Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 20/2015

Dekan på Aarhus BSS

Thomas Pallesen bliver ny dekan på Aarhus BSS. Han tiltræder 1. juli. Valget af den nye dekan er truffet af et ansættelsesudvalg med rektor i spidsen. Thomas Pallesen har været institutleder på Institut for Statskundskab siden 2009, og i perioden 2005-2009 var han studieleder samme sted. 

En af hans første opgaver bliver at ansætte tre institutledere. Han når at være med i processen med at finde institutleder til henholdsvis Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse, og hans nuværende stilling som institutleder på Institut for Statskundskab bliver slået op hurtigst muligt. Thomas Pallesen er professor i offentlig forvaltning. Han har været institutleder siden 2009 på Institut for Statskundskab, hvor han i perioden 2005-2009 var studieleder. 


Tiltrædelsesreception for Johnny Laursen

I anledning af Johnny Laursens tiltrædelse som dekan på Arts inviterer Aarhus Universitet samarbejdspartnere, medarbejdere og studerende til reception onsdag d. 24. juni kl. 15.

Tilmelding senest den 22. juni 2015 af hensyn til forplejning. 


Klaus Lønne Ingvartsen fortsætter som institutleder

Ansættelsesudvalget med dekan Niels Christian Nielsen i spidsen har valgt Klaus Lønne Ingvartsen som institutleder for Institut for Husdyrvidenskab. Institutlederstillingen kender han særdeles godt. Klaus Lønne Ingvartsen har været institutleder på instituttet siden 2011, og inden da var han leder af Institut for Husdyrbiologi og -sundhed fra 2007-2011. 


54 DFF-bevillinger til Aarhus-forskere

Det Frie Forskningsråd (DFF) har netop offentliggjort 2015-bevillingerne. På Aarhus Universitet har 54 projekter fået bevilling ud af de 179 bevillinger, der er givet i alt. Bevillingerne skal give forskerne mulighed for at udforske videnskabelige spørgsmål, som de selv har udpeget som de mest afgørende inden for deres felt, lyder det fra DFF.

Forskerne fra Aarhus Universitet har fået bevillinger for samlet set 177 millioner kroner. Det er et meget flot resultat. Der er givet 600 millioner kroner i alt. Rådet har modtaget 1436 ansøgninger, og det giver en succesrate på 12,1 procent.


Hvordan når vi højeste kvalitet i uddannelse og forskning?

På det årlige ledelsesseminar den 9. juni på Sandbjerg satte ledelsen fokus på kvalitet i uddannelse og forskning gennem paneldebatter, præsentation af korte cases fra fakulteterne samt faglige diskussioner.

I paneldebatterne om forskning drøftede ledelsen konkrete tiltag og virkemidler i forhold til at styrke AU’s forskningsmæssige position. Hovedtemaerne var rekruttering, vækstlag samt ekstern forskningsfinansiering. Bl.a. diskuterede ledelsen, hvad der skal til, for at vi kan styrke den internationale rekruttering, herunder samarbejde med virksomheder om gode jobmuligheder for medfølgende ægtefæller. Det blev også drøftet, hvilke konkrete tiltag der kan styrke AU’s muligheder for at hente mere ekstern forskningsfinansiering.

På uddannelsesområdet var omdrejningspunktet for diskussionerne, hvordan universitetet kan indfri sine tre topprioriteter:

1) hæve uddannelseskvalitet

2) øge studieintensitet

3) bedre match mellem studierne og arbejdsmarkedet.

Konkrete diskussionsemner var feedback som redskab til at øge studieintensiteten, initiativer til forebyggelse af frafald, og hvordan vi gør undervisningen bedre.

Et andet væsentligt mål med seminaret var at give de to tværgående udvalg, Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksterne Relationer, input til det videre arbejde. Efter sommerferien samler universitetsledelsen op på udkommet af ledelsesseminaret og udspillet fra de to udvalg.


DI ser gerne etårige specialer

Etårige specialer, ph.d.-satsningen og samarbejde om infrastruktur var emnerne, da Dansk Industri besøgte universitetet.

DI udtrykte stor tilfredshed med Aarhus Universitets planer om at indføre etårsspecialer på de uddannelser, hvor det giver mening, og hvor det er muligt at kombinere specialeskrivningen med et projektforløb på en virksomhed eller en offentlig institution. ”Vi elsker specialestuderende”, som én udtrykte det med henvisning til mange positive samarbejdesforløb med specialestuderende.

DI anerkendte, at den store danske fremgang på forskningsområdet i høj grad skyldes, at ph.d.erne har været med til at drive den danske forskning fremad, men udtrykte også en vis forbeholdenhed over for universiteternes store satsning på ph.d.er. Specielt hvis de efterfølgende tager job, som ikke kræver en ph.d.-grad. Man ser frem til et yderligere samarbejde om erhvervs-ph.d.er og var enig med AU i, at man skal finde løsninger, så også de mindre virksomheder kan finde det attraktivt at indgå i en erhvervsph.d. DI foreslog endvidere, at man nedsætter en fælles AU/DI-arbejdsgruppe til at kigge ph.d.-satsningen efter i sømmene.

Der var desuden stor enighed om, at man med fordel kunne udbygge samarbejdet om forskningsfaciliteterne. Meget apropos sluttede besøget af med, at DI deltog i indvielsen af den nye og meget avancerede NMR-udstyr på iNANO, der blev døbt Store Karl efter den tidligere dekan Karl Pedersen ved det daværende naturvidenskabelige fakultet. 


Beslutning om fusion af SKT og IO er udsat til december

Bestyrelsen på Aarhus Universitet anerkender sundhedsdekanens vision om et samlet mund- og tandfagligt institut, men ønsker en uddybende beskrivelse af forslaget. Ikke mindst af hensyn til medarbejderne.


Kalender

  • 18. juni: folketingsvalg
  • 19. juni: sommerarrangementer på AU
  • 24. juni: tiltrædelsesreception for Arts Johnny Laursen kl. 15 i Stakladen
  • 29. juni: HSU/HAMU-møde 


Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 18. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog