Om Personaleforeningen

Personaleforeningen ønsker at skabe et fællesskab blandt medarbejdere ved Aarhus BSS – på tværs af interesser, faglige skel og institutter. Foreningen arrangerer forskellige kulturelle arrangementer, virksomhedsbesøg og arrangementer af generel interesse.

Personaleforeningens bestyrelse vælges under Generalforsamlingen hvert år i marts.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har en god idé til et kommende arrangement. Du skal blot kontakte et medlem af bestyrelsen.

Vedtægter

§1

Foreningens navn er "Personaleforeningen ved School of Business and Social Sciences" (i daglig omtale "Personaleforeningen"). Foreningens adresse er: c/o Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C.

 

§2

Personaleforeningens formål er ved egne arrangementer eller i et samarbejde med andre foreninger og grupperinger

 • at fremme samarbejdet mellem Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences' forskellige personalegrupper
 • at varetage fælles personaleinteresser, eksempelvis fælles indkøbs- og rabatordninger
 • at iværksætte kulturelle, faglige og underholdende arrangementer.
 • Nuværende og fremtidige foreninger ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences kan optages som foreninger tilknyttet Personaleforeningen.

 

§3

Foreningen ledes af en generalforsamling og en bestyrelse. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i første kvartal af året med en indkaldelsesfrist på 14 dage og med følgende faste dagsordenspunkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af sidste finansårs regnskab
 4. Debat om foreningens opgaver og indsendte forslag fra medlemmer
 5. Fastsættelse af indeværende års kontingent
 6. Valg af bestyrelse på min. 5 medlemmer - helst ét medlem pr. enhed
 7. Valg af to revisorer
 8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 medlemmer af foreningen begærer dette. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der på generalforsamlingstidspunktet har betalt forfaldent kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem en stemme. Valget foregår skriftligt og hemmeligt, hvis det ønskes.

 

§ 4

Bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne efter de retningslinjer, der er fastsat af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand for foreningen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 5

Alle ansatte Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences er automatisk medlem af foreningen.

Tidligere ansatte, der ønsker at fortsætte deres medlemskab, skal aktivt selv tilmelde sig for ét år ad gangen mod en årlig kontingentopkrævning. Beløbet fastsættes på den generalforsamlingen.

 

§ 6

Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen ved almindeligt flertal på et møde, hvor ændringer af vedtægterne er optaget som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel formue efter FSU's afgørelse andre personalesociale formål på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.

Vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling den 26. januar 2015