Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 33/2011

Nyt projekt skal styrke kommunikation og samarbejde

Udviklingsprojektet ’Dybere sammenhæng’ blev officielt skudt i gang, da administrative ledere fra Aarhus Universitet mødtes den 26. september.

Projektet skal bidrage til at skabe retning og rum for udviklingen af administrationen og ikke mindst det tværfaglige samarbejde, så de faglige miljøer sikres den bedst mulige servicering.

På seminaret drøftede de administrative ledere, hvordan projekt ’Dybere sammenhæng’ bedst muligt bredes ud i organisationen, og de fik blandt andet til opgave at organisere seminarer på vicedirektør-områderne, hvor medarbejderne får lejlighed til at diskutere de emner, som er mest relevante for deres respektive områder.

Medarbejder-seminarerne afholdes inden den 7. november, hvor de administrative ledere igen mødes.

Desuden er der planlagt et udviklingsforløb, som skal styrke institutledernes ledelsesforudsætninger, og som bl.a. omfatter konkrete værktøjer til faglig og strategisk personaleledelse. Forløbet finder sted i første halvdel af 2012, da institutterne i dette efterår er optaget af arbejdet med mål og handlingsplaner (som beskrevet i nyhedsbrev nr. 31).


Ny struktur for samarbejdsudvalg

På et møde i denne uge godkendte Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) de resterende punkter af planen for udvikling af en ny samarbejdsudvalgs-struktur på Aarhus Universitet.

Den overordnede plan blev principgodkendt af HSU allerede i juni måned; dog med fire forbehold, hvoraf fællestillidsmændene og universitetsledelsen efterfølgende har afklaret de tre:

1)      Sekretariatsbetjening for HSU placeres hos AU HR, mens de lokale samarbejdsudvalg kan vælge, om de ønsker sekretariatsbistand fra HR eller vil overlade det til en lokal medarbejder.

2)      En oversigt over organisationsstrukturen med antal medarbejdere og antal ledere eftersendes til HSU.

3)      Det maksimale antal medlemmer i LSU er 15.

HSU principgodkendte endvidere oprettelsen af fælles samarbejdsudvalg på hovedområder og i AU Administration. Dog udestår en opgave med at beskrive rammerne for budget- og personalekompetence på hovedområdeniveau for dekaner og institutledere og ved AU Administration for universitetsdirektør og vicedirektørerne.Spørgsmålet skal drøftes i en hurtigt-arbejdende gruppe bestående af de to fællestillidsrepræsentanter, rektor, universitetsdirektør, samt en dekan og en vicedirektør.

 


Formand for bestyrelsesformændene

Aarhus Universitets bestyrelsesformand Michael Christiansen er netop tiltrådt som ny formand for Danske Universiteters Formandskollegium. Han erstatter adm. direktør i Sygesikringen Danmark, Johannes Due, der efter otte års tjeneste fratræder som bestyrelsesformand for Syddansk Universitet.

 


Midlertidigt hovedarbejdsmiljøudvalg nedsat

Det midlertidige hovedarbejdsmiljøudvalg på Aarhus Universitet er blevet nedsat. Udvalget skal sammen med AU HR udarbejde et forslag til ny struktur for arbejdsmiljøorganisationen. Fra hvert hovedområde deltager en leder- og medarbejderrepræsentant.

Det midlertidige udvalg har følgende sammensætning:

 

Lederrepræsentant

Medarbejderrepræsentant

Arts

Lone Plougmann Iversen

Per Dahl

Science & Technology

Ib Johannsen

Marlene Venø Skjærbæk

Health

Marianne Hokland

Erling Østergaard

Business & Social Sciences

Frank Pedersen

Niels Jørgen Relsted

AU Administration

Bent Lorenzen

Lone Degn Eriksen

 


Formand for udvalget:

Jørgen B. Jespersen

 

Sekretariat for udvalget:

Anders Kragh Moestrup

 

 

Arbejdet med at udvikle en model for den nye struktur for arbejdsmiljøorganisationen vil foregå i tæt samarbejde med dekanaterne og de eksisterende lokale arbejdsmiljøorganisationer på hovedområderne. Væsentlige beslutninger vedrørende strukturen – f.eks. antallet af institutarbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper – træffes på de enkelte hovedområder, så den passer til de lokale forhold og behov.

Det midlertidige hovedarbejdsmiljøudvalg vil inden årets udgang blive afløst af et permanent Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAU), som erstatter Koordinationsudvalget for arbejdsmiljø (KOA). De kommende medlemmer af det permanente udvalg kan først findes, når den nye arbejdsmiljøorganisation er beskrevet, og der efterfølgende kan ske nyvalg til posterne som arbejdsmiljørepræsentant.


Aarhus Universitet med i den digitale udvikling af Aarhus

Aarhus Universitet spiller en central rolle i et nyt initiativ, Smart Aarhus, der skal styrke rammerne for de kommende årtiers digitale udvikling i Aarhus som regional hovedby.

Universitetet har på en lang række områder dyb viden om mange af de facetter, som digital byudvikling involverer, blandt andet i kraft af IT-byen Katrinebjerg, og det gælder hele vejen fra miljø, energi og transport over uddannelse og sundhed til kultur og borgerservice. Initiativet giver universitetets forskere interessante muligheder for interdisciplinært samarbejde og videndeling.

Aarhus Kommune står for initiativet med stadsdirektør Niels Højberg som formand. Prorektor Søren E. Frandsen sidder med i formandskabet, der skal lede frem til formuleringen af en slags digital lokalplan. Aarhus skal have en gennemtænkt digital infrastruktur, der omfatter tiltag som eksempelvis højhastighedsnetværk, lettilgængelige eller gratis trådløse netværk (Wi-Fi), intelligente huse, automatiserede data-feeds og borgerinddragelse via mobile og sociale medier.

Smart Aarhus er i en indledningsfase, og interesserede er velkomne til at henvende sig til lektor Martin Brynskov for at høre nærmere.


Hjælp til arrangører af konferencer og events

Aarhus Universitet har øget sine konferenceaktiviteter i de senere år, og i fremtiden bliver det endnu lettere for konference-arrangører i de faglige og administrative miljøer at få sparring og assistance.

Som udgangspunkt tilbydes alle arrangører rådgivning om budget og fundraising, overblik over konferencefaciliteter på AU og i Aarhus, hoteller og transportinfrastruktur, kontakt til mulige samarbejdspartnere mm. Desuden tilbyder AU Kommunikation udlån af skilte mv. samt gratis konferencevarer såsom konferencemapper, navneskilte og blokke.

Konferencearrangører over hele universitetet vil i løbet af vinteren blive inviteret til at deltage i et AU-netværk, og samtidig videreudvikles de eksisterende hjælperedskaber som f.eks. den netbaserede konference-tjekliste – bl.a. efter input fra netværket.

De konferencer, som afholdes på AU, er typisk arrangementer med mere end 50 deltagere, men nogle har helt op til over 1.000 deltagere. Mange af arrangementerne strækker sig over flere dage, og et stort antal af dem har udenlandske deltagere.

 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog