arbejdsskader). AU HR sender desuden en kopi af anmeldelsen til skadelidte og en anonymiseret udgave til arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender kopier af alle udgående breve til den tilskadekomne. Herved er den tilskadekomne hele tiden orienteret om sagens aktuelle status.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør om den anmeldte arbejdsulykke kan anerkendes som en arbejdsulykke og vurderer, om der eventuelt skal udbetales erstatning. Alle udgifter vedrørende en arbejdsulykke med personskade, skal i undersøgelsestiden, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring undersøger skadens omfang, betales af skadelidtes enhed. En eventuel erstatning udbetales direkte til skadelidte af forsikringsenheden i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, og skadelidtes enhed vil senere blive opkrævet erstatningen.

Bemærk: AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø vurderer alle ulykker med et fravær under en dag. Skader uden fravær ud over tilskadekomstdagen er ikke anmeldelsespligtige, og de vil derfor i første omgang kun blive registreret. Ifølge lovgivningen vil den tilskadekomnes mulighed for at få anmeldt ulykken som en mulig arbejdsskade udløbe 1 år efter tilskadekomstdagen. Det er derfor vigtigt at melde tilbage til AU HR, såfremt der opstår gener eller udgifter i forbindelse med ulykken.

Lær af ulykken

Lær af ulykken - Så den ikke gentager sig

Hvordan undgår I arbejdsulykker på din arbejdsplads?

Hvis der er sket en arbejdsulykke – eller der var lige ved at ske en – er det vigtigt, I finder ud af, hvad der gik galt. Så kan I nemlig forhindre, at det sker igen. 

I denne lille film, findes 5 gode råd til, hvordan I undersøger en ulykke og styrker det forebyggende arbejde.

Arbejdstilsynet værktøj til læring af ulykker

findes her.

Risikovurdering er et godt redskab til forebyggelse af ulykker

som findes her.

Anmeld din arbejdsulykke

Arbejdsmiljøgruppen anmelder/registrerer en ulykke via dette link:

Har du ris/ros til digital anmeldelse, skriv til arbejdsskader@au.dk


Øvrige blanketter:


Har du spørgsmål, kan du kontakte AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø, Team Organisation og Arbejdsmiljø på e-mail: arbejdsskader@au.dk 

Forsikringsforhold

AU er som andre statsinstitutioner selvforsikret, og i notatet 'Forsikringsforhold på Aarhus Universitet' beskrives dette forhold, og der gives eksempler på, hvordan AU's selvforsikring dækker person- og tingskade.

Læs også om arbejdsskadesikring under transport.

Behandlingsudgifter

Hvis du i forbindelse med skaden har udgifter til tandlæge, fysioterapi, kiropraktor mv., skal du hurtigst muligt indsende disse regninger til AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø, som formidler dem videre til Universitetets forsikringsselskab Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Du lægger altså i første omgang selv ud for behandlingsudgifterne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, om du helt eller delvist skal have dækket eventuelle udgifter i forbindelse med skaden, hvorefter arbejdsgiver får besked. Eventuel tilbagebetaling af behandlingsudgifter sker kun, hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade.

Kommet til skade i udlandet?

Er du kommet til skade i udlandet – fx i forbindelse med et forskningsophold, en konference eller feltarbejde – så kan din skade anmeldes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket i forbindelse med selve arbejdet.

Ved ulykker eller skader, der ikke kan betegnes som arbejdsskader, kan eventuelle udgifter til skadebehandling mv. dog dækkes af AU’s rejseforsikring (Europæiske Rejseforsikring). Husk at du altid skal medbringe et forsikringskort på tjenesterejser. Læs mere på AU Økonomi's hjemmeside


294786 / i40