Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 34/2015

Bestyrelsen fastsætter mål for egenkapitalens størrelse

Fremover skal Aarhus Universitet stræbe efter at opretholde en egenkapital på 10 procent af årsomsætningen, hvilket aktuelt svarer til ca. 600 millioner kroner. Det besluttede universitetets bestyrelse på sit seneste møde. Samtidig tiltrådte bestyrelsen også, at der skal være mulighed for udsving på op til 2,5 procent af omsætningen i enkelte år.

Aarhus Universitet har i de senere år opereret netop ud fra en målsætning om at fastholde egenkapitalen på 10 procent af omsætningen, men med bestyrelsens beslutning bliver målet nu formelt fastlagt.

Det sker blandt andet på opfordring fra Rigsrevisionen, der anerkender universiteternes behov for en vis egenkapital til at foretage strategiske investeringer og modstå udsving i indtægter. Her tænkes på udsving, som vil komme set i lyset af de annoncerede besparelser på uddannelses- og forskningsområdet, og ikke mindst uforudsete indtægtstab i forbindelse med fremdriftsreformen og dimensioneringen. Samtidig pegede revisionen på fordelene ved, at universiteterne hver især netop fastlagde mål for egenkapitalens størrelse.

 


Ny opdeling i strategiske midler og driftsmidler

Universitetsledelsens strategiske midler opdeles fra 2016 i henholdsvis strategiske midler (USM) og driftsmidler (UDM). Driftsmidlerne i UDM skal prioriteres til administrative opgaver og aktiviteter i tæt samarbejde med vicedirektørområderne. Opdelingen skal tydeliggøre, hvilke midler der anvendes til universitetets strategiske formål som f.eks. interdisciplinære og nationale centre, og hvilke midler der har til formål at dække fælles opgaver for universitetet.

Budgetrammen for USM og UDM er tilsammen 116 mio. kr. i 2016, og rammen falder i 2017 og de følgende år til 100 mio. kr. Universitetsledelsen træffer beslutning om anvendelse af midlerne. Derudover disponerer de to tværgående udvalg, Udvalget for Uddannelse og Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde, årligt hver over 8 mio. kr. af de samlede midler. 

  • Kort om Universitetsledelsens Strategiske Midler:

Universitetsledelsens Strategiske Midler anvendes til at understøtte universitetets mål og strategiske initiativer i bred forstand, herunder til særlige fælles satsninger. Midlerne er desuden et strategisk redskab til at dække midlertidige merudgifter på fakultetsniveau, som fakulteterne har svært ved at finde andre muligheder for at dække.

Endvidere anvendes midlerne til på kort sigt at dække omkostninger til en aktivitet, hvor der på længere sigt skal skaffes anden finansiering. Endelig fungerer Universitetsledelsens Strategisk Midler som universitetsledelsens buffer i forhold til at træffe hurtige og ad hocprægede beslutninger.


Kønsbalancen skal forbedres på AU

Andelen af kvindelige forskere er for lille, når man bevæger sig fra adjunktniveau og op til professorniveau på Aarhus Universitet. Det mener universitetsledelsen, som i første omgang adresserer problemet med en handleplan, der netop er sendt i høring hos relevante råd, fora og udvalg på hele universitetet.

Handleplanen har form af et katalog over en række værktøjer, som institutterne kan benytte for at sikre, at de hver især flytter sig i den rigtige retning i forhold til de mål, der sættes lokalt. Værktøjerne er fordelt på fem indsatsområder: ledelsesfokus, rekruttering/ansættelse, talentudvikling, international mobilitet, samt arbejdskultur. Foruden en systematisk årlig opfølgning på indsatsen foreslås blandt andet en barselspulje, søgekomiteer før og i forbindelse med stillingsopslag, øget anvendelse af mentorordninger, samt fleksibilitet i forhold til familie. Universitetsledelsen har opfordret høringsparterne til at prioritere de foreslåede værktøjer og eventuelt foreslå andre midler til at nå målene.

Høringsfristen er den 1. februar 2016.

 


Brandfare undersøgt og afvist 

Der er ikke længere brandvagt på taget af Navitas, da et ekstra tjek af tagpappet nu viser, at det ikke giver anledning til øget risiko for brand.

Der blev sat brandvagt på i døgndrift i sidste uge for at overvåge Navitas' tag, efter en rapport såede tvivl om tagpappets sikkerhed. Rapporten viste, at det kunne give en vis risiko for brandfare.

Myndighederne havde tidligere gennemgået bygningen uden at finde anledning til anmærkning på sikkerheden, men på baggrund af den uvildige rapport tog man ingen chancer og satte vagt på. I mellemtiden er tagpappets sikkerhed blevet vurderet endnu engang, og Aarhus Brandvæsen har frikendt tagpappet som værende brandfarligt. 

 


AU ansætter international chef og forskningsstøttechef

Pernille von Lillienskjold er tiltrådt som ny leder af Forskningsstøtteenheden under Aarhus Universitetshospital og AU Forskning og Eksternt Samarbejde. 

Den 1. december tiltræder Rikke Nielsen i stillingen som ny international chef  ved AU Uddannelse.

 


Universitetsledere: Dårlig investering at beskære talent og gode ideer

Sammen med dekan på KU John Renner Hansen og prorektor på DTU Henrik Wegener havde ST-dekan Niels Chr. Nielsen tirsdag den 3. november et debatindlæg i Altinget. I indlægget påpeger de, at selvom Det Frie Forskningsråd alligevel fik midler fra forskningsreserven, så betyder de overordnede besparelser stadig, at balancen i bevillingssystemet bliver skæv. Danmark vil få svært ved at følge med internationalt. De tre universitetsledere anfører, at forskningsinvesteringer giver afkast, og de opfordrer politikerne til at droppe besparelserne.  


Kalender

  • 6. november: Aarhus-symposium
  • 12.-13. november: MatchPoints Seminar 2015
  • 20. november: Ingeniøruddannelsen 100 år
  • 3. december: bestyrelsesmøde


Venlige hilsner

Universitetsledelsen, den 6. november

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog