Afvikling af feriedage og særlige feriedage

Feriedage

Ferie afvikles inden ferieårets udløb 30. april.

Ferieplanlægning sker i dialog mellem ledelse og medarbejder efter den lokalt aftalte procedure for ferieafvikling. Dine ønsker om placering af ferien skal så vidt muligt tilgodeses. Du har krav på at holde 3 ugers ferie (= 15 feriedage) i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september (hovedferien). Dette gælder også i miniferieåret 2020.
 
Ved ferieplanlægningen skal der tages hensyn til, at nødvendige funktioner kan opretholdes.

Hvis der ikke er aftalt en lokal procedure, sker fastlæggelse af ferien på følgende måde:

Lederen fremsender inden den 1. februar et ferieskema til de ansatte. Heri kan du anføre dine ønsker om tidspunkt for afvikling af ferie. I det omfang dine ønsker om ferietidspunkter imødekommes, betragtes ferietidspunkterne herefter som fastlagt. Der kan efterfølgende aftales ændringer i den fastlagte ferie, hvis du ønsker det, og tjenesten tillader det. Ledelsens tilbagemelding på ønsket ferie skal ske i god tid og så vidt muligt inden den 1. april.

I miniferieåret 2020 har du ved fuldt optjent ferie 16,64 feriedage til rådighed. Den 1. september 2020 overgår alle medarbejdere til samtidighedsferie, dvs. løbende optjening af ferie til løbende afvikling i ferieåret.

For medarbejdere, der har optjent fuld ferieret, som ikke aftaler ferieafvikling med nærmeste leder inden for de lokale aftalefristervil feriedagene frem til overgangen til den nye ferielov være fastlagt således: 

  • 4 uger i juli (uge 27-30 inkl.)
  • 1 uge omkring jul og nytår (23. dec., dagene mellem jul og nytår og evt. resterende dage umiddelbart efter nytår)

I miniferieåret vil du få fastlagt 16 dage til afvikling i sommeren 2020, herefter vil der ske feriefastlæggelse hvert efterår efter de nye ferieregler for ferieåret 1. september - 31. august.

Der kan efterfølgende aftales ændringer i den fastlagte ferie, hvis du ønsker det, og tjenesten tillader det.

Ovenstående gælder også hvis du er nyansat, og har optjent delvis ferieret.

Du har mulighed for at se dine ferieregistreringer på mit.au.dk

Din leder kan ændre en aftalt ferie, hvis der foreligger tvingende grunde hertil. Dette indebærer kompensation efter gældende regler.

Overførte feriedage afvikles forud for ordinære feriedage.

Ændret arbejdstid: Ændring af din arbejdstid har konsekvenser for den udbetalte løn, når du holder ferie og særlige feriedage. Løn under ferieafholdelse beregnes på baggrund af det timetal, du havde, da du optjente ret til ferien.

Hvis du eksempelvis i et kalenderår var ansat med 18,5 timer om ugen og pr. 1. marts det efterfølgende år gik op på 37 timer om ugen, vil den udbetalte løn på feriedage afholdt i ferieåret det efterfølgende ferieår udgøre løn beregnet på baggrund af de 18,5 timer.

For tidsbegrænset ansatte, f.eks. ph.d.-stipendiater, videnskabelige assistenter mv. gælder, at en forholdsmæssig del af optjent ferie så vidt muligt skal være afviklet inden udløbet af ansættelsesperioden.


Nyansatte

Hensigten om at ferie som udgangspunkt skal holdes, gælder også for nyansatte medarbejdere med ferie optjent hos anden arbejdsgiver. Ferien tilrettelægges efter samme retningslinjer som beskrevet ovenfor og kan ligeledes varsles til afholdelse. I ferieperioden oppebæres ikke løn fra universitetet, idet der foretages et feriefradrag i forhold til antallet af optjente feriedage.

For nyansatte, der ikke har haft beskæftigelse før ansættelsen, er der en ret, men ikke en pligt, til at afholde ferie i op til 25 dage. Ferien afholdes uden løn.

Særlige feriedage

Særlige feriedage optjenes i kalenderåret og afvikles i perioden den 1. maj til den 30. april.

Medarbejdere der kan afholde særlige feriedage:

  • Medarbejdere der har optjent særlige feriedage fra Aarhus Universitet


Medarbejdere der ikke kan afholde særlige feriedage:

  • Medarbejder der har optjent særlige feriedage hos anden arbejdsgiver


Det vil sige, at du ikke har ret til at afholde særlige feriedage uden løn.


Afvikling af særlige feriedage sker efter aftale med din leder. Er der ikke aftalt ferieafvikling af de særlige feriedage, fastlægges afholdelsen i henhold til proceduren, som er beskrevet ovenfor.

For medarbejdere der har optjent særlige feriedag, men ikke har aftalt ferieafvikling med nærmeste leder inden for de lokalt aftale fristervil de særlige feriedage frem til overgangen til den nye ferielov være fastlagt således: 

  • 2 dage i efterårsferien (uge 42)
  • 3 dage før påske

Reglerne for optjening og afvikling af de særlige feriedage ændrer sig ikke med overgangen til den nye ferielov, da dagene er overenskomst aftalt og dermed ikke er omfattet af ferieloven. Efter overgangen til den nye ferielov vil de 5 særlige feriedage blive fastlagt med

  • 2 dage i vinterferien (uge 7)
  • 3 dage før påske

Varsling af feriedage og særlige feriedage

Hvis det ikke er muligt at fastlægge feriens placering efter ovennævnte retningslinjer, kan der i henhold til ferielovens regler ske varsling af ferie. Varslingsreglerne fortsætter uændret efter overgangen til den nye ferielov pr. 1. september 2020.    

Hovedferie:
Hovedferien skal varsles med 3 måneder.

Restferie:
Restferie skal varsles med 1 måned.  

Særlige feriedage:
Særlige feriedage kan varsles til afvikling i hele feriedage. Varslet er 1 måned, og varsling kan først ske efter den 1. januar, hvis tidspunktet for afvikling ikke er aftalt.