Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 37/2012

Aarhus Universitet skal have nyt eksternt bestyrelsesmedlem

ATP-direktør Lars Rohde har meddelt, at han ønsker at træde ud af Aarhus Universitets bestyrelse med virkning fra 1. februar 2013, idet han her tiltræder ny stilling som nationalbankdirektør. Lars Rohde har siddet i Aarhus Universitets bestyrelse siden 1. februar 2011.

Derfor indleder universitetet nu en proces med at finde et nyt eksternt medlem til bestyrelsen. Formand for bestyrelsen Michael Christiansen opfordrer medarbejdere og studerende til at komme med forslag til, hvem der skal afløse Lars Rohde.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Ud over seks eksterne medlemmer er der to repræsentanter for det videnskabelige personale, ét medlem repræsenterer universitetets teknisk-administrative personale, og to medlemmer er heltidsstuderende på universitetet.

Bestyrelsen lægger vægt på, at de sektorer, som Aarhus Universitet rækker ud mod, så vidt muligt er repræsenteret i bestyrelsen. Kravene til den samlede bestyrelses medlemmer er beskrevet i Aarhus Universitets vedtægt, kapitel 2.

Forud for bestyrelsens behandling drøftes forslagene i en rådgivningsgruppe. Den består af seks personer: formand og næstformand for bestyrelsen, to medlemmer udpeget af de akademiske råds formandsforsamling blandt universitetets videnskabelige personale samt to medlemmer udpeget blandt medlemmerne af universitetets aftagerpaneler, rådgivningspaneler og advisory boards.

Forslag til, hvem der kunne være det nye eksterne bestyrelsesmedlem, sendes til chefjurist Per Møller Madsen, AU Strategi og Stab på pmm@adm.au.dk senest den 10.11.2012.


Rektoropslag under udarbejdelse

Første møde er afholdt i henholdsvis bestyrelsens ansættelsesudvalg og den rådgivende gruppe, som er nedsat i forbindelse med ansættelsen af den kommende rektor på Aarhus Universitet.

Første skridt i forhold til at finde en afløser til den nuværende rektor Lauritz B. Holm-Nielsen er at udarbejde et stillingsopslag, og det blev drøftet i både ansættelsesudvalget og den rådgivende gruppe på første møde.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Bestyrelsesformand Michael Christiansen
 • Næstformand i bestyrelsen Peder Tuborgh
 • Bestyrelsesmedlem Peter Bugge (VIP-repræsentant)
 • Bestyrelsesmedlem Bertha P. Beck Mortensen (TAP-repræsentant)
 • Bestyrelsesmedlem Benjamin Bilde Boelsmand (studenterrepræsentant)

De Akademiske Råds formandsforsamling har udpeget de seks personer til rådgivningsgruppen:

Repræsentanter for det videnskabelige personale:

 • Lektor Martijn van Beek, Institut for Kultur og Samfund - Antropologi og Etnografi
 • Professor Paul Krüger Andersen, Juridisk Institut
 • Professor Jens Christian Hedemann Sørensen, Institut for Klinisk Medicin
 • Professor Lars Arge, Institut for Datalogi

Repræsentant for det teknisk-administrative personale:

 • Lise Skanting, Institut for Uddannelse og Pædagogik

Repræsentant for de studerende:

 • Ph.d. studerende Christian Kraglund Andersen, Institut for Fysik og Astronomi

Den endelige beslutning om ansættelsen af en ny rektor træffes af den samlede bestyrelse.

 • Læs mere om rektoransættelsesproceduren i Aarhus Universitets vedtægt (§30-32)

Asiatisk ranking sender AU 14 pladser frem

Rangliste-sæsonen er i fuld gang, og nu er turen kommet til NTU-rankingen (National Taiwan University). Her går Aarhus Universitet 14 pladser frem og placerer sig nu som nr. 82 på listen.

Aarhus Universitet er i alt avanceret 50 pladser, siden NTU-ranglisten udkom første gang i 2007. Det er primært stigende forskningsproduktion og stigende gennemslagskraft, der ligger til grund for den forbedrede placering. Listen er inddelt i seks fagområder, og inden for det jordbrugsvidenskabelige område er Aarhus Universitet helt oppe som nr. 18 i verden.

NTU-listen, der tidligere var kendt under navnet HEEACT, måler udelukkende på objektive parametre som f.eks. forskningspublikation. Den adskiller sig fra mange af de andre større ranglister ved at lægge relativt stor vægt på universiteternes resultater i de to seneste år.


Udbytterige septembermøder om uddannelse

Aarhus Universitets fire hovedområder arbejder alle med interdisciplinaritet i uddannelserne, og på trods af de faglige forskelle deler man både mange af forudsætningerne og mange af udfordringerne.

Det viste de fire septembermøder, som hovedområderne afholdt med universitetsledelsen i den forgangne måned. Et gennemgående tema var, at forskningsbasering og aftagerbehov er uomgængelige forudsætninger for udvikling af nye tværgående uddannelser, og at interdisciplinaritet derfor kun giver mening i de rette sammenhænge. Der var ligeledes bred enighed om, at etablering af interdisciplinære uddannelser eller uddannelseselementer kræver grundigt forarbejde, og flere nævnte sommeruniversitetet som en egnet ramme til at afprøve nye tiltag i praksis.

På flere hovedområder er der konkrete tværgående uddannelsesinitiativer på vej, og man arbejder samtidig på at synliggøre de interdisciplinære tilbud, som allerede findes. På møderne talte deltagerne også om økonomiske eller praktiske barrierer for tværgående samarbejde, og universitetsledelsen fastslog, at det har høj prioritet at sikre bedre rammer for interdisciplinariteten på Aarhus Universitet.

Uddannelsesbåndet vil i den kommende tid følge op på septembermødernes drøftelser.


Nyt fødevare-netværk på Aarhus Universitet

AU Food Platform er navnet på et nyt netværk, der skal fremme universitetets indsats og muligheder inden for fødevarerelateret forskning.

Der er store samfundsmæssige udfordringer og udviklingsmuligheder inden for fødevaresektoren, herunder inden for sundhed og ernæring, miljø, klima, ressourcer, erhverv og kultur. Og der er fokus fra forskningsfinansierende kilder på disse udfordringer og muligheder.

AU har forskergrupper med betydelige styrkepositioner og kompetencer inden for området. Det nye netværk etableres for at sikre, at universitetets forskere har en fælles platform til videndeling og etablering af relevant forskningssamarbejde. Der er brug for, at de forskellige faglige grupper får bedre viden om hinanden og i hørere grad end i dag spiller sammen og i fællesskab udvikler og koordinerer større initiativer.


Tættere bånd til Kina

Tættere samarbejde og nye udvekslingsaftaler er på dagsordenen, når blandt andre rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og de to dekaner Mette Thunø og Svend Hylleberg i uge 43 besøger de tre kinesiske universiteter, Fudan University, Peking University, Tsinghua University samt Chinese Academy of Sciences og de nye SDC-uddannelser i Kina.

Ønsket med samarbejdet er at styrke fælles forskning og akademisk samarbejde, muligheder for studenterudveksling, udveksling af ph.d.-studerende og medarbejdere samt oprettelse af særlige sommerkurser og andre faglige aktiviteter.

Som en del af indsatsen arbejder Aarhus Universitet hen mod at frigive en pulje på to millioner kroner fra de strategiske midler til matchmaking-aktiviteter, der kan styrke AU-forskeres og -studerendes relationer til primært Fudan University, Peking University, Tsinghua University og Harbin Institute of Technology. Disse fire universiteter er blandt de bedste i Kina og deler mange af Aarhus Universitets styrker inden for både humaniora, naturvidenskab, sundhed, biovidenskab og teknologi.


Partnerskaber for grøn vækst

Statsminister Helle Thorning-Schmidt var i denne uge vært for Global, Green Growth Forum i København. Fra Aarhus Universitet var rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og prodekan ved Science and Technology, Henrik Bindslev, inviteret til at deltage i forummets diskussioner. Den private sektor var repræsenteret af blandt andre Danfoss, Vestas, Grundfos og Novozymes, og derudover deltog også Verdensbanken, OECD, de regionale udviklingsbanker, Den Europæiske Investeringsbank og FN-systemet.

Formålet med de årlige sessioner er at inspirere, videndele og skabe nye samarbejdsplatforme ved at etablere konkrete bæredygtigheds-partnerskaber mellem private og offentlige instanser.

På forummet drøftes overordnede politiske spørgsmål, som f.eks. hvordan partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor kan være med til at realisere overgangen fra oliebaseret til biobaseret samfund? Hvordan bæredygtig udvikling kan finansieres i både industrialiserede lande og udviklingslande? Kort sagt, hvordan vi skal løse de miljømæssige grand challenges, som verdenssamfundet står over for?

Global Green Growth Forum blev etableret i 2011 af Danmark, Sydkorea og Mexico, og i år er også Kina, Qatar og Kenya trådt ind i selskabet.


Nyt kunstudvalg

Aarhus Universitet rummer et meget stort antal kunstværker fordelt på de forskellige lokaliteter. Derfor er der nu etableret et samlet kunstudvalg, der har til opgave at sikre, bevare og udvikle kunsten på universitetet samt at udbrede kendskabet til kunsten blandt medarbejderne og studerende og til det omliggende samfund.

Udvalget har følgende sammensætning

 • Formand: Bodil Due
 • Lektor Ane Hejlskov Larsen
 • Lektor Søren Elgaard
 • Studerende Louise Kirk
 • Hvilende medlem museumsdirektør Jens Erik Sørensen, AROS
 • Tilforordnet Charlotte Lyngholm, AU Planlægning - Teknik, Campus Udvikling
 • Læs mere

EU-millioner til forskning i universitetsudvikling

Professor Susan Wright fra Institut for Uddannelse og Pædagogik skal stå i spidsen for et globalt forskningsprojekt, som EU’s Marie Curie Uddannelsesprogram har støttet med en bevilling på 31,6 mio. kroner.

Formålet med projektet er at undersøge og sammenligne universitetsudvikling i forskellige dele af verden.

Projektet, der har fået navnet UNIKE (Universities In the Knowledge Economy), skal forløbe frem til 2017. UNIKE danner rammen om nye samarbejder mellem universiteter i Europa og Stillehavsregionen og omfatter 12 ph.d.-projekter og tre postdoc-projekter.


Kalender


Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 11. oktober

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog