EVALUERINGSSPØRGSMÅL

Bachelor- og kandidatuddannelser

Standardevalueringsspørgsmål (skema A)

Standard evalueringsspørgsmålene som fremgår herunder er de basisspørgsmål som indgår i alle kursusevalueringer på fuldtidsstudier på Aarhus BSS med undtagelse af kursusforløb hvor undervisningen kun består af vejledning. Standardspørgsmålene kan anvendes til eksempelvis evaluering af forelæsningsforløb, seminarer og lignende. Standardspørgsmålene kan suppleres med spørgsmål om eksempelvis holdundervisning og eller spørgsmål som underviserne selv skriver.

Emne
Spørgsmål
Svarkategori
Kære deltager på kurset [kursusnavn]. Vi vil gerne stille en række spørgsmål om dit udbytte af kurset. De første spørgsmål omhandler dit eget engagement i kurset
De studerendes engagement Jeg har involveret mig aktivt i kursets undervisnings- og læringsaktiviteter både i og mellem timerne Enig-Uenig
De studerendes engagement I gennemsnit har jeg brugt følgende antal timer pr. uge på dette kursus (tænk både på deltagelse i undervisning, andre aktiviteter og forberedelse, herunder læsegruppemøder) 1-37
Forventningsafstemning og organisering Nu følger nogle spørgsmål om forventninger til de studerende og kursets organisering
Forventningsafstemning og organisering Underviseren/underviserne gjorde det klart, hvad forventningerne var til os i dette kursus Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Kurset var godt organiseret (tænk fx på, om forløbet overordnet var godt tilrettelagt, og om det var klart for dig, hvad kursusaktiviteter og undervisningsmateriale skulle bidrage med) Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Har du kommentarer til kursets organisering? Åbent kommentarfelt 
Feedback Gennem kurset var der løbende mulighed for at afprøve min forståelse af det, jeg har lært Enig-Uenig
Feedback Der har i kursusforløbet været gode muligheder for at få tilbagemelding/vejledning vedrørende mine faglige præstationer Enig-Uenig
Educational-IT På dette kursus har brugen af digitale studie- og undervisningsaktiviteter (understøttet af f.eks. Peergrade, Mentimeter, Padlet, Google docs, Sci2U) givet god mening ift. det vi skulle lære. Enig-Uenig
Formidling og inspiration De næste spørgsmål handler om, hvorvidt underviseren formidlede på en måde, som støttede din forståelse af kursets emner
Formidling og inspiration Underviseren – [navn på underviser] - var god til at formidle stoffet Enig-Uenig
Formidling og inspiration Har du kommentarer til underviserens formidling? Husk, at kommentarer skal skrives i en god og konstruktiv tone  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Jeg er gennem kursusforløbet blevet inspireret til at arbejde med faget Enig-Uenig
Overordnet udbytte Opsamlende vil vi gerne spørge om din oplevelse af, hvor udbytterigt kurset alt i alt har været i forhold til at støtte din læring 
Overordnet udbytte Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som: Meget stort udbytte - Intet udbytte
Overordnet udbytte Hvilke dele af kurset har i særlig grad været en hjælp til din læring? Åbent kommentarfelt 
Overordnet udbytte Hvordan synes du kurset kunne forbedres?  Åbent kommentarfelt 

Supplerende spørgsmål om holdundervisning (Skema B)

 

Supplerende spørgsmål om holdundervisning er en gruppe af spørgsmål som tilføjes til standardspørgsmålene eksempelvis hvor forelæsninger er suppleret med øvelseshold, instruktorundervisning og lignende.

 

Emne
Spørgsmål
Svarkategori
Holdundervisning Til sidst har vi en række spørgsmål om holdundervisningen i kurset
Holdundervisning [Navn på holdunderviser] var god til at understøtte vores læring Enig-Uenig
Holdundervisning Der var relevante læringsaktiviteter på holdtimerne Enig-Uenig
Holdundervisning Vi fik gode råd om, hvordan man bedst arbejder med stoffet Enig-Uenig
Holdundervisning Jeg synes, der har været en god stemning til holdtimerne Enig-Uenig
Holdundervisning Hvad var i særlig grad godt ved holdundervisningen og hvordan synes du holdundervisningen kunne forbedres? Åbent kommentarfelt 

Supplerende spørgsmål om vejledning (skema C)

 

Supplerende spørgsmål om vejledning er en gruppe af spørgsmål der bliver supplerer standardevalueringsspørgsmålene. Spørgsmålene er beregnet til undervisningsforløb der suppleres med vejledning. Eksempelvis forelæsnings- eller seminarforløb, der suppleres med opgavevejledning.

Emne
Spørgsmål
Svarkategori
Vejledning Jeg har fået god vejledning i forhold til:
Vejledning At indkredse emnet og lave en problemformulering Enig-Uenig
Vejledning At søge relevant litteratur til min opgave Enig-Uenig
Vejledning At kunne vælge relevante teorier/metoder Enig-Uenig
Vejledning At analysere og diskutere mit materiale Enig-Uenig
Vejledning At strukturere min opgave Enig-Uenig
Vejledning At styre og planlægge mit projekt Enig-Uenig

Vejledningsforløb og projektorienterede forløb

Standardevalueringsspørgsmål til evaluering af vejledningsforløb

 

Standardskema til evaluering af vejledningsforløb anvendes til evaluering af vejledningsforløb der ikke indeholder anden form for undervisning end vejledning. Eksempelvis vejledning i forbindelse med specialeskrivning.

Emne
Spørgsmål
Svarkategori
Forventninger til vejledning Det har været klart for mig, hvad [C$FN] [C$LN] forventede af mig Enig-Uenig
Forventninger til vejledning Det har været klart for mig, hvad jeg kunne forvente af [C$FN] [C$LN] Enig-Uenig
Forventninger til vejledning [C$FN] [C$LN] og jeg havde en god dialog om hvordan vejledningen skulle foregå Enig-Uenig
Selve vejledningen Jeg har fået god vejledning i forhold til: Enig-Uenig
Selve vejledningen At indkredse emnet og lave en problemformulering Enig-Uenig
Selve vejledningen At søge relevant litteratur til min opgave Enig-Uenig
Selve vejledningen At kunne vælge relevante teorier/metoder Enig-Uenig
Selve vejledningen At analysere og diskutere mit materiale Enig-Uenig
Selve vejledningen At strukturere min opgave Enig-Uenig
Selve vejledningen At styre og planlægge mit projekt Enig-Uenig
Feedback Jeg har fået konstruktiv feedback på de tekststykker, jeg har indleveret til vejledning Enig-Uenig
Feedback Jeg har fået gode råd til hvordan jeg kunne gøre min opgave bedre Enig-Uenig
Feedback Jeg har fået gode råd til hvordan jeg kunne arbejde videre med min opgave Enig-Uenig
Vejledningsrelationen Jeg oplevede at min vejleder lyttede til mig Enig-Uenig
Vejledningsrelationen Jeg følte, at det var trygt at spørge min vejleder, hvis der var noget jeg var usikker på Enig-Uenig
Tilfredshed og udbytte Jeg er overordnet set tilfreds med vejledningen Enig-Uenig
Tilfredshed og udbytte Jeg vurderer det samlede udbytte af mit vejledningsforløb som: Meget stort udbytte - Intet udbytte
Vejledningsrelationen Jeg orienterede mig tidligt om kravene til specialet/opgaven Enig-Uenig
Vejledningsrelationen Jeg har været god til at overholde de deadlines, vi har aftalt Enig-Uenig
Din egen indsats Jeg har forberedt spørgsmål, jeg gerne ville diskutere ved vejledning og er i det hele taget mødt forberedt op til vejledningen Enig-Uenig
Andre forhold af betydning for vejledningen Studiet har klædt mig godt på til at kunne skrive mit speciale/min opgave Enig-Uenig
Andre forhold af betydning for vejledningen Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg er stødt på faglige problemer Enig-Uenig
Øvrige kommentarer/åbne spørgsmål Hvad vil du fremhæve som godt ved dit vejledningsforløb? Åbent kommentarfelt 
Øvrige kommentarer/åbne spørgsmål Har du forslag har du til ændringer? Hvilke? Åbent kommentarfelt 

Projektorienterede forløb

Skemaerne er udviklet til evaluering af projektorienterede forløb og praktikforløb på de nedenstående udddannelser

Diplomingeniøruddannelsen i forretningsudvikling (Business development), BDE

Kategori Spørgsmål svarkategori
Din egen indsats Med de første spørgsmål vil vi gerne vide mere om dit eget bidrag til det projektorienterede forløb/praktikken.  
Din egen indsats Jeg har leveret en passende arbejdsindsats gennem hele det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
Din egen indsats Jeg har sat mig godt ind i de opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
Din egen indsats Uddyb gerne dine svar ovenfor  
forventningsafstemning uddannelsessted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU     
Forventningsafstemning og organisering Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i løbet af det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet.
Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm.
 
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Det har været klart for mig hvad jeg kunne få støtte til af min vejleder fra praktikstedet Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken  
selve projektet/praktikken Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min evne til at samarbejde effektivt sammen med andre Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken?  
Vejledning (dit praktiksted) Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra praktikstedet, når jeg er stødt på faglige problemer Meget mere - Meget mindre
Vejledning (dit praktiksted) Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine arbejdsopgaver af min vejleder fra praktikstedet Meget svært - Meget let
Vejledning (dit praktiksted) Jeg vurderer det samlede udbytte af min vejledning fra praktikstedet som Meget stort udbytte - Intet udbytte
vejledning praktiksted Øvrige kommentarer til vejledning fra praktikstedet.
Her kan du uddybe hvad der fungerede godt eller om der var noget du savnede og hvorfor?
 
Overordnet udbytte Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Projektforløbet har øget min interesse for fagområdet Enig - Uenig
Overordnet udbytte Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  
Overordnet udbytte Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  

Diplomingeniøruddannelsen i global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM

Kategori Spørgsmål svarkategori
Din egen indsats Med de første spørgsmål vil vi gerne vide mere om dit eget bidrag til det projektorienterede forløb/praktikken.  
Din egen indsats Jeg har leveret en passende arbejdsindsats gennem hele det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
Din egen indsats Jeg har sat mig godt ind i de opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
Din egen indsats Uddyb gerne dine svar ovenfor  
forventningsafstemning uddannelsessted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU     
Forventningsafstemning og organisering Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Min vejleder fra AU og jeg havde en god dialog om hvordan det projektorienterede forløb/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i løbet af det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad min vejleder fra AU forventede af mig Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig, hvad jeg kunne forvente af min vejleder fra AU Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet.
Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm.
 
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Det har været klart for mig hvad jeg kunne få støtte til af min vejleder fra praktikstedet Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken  
selve projektet/praktikken Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min evne til at samarbejde effektivt sammen med andre Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken?  
vejledning uddannelsessted De næste spørgsmål handler om den vejledning du har fået fra din vejleder på AU  
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har fået god støtte til at analysere og diskutere min opgave Enig - Uenig
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra AU, når jeg er stødt på faglige problemer Enig - Uenig
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine opgaver af min vejleder fra AU Meget mere - Meget mindre
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har forberedt mig på emner, jeg gerne ville diskutere med min vejleder fra AU Enig - Uenig
Overordnet udbytte Jeg vurderer det samlede udbytte af vejledningen hos min AU vejleder som Meget stort udbytte - Intet udbytte
Vejledning (dit praktiksted) Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra praktikstedet, når jeg er stødt på faglige problemer Meget mere - Meget mindre
Vejledning (dit praktiksted) Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine arbejdsopgaver af min vejleder fra praktikstedet Meget svært - Meget let
Vejledning (dit praktiksted) Jeg vurderer det samlede udbytte af min vejledning fra praktikstedet som Meget stort udbytte - Intet udbytte
vejledning praktiksted Øvrige kommentarer til vejledning fra praktikstedet.
Her kan du uddybe hvad der fungerede godt eller om der var noget du savnede og hvorfor?
 
Overordnet udbytte Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Projektforløbet har øget min interesse for fagområdet Enig - Uenig
Overordnet udbytte Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  
Overordnet udbytte Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  

Erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Kategori Spørgsmål svarkategori
forventningsafstemning uddannelsessted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU     
Forventningsafstemning og organisering Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet.
Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm.
 
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken  
selve projektet/praktikken Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Mine opgaver i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken gav gode muligheder for at anvende metoder jeg har lært i løbet af min uddannelse Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Mine opgaver i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken gav gode muligheder for at anvende teorier jeg har lært i løbet af min uddannelse Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min evne til at samarbejde effektivt sammen med andre Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De arbejdsopgaver jeg fik var relevante i forhold til læringsmålene for det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Der har været gode muligheder for arbejdet med at skrive på min praktikrapport undervejs i løbet af det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken?  
vejledning uddannelsessted De næste spørgsmål handler om den vejledning du har fået fra din vejleder på AU  
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra AU, når jeg er stødt på faglige problemer Enig - Uenig
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine opgaver af min vejleder fra AU Meget mere - Meget mindre
Overordnet udbytte Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Det projektorienterede forløb/praktikken har givet mig en større tro på mig selv og mine evner til at kunne varetage et job efter endt uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Jeg opfatter Det projektorienterede forløb/praktikken som vigtig for mine jobmuligheder efter endt uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Det projektorienterede forløb/praktikken giver gode muligheder for at fortsætte på praktikstedet i et studiejob Meget positivt - Meget negativt
Overordnet udbytte Mine arbejdsopgaver ifm. mit projektorienterede forløb har været relevante for min uddannelse Meget mere - Meget mindre
Overordnet udbytte Jeg har oplevet at være en del af arbejdspladsen ifm. mit projektorienterede forløb Enig - Uenig
Overordnet udbytte Kære [R$FN]

Du har svaret lavt på udbyttet af din praktik/projektforløb. Jeg vil meget gerne vide mere om din oplevelse så vi kan tage hånd om de udfordringer der måtte være.
Kontakt mig på denne mail: lae@mgmt.au.dk. Det er helt uden konsekvenser for dig og dit videre forløb eller eksamen.

Tak for din feedback!

Venlig hilsen din studieleder Lars Esbjerg.


Ønsker du ikke at skrive en mail direkte til mig så skriv venligst her hvad der er vigtigst vi får ændret til næste gang en studerende kommer i praktik på samme praktiksted.
 
Overordnet udbytte Du vil ikke anbefale dit praktiksted til andre studerende.

Vi vil gerne vide hvorfor og hvor du har været i praktik. Angiv det her hvis du vil dele din oplevelse. Dit navn vil ikke blive vist til hverken din uddannelse eller praktiksted og vil ikke påvirke bedømmelsen til din eksamen.
 
Overordnet udbytte Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  
Overordnet udbytte Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA(jur.)

Kategori Spørgsmål svarkategori
forventningsafstemning uddannelsessted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU     
Forventningsafstemning og organisering Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet.
Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm.
 
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken  
selve projektet/praktikken Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken?  
Overordnet udbytte Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Mine arbejdsopgaver ifm. mit projektorienterede forløb har været relevante for min uddannelse Meget mere - Meget mindre
Overordnet udbytte Jeg har oplevet at være en del af arbejdspladsen ifm. mit projektorienterede forløb Enig - Uenig
Overordnet udbytte Jeg vil anbefale mit praktiksted til andre studerende på min uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  
Overordnet udbytte Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  

Jura

forventningsafstemning uddannelsessted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU     
Forventningsafstemning og organisering Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet.
Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm.
 
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken  
selve projektet/praktikken Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken?  
Overordnet udbytte Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Mine arbejdsopgaver ifm. mit projektorienterede forløb har været relevante for min uddannelse Meget mere - Meget mindre
Overordnet udbytte Jeg har oplevet at være en del af arbejdspladsen ifm. mit projektorienterede forløb Enig - Uenig
Overordnet udbytte Jeg vil anbefale mit praktiksted til andre studerende på min uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  
Overordnet udbytte Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  

Psykologi

Kategori Spørgsmål svarkategori
forventningsafstemning uddannelsessted Forventningsafstemning sammen med din praktikkoordinator AU  
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet.
Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm.
 
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken  
selve projektet/praktikken Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De arbejdsopgaver jeg fik var relevante i forhold til læringsmålene for det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken?  
Vejledning (dit uddannelsessted) Vil du mene der er behov for mere eller mindre undervisning i etik? Enig - Uenig
Vejledning (dit uddannelsessted) Hvordan var sværhedsgraden i undervisningen i etik? Enig - Uenig
Vejledning (dit uddannelsessted) Vil du mene der er behov for mere eller mindre undervisning i jura? Meget mere - Meget mindre
Vejledning (dit uddannelsessted) Hvordan var sværhedsgraden i undervisningen i jura? Enig - Uenig
Vejledning (dit praktiksted) Vil du mene der er behov for mere eller mindre undervisning i GDPR? Meget mere - Meget mindre
Vejledning (dit praktiksted) Hvordan var sværhedsgraden i undervisningen i GDPR? Meget svært - Meget let
Vejledning (dit praktiksted) Hvordan fungerede afviklingen af kollegial supervision i din gruppe under ugemodulet? Tilfredsstillende (5), Overvejende tilfredsstillende (4), Acceptabelt (3), Overvejende utilfredsstillende (2), Slet ikke tilfredsstillende (1), Ikke relevant ()
Vejledning (dit praktiksted) Hvordan fungerede afviklingen af kollegial supervision i din TP-gruppe under jeres egne TP-gruppemøder? Meget stort udbytte - Intet udbytte
Overordnet udbytte Jeg vurderer mit udbytte af at få kendskab til metoden til afvikling af kollegial supervision til Meget stort udbytte - Intet udbytte
Overordnet udbytte Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Det projektorienterede forløb/praktikken har givet mig en større tro på mig selv og mine evner til at kunne varetage et job efter endt uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Jeg opfatter Det projektorienterede forløb/praktikken som vigtig for mine jobmuligheder efter endt uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte I hvilken grad har dit projektorienterede forløb/praktik påvirket din psykiske trivsel? Meget positivt - Meget negativt
Overordnet udbytte Jeg vurderer mit samlede udbytte af at komme i min TP_gruppe under min praktik til Meget stort udbytte - Intet udbytte
Overordnet udbytte Vil du mene der er behov for mere eller mindre kontakt med jeres tilknyttede TP-gruppeunderviser? Meget mere - Meget mindre
Overordnet udbytte Kommentarer til undervisningsmodulet og TP-gruppeforløbet  

Statskundskab og Samfundsfag

Kategori Spørgsmål svarkategori
forventningsafstemning uddannelsessted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU     
Forventningsafstemning og organisering Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet.
Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm.
 
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken  
selve projektet/praktikken Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Mine opgaver i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken gav gode muligheder for at anvende metoder jeg har lært i løbet af min uddannelse Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Mine opgaver i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken gav gode muligheder for at anvende teorier jeg har lært i løbet af min uddannelse Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken?  
vejledning uddannelsessted De næste spørgsmål handler om den vejledning du har fået fra din vejleder på AU  
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra AU, når jeg er stødt på faglige problemer Enig - Uenig
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine opgaver af min vejleder fra AU Meget mere - Meget mindre
Overordnet udbytte Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Mine arbejdsopgaver ifm. mit projektorienterede forløb har været relevante for min uddannelse Meget mere - Meget mindre
Overordnet udbytte Jeg har oplevet at være en del af arbejdspladsen ifm. mit projektorienterede forløb Enig - Uenig
Overordnet udbytte Du vil ikke anbefale dit praktiksted til andre studerende.

Vi vil gerne vide hvorfor og hvor du har været i praktik. Angiv det her hvis du vil dele din oplevelse. Dit navn vil ikke blive vist til hverken din uddannelse eller praktiksted og vil ikke påvirke bedømmelsen til din eksamen.
 
Overordnet udbytte Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  
Overordnet udbytte Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  

Teknologibaseret forretningsudvikling

Kategori Spørgsmål svarkategori
Din egen indsats Med de første spørgsmål vil vi gerne vide mere om dit eget bidrag til det projektorienterede forløb/praktikken.  
Din egen indsats Jeg har leveret en passende arbejdsindsats gennem hele det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
Din egen indsats Jeg har sat mig godt ind i de opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
Din egen indsats Uddyb gerne dine svar ovenfor  
forventningsafstemning uddannelsessted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU     
Forventningsafstemning og organisering Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Min vejleder fra AU og jeg havde en god dialog om hvordan det projektorienterede forløb/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad min vejleder fra AU forventede af mig Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig, hvad jeg kunne forvente af min vejleder fra AU Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet.
Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm.
 
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Det har været klart for mig hvad jeg kunne få støtte til af min vejleder fra praktikstedet Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken  
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min evne til at samarbejde effektivt sammen med andre Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken?  
vejledning uddannelsessted De næste spørgsmål handler om den vejledning du har fået fra din vejleder på AU  
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har fået god støtte til at analysere og diskutere min opgave Enig - Uenig
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra AU, når jeg er stødt på faglige problemer Enig - Uenig
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine opgaver af min vejleder fra AU Meget mere - Meget mindre
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har forberedt mig på emner, jeg gerne ville diskutere med min vejleder fra AU Enig - Uenig
Overordnet udbytte Jeg vurderer det samlede udbytte af vejledningen hos min AU vejleder som Meget stort udbytte - Intet udbytte
Overordnet udbytte Projektforløbet har øget min interesse for fagområdet Enig - Uenig
Overordnet udbytte Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  
Overordnet udbytte Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  

Økonomi

Kategori Spørgsmål svarkategori
forventningsafstemning uddannelsessted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU     
Forventningsafstemning og organisering Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet.
Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm.
 
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe Enig - Uenig
Forventningsafstemning og organisering praktiksted Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken  
selve projektet/praktikken Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads Enig - Uenig
selve projektet/praktikken Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken?  
vejledning uddannelsessted De næste spørgsmål handler om den vejledning du har fået fra din vejleder på AU  
Vejledning (dit uddannelsessted) Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra AU, når jeg er stødt på faglige problemer i forbindelse med projektrapporten  Enig - Uenig
Overordnet udbytte Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse Enig - Uenig
Overordnet udbytte Mine arbejdsopgaver ifm. mit projektorienterede forløb har været relevante for min uddannelse Meget mere - Meget mindre
Overordnet udbytte Jeg har oplevet at være en del af arbejdspladsen ifm. mit projektorienterede forløb Enig - Uenig
Overordnet udbytte Du vil ikke anbefale dit praktiksted til andre studerende.

Vi vil gerne vide hvorfor og hvor du har været i praktik. Angiv det her hvis du vil dele din oplevelse. Dit navn vil ikke blive vist til hverken din uddannelse eller praktiksted og vil ikke påvirke bedømmelsen til din eksamen.
 
Overordnet udbytte Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  
Overordnet udbytte Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor?  

Efter- og videreuddannelser

Standardevalueringsspørgsmål Til HD

Skema til kursusevaluering på HD-uddannelser. Skemaet er revideret og det nye skema anvendes fra forår 2022

Emne
Spørgsmål
Svarkategori
Arbejdsmarkeds-relevans Faget er relevant for den videre udvikling af mine kompetencer.  Enig-Uenig
Fagligt læringsmiljø Der er et godt fagligt samspil mellem studerende og undervisere Enig-Uenig
Formidling og forventningsafstemning [Navn på underviser] lagde klart frem hvad han/hun forventede af os I dette kursus  Enig-Uenig
Formidling og inspiration [Navn på underviser] var god til at inddrage praktiske eksempler, der understøttede min forståelse for emnet  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Her kan du skrive en kommentar til underviseren  Åbent kommentarfelt 
Overordnet udbytte Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som: Meget stort udbytte - Intet udbytte
Afsluttende spørgsmål Skriv gerne yderligere kommentarer til kurset  Åbent kommentarfelt 

Standardevalueringsspørgsmål kurser under Master i Skat

Emne
Spørgsmål
Svarkategori
Forventningsafstemning og organisering Der var god overensstemmelse mellem undervisningsaktiviteterne og kursets mål.  Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Undervisningens sværhedsgrad var passende i forhold til mine faglige forudsætninger.  Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Uddyb evt. dine svar om forventningsafstemning  Åbent kommentarfelt 
Feedback Gennem undervisningsforløbet var der løbende mulighed for feedback fra underviseren.  Enig-Uenig
Feedback Uddyb evt. dine svar om feedback  Åbent kommentarfelt 
Formidling og inspiration Forelæsningerne var velstrukturerede.  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren var god til at relatere teori og praksis i undervisningen. Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren var god til at inddrage praktiske eksempler i undervisningen, der støttede min forståelse for emnet. Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren var god til at inddrage diskussioner, der understøttede min forståelse for emnet.  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren oplevedes engageret i stoffet.  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Har du kommentarer til underviserens formidling? Åbent kommentarfelt 
Educational-IT På dette kursus har brugen af digitale studie- og undervisningsaktiviteter (understøttet af f.eks. Peergrade, Mentimeter, Padlet, Google docs, Sci2U) givet god mening ift. det vi skulle lære.  Helt enig-Helt uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Faget er relevant for den videre udvikling af mine kompetencer. Enig-Uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Jeg har i løbet af undervisningen haft gode muligheder for at inddrage min egen praksiserfaring. Enig-Uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Uddyb evt. dine svar om arbejdsmarkedsrelevans  Åbent kommentarfelt 
Undervisningsmateriale Det var klart for mig hvad de enkelte undervisningsmaterialer skulle bidrage med.  Enig-Uenig
Undervisningsmateriale Omfanget af læsemateriale og opgaver har været passende.  Enig-Uenig
Undervisningsmateriale Materialer og opgaver har været tilgængelige i passende god tid.  Enig-Uenig
Undervisningsmateriale Uddyb evt. dine svar om undervisningsmateriale  Åbent kommentarfelt 
Studerendes arbejdsindsats Jeg har involveret mig aktivt i kursets undervisningsaktiviteter.  Enig-Uenig
Studerendes arbejdsindsats Jeg har involveret mig aktivt i erfaringsudvekling med de øvrige studerende. Enig-Uenig
Studerendes arbejdsindsats Uddyb evt. dine svar om din egen arbejdsindsats  Åbent kommentarfelt 
Fagligt læringsmiljø Der er et godt fagligt samspil mellem studerende og undervisere. Enig-Uenig
Fagligt læringsmiljø Uddyb evt. dine svar om det faglige studiemiljø  Åbent kommentarfelt 
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med tilmeldingsproceduren til kurset? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering Uddyb evt. dine svar om organisering af undervisningen. Åbent kommentarfelt 
Overordnet udbytte Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som: Meget stort udbytte - Intet udbytte
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med information om kurset? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med de undervisningslokaler, hvori undervisningen er afviklet? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med de IT systemer, som understøtter undervisningen (Brightspace, Digital eksamen, stads selvbetjening mv.)? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med den administrative støtte? I meget høj grad - Slet ikke
Afsluttende spørgsmål Hvilke dele af kurset har I særlig grad været en hjælp for din læring?  Åbent kommentarfelt 
Afsluttende spørgsmål Har du forslag til forbedringer til kursets forløb?  Åbent kommentarfelt 
Afsluttende spørgsmål Vil du anbefale kurset til andre?  Ja, ubetinget - Nej
Afsluttende spørgsmål Yderligere kommentarer?  Åbent kommentarfelt 
Forventningsafstemning og organisering Det har været tydeligt for mig, hvordan jeg skulle forberede mig mellem timerne.  Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det er blevet gjort klart for mig, hvad der i dette fag forventes af mig til eksamen.  Enig-Uenig
Komplementære kompetencer Hvor meget har kurset samlet set bidraget til din viden og dine evner inden for følgende områder:    Tænke kritisk og analytisk? I meget høj grad - Slet ikke
De studerendes engagement Forud for kursets start var jeg interesseret i fagområdet. Enig-Uenig
Studiekultur De andre studerende på holdet har været venlige og imødekommende Enig-Uenig
Educational-IT Kursussiden på Brightspace understøttede kursets undervisnings- og læringsaktiviteter (f.eks. deltagelse i diskussionsfora, tilgængelighed af materiale mv.)  Enig-Uenig
Kursusorganisering Har du kommentarer til de praktiske forhold vedrørende tilmeldingsproceduren?  Åbent kommentarfelt 
Komplementære kompetencer Hvor meget har kurset samlet set bidraget til din viden og dine evner inden for følgende områder:    Løse komplekse problemstillinger i praksis? I meget høj grad - Slet ikke
De studerendes engagement Jeg opfatter kurset som vigtigt for min samlede uddannelse. Enig-Uenig
Studiekultur Underviseren behandlede os (studerende) respektfuldt og bidrog til et venligt læringsmiljø Enig-Uenig
Educational-IT Uddyb evt. dine svar om kursussiden  Åbent kommentarfelt 
Overordnet udbytte Hvad tager du i særlig grad med fra kurset? Nævn de tre mest positive elementer i undervisningsforløbet  Åbent kommentarfelt 
Overordnet udbytte Nævn de tre mest negative elementer i undervisningsforløbet  Åbent kommentarfelt 

Standardevalueringsspørgsmål til kurser under Master i rusmidler

Emne
Spørgsmål
Svarkategori
Forventningsafstemning og organisering Der var god overensstemmelse mellem undervisningsaktiviteterne og kursets mål.  Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Undervisningens sværhedsgrad var passende i forhold til mine faglige forudsætninger.  Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Uddyb evt. dine svar om forventningsafstemning  Åbent kommentarfelt 
Feedback Gennem undervisningsforløbet var der løbende mulighed for feedback fra underviseren.  Enig-Uenig
Feedback Uddyb evt. dine svar om feedback  Åbent kommentarfelt 
Formidling og inspiration Forelæsningerne var velstrukturerede.  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren var god til at relatere teori og praksis i undervisningen. Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren var god til at inddrage praktiske eksempler i undervisningen, der støttede min forståelse for emnet. Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren var god til at inddrage diskussioner, der understøttede min forståelse for emnet.  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren oplevedes engageret i stoffet.  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Har du kommentarer til underviserens formidling? Åbent kommentarfelt 
Educational-IT På dette kursus har brugen af digitale studie- og undervisningsaktiviteter (understøttet af f.eks. Peergrade, Mentimeter, Padlet, Google docs, Sci2U) givet god mening ift. det vi skulle lære.  Helt enig-Helt uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Faget er relevant for den videre udvikling af mine kompetencer. Enig-Uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Jeg har i løbet af undervisningen haft gode muligheder for at inddrage min egen praksiserfaring. Enig-Uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Uddyb evt. dine svar om arbejdsmarkedsrelevans  Åbent kommentarfelt 
Undervisningsmateriale Det var klart for mig hvad de enkelte undervisningsmaterialer skulle bidrage med.  Enig-Uenig
Undervisningsmateriale Omfanget af læsemateriale og opgaver har været passende.  Enig-Uenig
Undervisningsmateriale Materialer og opgaver har været tilgængelige i passende god tid.  Enig-Uenig
Undervisningsmateriale Uddyb evt. dine svar om undervisningsmateriale  Åbent kommentarfelt 
Studerendes arbejdsindsats Jeg har involveret mig aktivt i kursets undervisningsaktiviteter.  Enig-Uenig
Studerendes arbejdsindsats Jeg har involveret mig aktivt i erfaringsudvekling med de øvrige studerende. Enig-Uenig
Studerendes arbejdsindsats Uddyb evt. dine svar om din egen arbejdsindsats  Åbent kommentarfelt 
Fagligt læringsmiljø Der er et godt fagligt samspil mellem studerende og undervisere. Enig-Uenig
Fagligt læringsmiljø Uddyb evt. dine svar om det faglige studiemiljø  Åbent kommentarfelt 
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med tilmeldingsproceduren til kurset? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering Uddyb evt. dine svar om organisering af undervisningen. Åbent kommentarfelt 
Overordnet udbytte Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som: Meget stort udbytte - Intet udbytte
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med information om kurset? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med de undervisningslokaler, hvori undervisningen er afviklet? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med de IT systemer, som understøtter undervisningen (Brightspace, Digital eksamen, stads selvbetjening mv.)? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med den administrative støtte? I meget høj grad - Slet ikke
Afsluttende spørgsmål Hvilke dele af kurset har I særlig grad været en hjælp for din læring?  Åbent kommentarfelt 
Afsluttende spørgsmål Har du forslag til forbedringer til kursets forløb?  Åbent kommentarfelt 
Afsluttende spørgsmål Vil du anbefale kurset til andre?  Ja, ubetinget - Nej
Afsluttende spørgsmål Yderligere kommentarer?  Åbent kommentarfelt 
Forventningsafstemning og organisering Det har været tydeligt for mig, hvordan jeg skulle forberede mig mellem de enkelte undervisningsgange.  Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Det er blevet gjort klart for mig, hvad der i dette fag forventes af mig til eksamen.  Enig-Uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Kurset har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver i mit arbejde. Enig-Uenig
Online aktiviteter Der var en god sammenhæng mellem kursets online aktiviteter og kursets face-to-face undervisning. Enig-Uenig
Educational-IT Kursussiden på Brightspace understøttede kursets undervisnings- og læringsaktiviteter (f.eks. deltagelse i diskussionsfora, tilgængelighed af materiale mv.)  Enig-Uenig
Kursusorganisering Har du kommentarer til de praktiske forhold vedrørende tilmeldingsproceduren?  Åbent kommentarfelt 
Online aktiviteter I hvilket omfang har online aktiviteterne i undervisningen bidraget til følgende:  At øge min forståelse for det vi gennemgik i timerne? I meget høj grad - Slet ikke
Online aktiviteter I hvilket omfang har online aktiviteterne i undervisningen bidraget til følgende:  At strukturere min forberedelse til timerne? I meget høj grad - Slet ikke
Online aktiviteter I hvilket omfang har online aktiviteterne i undervisningen bidraget til følgende:  At støtte min forberedelse til eksamen? I meget høj grad - Slet ikke
Online aktiviteter I hvilket omfang har online aktiviteterne i undervisningen bidraget til følgende:  At jeg kan tilgå stoffet, når jeg har tid? I meget høj grad - Slet ikke
Online aktiviteter I hvilket omfang har online aktiviteterne i undervisningen bidraget til følgende:  At inspirere mig til at deltage mere i timerne? I meget høj grad - Slet ikke
Online aktiviteter I hvilket omfang har online aktiviteterne i undervisningen bidraget til følgende:  At finde ud af hvor jeg havde problemer med stoffet? I meget høj grad - Slet ikke
Online aktiviteter I hvilket omfang har online aktiviteterne i undervisningen bidraget til følgende:  At opklare fejl og misforståelser? I meget høj grad - Slet ikke
Overordnet udbytte Hvad tager du i særlig grad med fra kurset? Nævn de tre mest positive elementer i undervisningsforløbet  Åbent kommentarfelt 
Overordnet udbytte Nævn de tre mest negative elementer i undervisningsforløbet  Åbent kommentarfelt 

Standardevalueringsspørgsmål MBA

Skema til kursusevaluering på MBA på Aarhus BSS

Emne
Spørgsmål
Svarkategori
Forventningsafstemning og organisering Der var god overensstemmelse mellem undervisningsaktiviteterne og kursets mål.  Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Undervisningens sværhedsgrad var passende i forhold til mine faglige forudsætninger.  Enig-Uenig
Forventningsafstemning og organisering Uddyb evt. dine svar om forventningsafstemning  Åbent kommentarfelt 
Feedback Gennem undervisningsforløbet var der løbende mulighed for feedback fra underviseren.  Enig-Uenig
Feedback Uddyb evt. dine svar om feedback  Åbent kommentarfelt 
Formidling og inspiration Forelæsningerne var velstrukturerede.  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren – [navn på underviser] - var god til at formidle stoffet Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren var god til at relatere teori og praksis i undervisningen. Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren var god til at inddrage praktiske eksempler i undervisningen, der støttede min forståelse for emnet. Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren var god til at inddrage diskussioner, der understøttede min forståelse for emnet.  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Underviseren oplevedes engageret i stoffet.  Enig-Uenig
Formidling og inspiration Har du kommentarer til underviserens formidling? Åbent kommentarfelt 
Educational-IT På dette kursus har brugen af digitale studie- og undervisningsaktiviteter (understøttet af f.eks. Mentimeter, Brightspace discussion forum, Google docs, Peergrade, Video) givet god mening ift. det vi skulle lære. Helt enig-Helt uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Faget er relevant for den videre udvikling af mine kompetencer. Enig-Uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Jeg har i løbet af undervisningen haft gode muligheder for at inddrage min egen praksiserfaring. Enig-Uenig
Arbejdsmarkeds-relevans Uddyb evt. dine svar om arbejdsmarkedsrelevans  Åbent kommentarfelt 
Undervisningsmateriale Det var klart for mig hvad de enkelte undervisningsmaterialer skulle bidrage med.  Enig-Uenig
Undervisningsmateriale Omfanget af læsemateriale og opgaver har været passende.  Enig-Uenig
Undervisningsmateriale Materialer og opgaver har været tilgængelige i passende god tid.  Enig-Uenig
Undervisningsmateriale Uddyb evt. dine svar om undervisningsmateriale  Åbent kommentarfelt 
Studerendes arbejdsindsats Jeg har involveret mig aktivt i kursets undervisningsaktiviteter.  Enig-Uenig
Studerendes arbejdsindsats Jeg har involveret mig aktivt i erfaringsudvekling med de øvrige studerende. Enig-Uenig
Studerendes arbejdsindsats Uddyb evt. dine svar om din egen arbejdsindsats  Åbent kommentarfelt 
Fagligt læringsmiljø Der er et godt fagligt samspil mellem studerende og undervisere. Enig-Uenig
Fagligt læringsmiljø Uddyb evt. dine svar om det faglige studiemiljø  Åbent kommentarfelt 
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med tilmeldingsproceduren til kurset? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering Uddyb evt. dine svar om organisering af undervisningen. Åbent kommentarfelt 
Overordnet udbytte Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som: Meget stort udbytte - Intet udbytte
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med information om kurset? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med de undervisningslokaler, hvori undervisningen er afviklet? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med de IT systemer, som understøtter undervisningen (Brightspace, Digital eksamen, stads selvbetjening mv.)? I meget høj grad - Slet ikke
Kursusorganisering I hvilket omfang har du været tilfreds med den administrative støtte? I meget høj grad - Slet ikke
Afsluttende spørgsmål Hvilke dele af kurset har I særlig grad været en hjælp for din læring?  Åbent kommentarfelt 
Afsluttende spørgsmål Har du forslag til forbedringer til kursets forløb?  Åbent kommentarfelt 
Afsluttende spørgsmål Vil du anbefale kurset til andre?  Ja, ubetinget - Nej
Afsluttende spørgsmål Yderligere kommentarer?  Åbent kommentarfelt 
Forventningsafstemning og organisering Det har været tydeligt for mig, hvordan jeg skulle forberede mig mellem de enkelte undervisningsgange.  Enig-Uenig
Feedback Der har i undervisningen været gode muligheder for at få tilbagemelding/vejledning vedrørende mine faglige præstationer (f.eks. mundtlige præsentationer, opgaveskrivning mv.) Enig-Uenig
Kursusmateriale De anvendte kursusmaterialer var velvalgte i relation til undervisningsaktiviteterne i kurset.  Enig-Uenig
Educational-IT Kursussiden på Brightspace understøttede kursets undervisnings- og læringsaktiviteter (f.eks. deltagelse i diskussionsfora, tilgængelighed af materiale mv.)  Enig-Uenig
Educational-IT Uddyb evt. dine svar om kursussiden  Åbent kommentarfelt