Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 4/2012

Fejlagtige beskyldninger i ForskerForum

ForskerForum udsendte fredag den 27. januar en tekst, hvor Aarhus Universitet stod opført som ét af de tre universiteter, hvis uddannelser har fået negative bedømmelser fra Rigsrevisionen.

Det er ganske enkelt ikke korrekt. Det har Aarhus Universitet efterfølgende fået endeligt bekræftet af Rigsrevisionen i dag.

ForskerForum har baseret sine konklusioner på en fejlagtig læsning af et statusnotat fra akkrediteringsrådet ACE-Denmark.


Forslag til udviklingskontrakt er nu i høring

Arbejdet med den ny udviklingskontrakt for Aarhus Universitet 2012-2014 er nu sat i gang. Den 13. januar modtog universiteterne uddannelsesministerens udmelding om de fire pligtige mål, der skal indgå i kontrakten:

 • Kvalitet i uddannelserne
 • Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
 • Hurtigere igennem
 • Øget innovationskapacitet.

Efter drøftelser i universitetsledelsen foreslås ministeriets mål suppleret med tre andre mål for Aarhus Universitet:

 • Kvalitet i forskningen
 • Talentudvikling
 • Globale løsninger

Der skal knyttes konkrete målepunkter til de enkelte mål. Målepunkterne skal samlet set afspejle det samlede Aarhus Universitets aktivitet. Der vil dermed kunne være målepunkter, som ikke er lige centrale for hvert enkelt fag eller aktivitet.

Forslaget er netop sendt til høring hos de Akademiske Råd, Hovedsamarbejdsudvalget, de tværgående bånd og hovedområderne, samt de studenterpolitiske organisationer, der stillede op til sidste valg. Høringsfrist er onsdag den 15. februar 2012. Alle medarbejdere og studerende har mulighed for at kommentere udkastet ved at henvende sig til én af de nævnte høringsparter.

Den nye udviklingskontrakt forventes underskrevet i slutningen af maj med virkning fra 1. januar 2012.


Fire ERC Advanced Grants til Aarhus Universitet

Ikke færre end fire forskere fra Aarhus Universitet er i et meget stærkt ansøgerfelt blevet udvalgt til at modtage et "Advanced Grant" i det europæiske forskningsråds (ERC) seneste bevillingsrunde, hvor der er givet ni bevillinger til danske forskere.

Aarhus Universitet kan glæde sig over at have forskere, som gang på gang beviser, at de tilhører den absolutte forskningselite. ERC Advanced Grants gives til de allerbedste forskere. Det er første gang, at Aarhus Universitet henter fire i samme runde, og samlet set er ni ud af de 21 Advanced Grants, der overhovdet er tildelt danske universiteter, gået til forskere på AU.

De fire modtagere denne gang er:

 • Professor Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience: Microbial life under extreme energy limitation
 • Professor Lars Peter Nielsen, Institut for Bioscience: Electric Currents in Sediment and Soil
 • Professor Poul Jørgensen, Institut for Kemi: Coupled Cluster Calculations on Large Molecular Systems
 • Professor Preben Bo Mortensen, Center for Registerforskning: Early infectious, inflammatory and immune mechanisms in schizophrenia

Der er endnu ikke sat endeligt beløb på den enkelte bevilling.

 


Villum Kann Rasmussen Årslegat til fysikprofessor

Fysik-professor Klaus Mølmer fik mandag den 23. januar Villum Kann Rasmussen Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning, også kaldet Danmarks største forskerpris. Prisen uddeles årligt til en dansk forsker som en anerkendelse for en særlig værdifuld forskningsindsats, og med den følger 2,5 millioner kroner. Klaus Mølmer, der blandt andet har en Rigmor og Carl Holst-Knudsen Videnskabspris på sit cv, har i særlig grad gjort sig gældende inden for kvanteoptik.

Det er tredje gang på fire år, at en AU-professor får prisen. I 2011 gik den til datalogiprofessor Christian Søndergaard Jensen, mens matematikprofessor Eva Bjørn Vedel Jensen fik  legatet i 2009.

I december uddelte Villum Fonden i øvrigt 75 millioner kroner til yngre forskere på lektor- eller postdocniveau. Med fondens millionbevillinger kan de hver især etablere deres egen forskningsgruppe. Tre af de 15 bevillingsmodtagere er fra Aarhus Unversitet:

 • Anders Bentien, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab
 • Mingdong Dong, Aarhus Universitet, Interdisciplinary Nanoscience Center
 • Martin Bremholm, Aarhus Universitet, Institut for Kemi

se oversigt over de 15 modtagere af en bevilling fra Villum Fondens Young Investigative Programme, bevillingsstørrelser og projekttitler.


Ny HSU-organisation lige på trapperne

HSU har på sit sidste møde den 25. januar vedtaget en overordnet samarbejdsaftale, som skal gælde for samarbejdsudvalgene fremadrettet på Aarhus universitet. Samarbejdsaftalen beskriver de overordnede formål med samarbejdet, såvel som opgaver og samarbejdsform.  HSU godkendte desuden forslag til standard-forretningsordener for samarbejdsudvalgene.

Mødet var som sagt det sidste møde i det nuværende HSU. Valghandlingerne omkring udpegning af tillidsrepræsentanter, som afspejler den nye organisation, er i fuld gang, og de nye SU forventes at kunne etableres med virkning fra 1. marts.

Det skal etableres et nyt hovedsamarbejdsudvalg for Aarhus universitet (HSU), samarbejdsudvalg på hvert af de fire hovedområder (FSU) og administrationen (ASU), og der skal etableres lokalsamarbejdsudvalg (LSU) for institutter, vicedirektørområder og centre, der ikke hører under et institut, såfremt de har mere end 25 ansatte.

Rektor takkede på mødet udvalget for godt og konstruktivt samarbejde.


Forskere retter fokus mod 1700-tallet

En lang række af universitetets forskere bidrager på forskellig vis til Århundredets Festival - et nyt forsknings- og oplysningstiltag, der gennem gastronomi, historie, teologi og meget andet kaster lys over 1700-tallet og dermed noget af dét, der har inspireret, dannet og formet danskerne gennem tiden.

Festivalen arrangeres af Folkeuniversitetet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, og Aarhus Universitetsforlag har med finansiering fra Aarhus Universitet udarbejdet en særlig bog "1700-tallet sort på hvidt". I bogen er der bidrag fra 18 forskere, heraf 15 fra AU, og de formidler hver især deres viden om 1700-tallets strømninger - både de gode og de mindre flatterende for den tid.

I løbet af uge 8 bliver 200.000 eksemplarer af bogen husstandsomdelt i og omkring Aarhus. Århundredets Festival tyvstarter allerede den 30. januar med et særligt forelæsnings-arrangement, hvor en række forskere fra Aarhus Universitet er på talerlisten.

Festivalen finder sted  9.-18. marts 2012.

Læs mere om festivalen


Vejen mod gennemdigitaliserede samfund

Aarhus Universitet lancerede i denne uge forskningsinitiativet AU Energy / Smart Cities. Initiativet samler forskere på tværs af fagmiljøer i et forum, hvor de har sat sig for at tænke i helt nye baner for digitalisering af byer, som i sidste ende skal gøre hverdagen og livet mere digitalt og dermed "smartere" for borgerne.

Startskuddet for AU Energy / Smart Cities lød den 24. januar - samme dag som lanceringen af Smart Aarhus. Initiativet Smart Aarhus skal munde ud i en vision for den digitale udvikling af Aarhus i de næste årtier, og bag initiativet står Aarhus Universitet sammen med Alexandra Instituttet, Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Det overordnede mål er kort og godt at gøre Aarhus til frontløber inden for digitalisering af samfundet og dermed en slags innovationsforum for Europa og resten af verden.

Et vigtigt bidrag til at nå det mål bliver den forskning, som kommer ud af AU Energy / Smart Cities-aktiviteterne på universitetet. Nye ideer og initiativer i såvel Smart Aarhus som i AU Energy /Smart Cities-regi sættes løbende i gang. I begge sammenhænge er lektor Martin Brynskov, Center for Digital Urban Living, universitetets koordinator. Han kan kontaktes på brynskov@cs.au.dk


Kalender

 • 2.-3. februar: Universitetsledelsen besøger Göteborgs Universitet
 • 15. februar: AU-høringsfrist for udviklingskontrakt
 • 29. februar: bestyrelsesmøde
 • 28.-29. marts: ledelsesseminar

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 27. januar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog