Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 38/2015

Økonomien i balance – men store udfordringer venter

Efter omfattende besparelser i 2014 er der genskabt balance i Aarhus Universitets økonomi. Med et forventet driftsoverskud på ca. 65 mio. kr. i 2015 har universitetet skabt et fornuftigt afsæt til at imødegå regeringens udmeldte besparelser på forskning og uddannelse i perioden 2016-2019, hvor Aarhus Universitet forventer en indtægtsnedgang. 

På denne baggrund vil universitetsledelsen frem til medio 2016 planlægge, hvordan udfordringerne fra 2017 og frem kan håndteres og imødegås bedst muligt, så balancen i økonomien bevares, og der stadig er rum til fremadrettede faglige prioriteringer.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte 3. kvartals økonomirapport og budgettet for 2016 på bestyrelsesmødet den 3. december 2015. Det endelige regnskab for 2015 forventes godkendt på bestyrelsesmødet i februar 2016.


Arnold Boon tiltræder som universitetsdirektør 1. januar

Aarhus Universitets kommende universitetsdirektør er den 48-årige Arnold Boon. Han har de seneste ni år været fakultetsdirektør på SUND, Københavns Universitet. 

Arnold Boon har et indgående kendskab til uddannelses- og forskningsverdenen. Efter otte år som forsker på Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut besluttede han at målrette sin karriere inden for ledelse og administration. I 1999 fik han job som direktionssekretær i Danmarks JordbrugsForskning og har siden været hos Direktoratet for FødevareErhverv og Danmarks Fødevareforskning, inden han kom til Københavns Universitet som fakultetsdirektør. Sideløbende med job, først som forsker og siden administrator, har han taget en ph.d. i erhvervsøkonomi og senest en master i offentlig ledelse.

Han tiltræder den 1. januar.

Der var elleve ansøgere til stillingen, og ansøgerfeltet var særdeles kvalificeret.


Nyt fælles tandfagligt institut

På sit møde den 3. december godkendte bestyrelsen et forslag om at fusionere de to tandfaglige enheder Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere og Institut for Odontologi.

Et fælles institut skal skabe større sammenhæng i forskningen og i uddannelserne. I takt med en bedre tandsundhed i befolkningen vil flere opgaver i tandklinikken skulle løses i et intensivt, tværfagligt samarbejde mellem flere faggrupper.

Første skridt bliver at ansætte en ny institutleder for det nye institut. Institutlederens første opgave bliver at effektuere fusionen i samarbejde med en overgangsledelse, som består af de nuværende konstituerede ledere af institut og skole. 


Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen

Professor Susanne Bødker og lektor Søren Pold, fra henholdsvis Institut for Datalogi og Institut for Kommunikation og Kultur, er blevet valgt ind i bestyrelsen som repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere på Aarhus Universitet. Susanne Bødker er genvalgt, mens Søren Pold (der tog over for Peter Bugge i sidste valgperiode) går fra at være suppleant til at være medlem af bestyrelsen.

Teamleder Anna Louise Plaskett fra Administrationscenter Arts er blevet valgt ind som repræsentant for de teknisk-administrative medarbejdere. Hun afløser laborant Bertha P. Beck Mortensen fra Institut for Biomedicin.

De studerende har valgt kandidatstuderende Sarah Yde Junge fra Institut for Statskundskab og kandidatstuderende Lieve Vermeulen fra Institut for Kultur og Samfund som deres repræsentanter i bestyrelsen. De nye medlemmer indtræder officielt i bestyrelsen pr. 1. februar 2016.


Science and Technology går over til semesterstruktur

Undervisningen på Science and Technology vil fra september 2017 blive tilrettelagt efter en semesterstruktur, der skal afløse den nuværende kvartersmodel. Det er netop blevet besluttet af fakultetsledelsen.


Rektorkæden fylder 80 år i dag

Rektorkæden blev givet til Aarhus Universitet i 1935 og brugt første gang ved den såkaldte "rektorpromotion" den 4. december samme år. Tidligere på året havde det nyetablerede universitet fået sine stattutter "approberet", som det hed, af Undervisningsministeriet, og derefter begyndte man blandt andet at bruge betegnelsen rektor.

Universitetets daværende bestyrelsesformand Carl Holst-Knudsen ønskede at gøre noget særligt ud af, at universitetet nu havde sine formelle rammer på plads. Derfor stablede han "rektorpromotionen" på benene og forærede ved den anledning universitetet rektorkæden.  


Kalender

Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 4. december

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog