Kommissorium for Forskningsudvalget på Aarhus Universitet

Formål

Forskningsudvalgets overordnede formål er at understøtte arbejdet med Aarhus Universitets mission og vision, som beskrevet i universitetets Strategi 2025. Udvalget understøtter strategien ved at arbejde tværgående i forhold til følgende kerneopgaver:

 • Forskning af højeste internationale kvalitet
 • Tværgående forskning til løsning af samfundsudfordringer
 • Udvikling af forskertalenter (ph.d.-uddannelsen)

Forskningsudvalget arbejder i et tæt samspil med universitetsledelsen. Universitetsledelsen kan således bede Forskningsudvalget om at udarbejde konkrete forslag til indsatser eller aktiviteter på forskningsområdet. Tilsvarende kan Forskningsudvalget fremsende forslag vedr. forskningsområdet til universitetsledelsen. Forskningsudvalget udfører sit arbejde i dialog med fakulteter, institutter, Erhverv og Innovation, enhedsadministrationen samt eksterne interessenter.

Opgaver

Overordnet arbejder Forskningsudvalget på tre forskellige måder, afhængigt af opgaven:

1. Forskningsudvalget har selvstændig kompetence i forhold til:

 • At udvikle indsatser og aktiviteter, som styrker forskningsområdet på tværs af fakulteter, herunder uddeling af midler fra universitetsledelsens strategiske ledelsespulje.
 • At indstille kandidater til udvalgte priser og medlemmer af udvalgte fonde, udvalg mv.
 • At videndele om indsatser og aktiviteter på forskningsområdet på tværs af fakulteter.
 • At koordinere indsatser og aktiviteter på forskningsområdet på tværs af fakulteter.

2. Forskningsudvalget rådgiver universitetsledelsen ift.:

 • Relevante nationale og internationale forskningspolitiske spørgsmål
 • Høringssvar der afgives på vegne af AU inden for forskningsområdet

3. Forskningsudvalget udarbejder forslag til konkrete indsatser og aktiviteter på forskningsområdet på foranledning af universitetsledelsen

I tillæg til kommissoriet udarbejdes et opgaveappendix, der indeholder et årshjul over udvalgets driftsopgaver samt udvalgets aktuelle, prioriterede indsatser og/eller aktiviteter. Ved årets udgang evaluerer udvalget sit arbejde og justerer appendix efter behov.

Udvalgets sammensætning og beslutningskompetence

Udvalget består af

 • Rektor
 • Prodekanen for forskning fra de enkelte fakulteter
 • Vicedirektøren for Forskning og eksterne relationer

Rektor er formand for udvalget.

Forskningsudvalget orienterer løbende universitetsledelsen om arbejdet og fremlægger relevante sager for denne.

Prodekanerne skal, som repræsentanter for fakulteterne, sikre kommunikation mellem fakulteterne og indgå aktivt i det tværgående arbejde i udvalget.

Udvalget har beslutningskompetence inden for de sagsområder, som universitetsledelsen har uddelegeret til udvalget.

Arbejdsform

Dagsorden for møderne udfærdiges af formand og udvalgssekretær, der også sikrer fremdrift i forhold til udvalgets opgaver. Større tværgående dagsordenspunkter har en punktejer, der er ansvarlig for at inddrage relevante parter på universitetet i forberedelsen samt for at fremlægge eventuel indstilling for universitetsledelsen. Dagsorden inklusiv sagsfremstilling og bilag udsendes minimum 7 dage forud for et møde.

Udvalget kan nedsætte midlertidige (ad hoc) eller permanente underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver eller med henblik på udarbejdelse af forslag til udvalget.

Inddragelse og åbenhed

Udvalget er forpligtet til at inddrage relevante aktører i sit arbejde. Inddragelsen kan fx ske i form af høring, samarbejde om specifikke initiativer, deltagelse i underudvalg eller seminarer. Mødereferater offentliggøres på au.dk.

Budget

I forbindelse med udarbejdelsen af universitetets budget, beslutter universitetsledelsen, eventuelt i dialog med udvalget, det budget, som udvalget kan disponere inden for i det kommende år.

Sekretariatsbetjening

Udvalget sekretariatsbetjenes af Universitetsledelsens stab i tæt samarbejde med enhedsadministrationen og fakultetssekretariaterne.

Godkendt på universitetsledelsesmøde d. 1. juli 2020